Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Thái Bình

Biểu đồ lương tại Thái Bình

10 triệu 898 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Thái Bình10,898,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Thái Bình