Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: Khu Kinh Tế Vân Phong, Ninh Yển, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa

quy mô công ty
Quy mô: Từ 25 - 99 nhân viên

Mô tả công ty

Công ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service Là công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc . Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện.


Công Ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service Tuyển Dụng

HSE Junior Engineer

Nhân viên
Từ 15.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềAn toàn lao động
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
• Establish safety, health and environment procedures to achieve the performance standards, targets and all obligations of the O&M Agreement.
Thiết lập các quy trình quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.
• Implement and monitor project management and safety, health and environment in compliance with Van Phong 1 Thermal power plant’s requirement.
Tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường theo yêu cầu của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1.
• Conduct coordination for managing environmental aspect between related authorities.
Tiến hành phối hợp quản lý về môi trường giữa các bên liên quan.
• Collecting, monitoring and analyzing facility environmental performance data to anticipate potential problems and recommend solutions and/or prevention activities.
Thu thập, giám sát và phân tích dữ liệu hoạt động môi trường của cơ sở để dự đoán các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp và / hoặc các hoạt động phòng ngừa.
• Preparing and maintaining permits, facility reports and documentation for environmental requirements.
Chuẩn bị và theo dõi các loại giấy phép, báo cáo cơ sở và tài liệu cho các yêu cầu về môi trường.
• Conduct employee socialization and training for environmental, health and safety awareness and competency.
Thực hiện xã hội hóa và đào tạo nhân viên để nâng cao nhận thức và năng lực về môi trường, sức khỏe và an toàn.
• Implement and develop environment policy friendly such as management of waste, management of hazardous waste, etc.
Thực hiện và phát triển các chính sách thân thiện với môi trường như quản lý chất thải, quản lý chất thải nguy hại, v.v.
• Conduct KVPS’ Corporate Social Responsibility (CSR) program to local communities.
Tiến hành chương trình Trách nhiệm xã hội (CSR) của KVPS cho các cộng đồng địa phương.
Xem chi tiết

SENIOR ENGINEER FOR MAINTENANCE PLANNING GA

01/12/2022
Nhân viên
Từ 17.000.000 VNĐ Đến 26.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềĐiện - Điện tử
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
• Documentation and review of maintenance documents such as monthly report, work procedure, technical inspection report, etc.
Lập hồ sơ và xem xét các tài liệu kỹ thuật như báo cáo hàng tháng, quy trình làm việc, báo cáo kiểm tra kỹ thuật, v.v.
• Management of plant technical issues such as warranty, life cycle, technical modification, predictive maintenance and plant maintenance program.
Quản lý các vấn đề kỹ thuật của nhà máy như vòng đời máy móc, bảo hành, bảo dưỡng và chương trình bảo trì của nhà máy.
• Planning and management of major maintenance and related 3rd party maintenance work based on annual budget.
Lên kế hoạch và biên pháp quản lý về công tác bảo trì chính và công việc bảo trì liên quan bên thứ 3 dựa trên ngân sách hàng năm.
• Planning for procurement of spare parts and consumable items for power plant maintenance.
Lập kế hoạch mua phụ tùng và thiết bị dự trù phục vụ công tác bảo trì nhà máy điện.
• Management of statutory inspection and update of technical documents such as O&M manuals and power plant drawings.
Quản lý việc kiểm tra theo quy định và cập nhật các tài liệu kỹ thuật như sổ tay O&M và bản vẽ nhà máy điện.
• Other general works for power plant maintenance.
Các công việc chung khác để bảo trì nhà máy điện.
Xem chi tiết

HSE SENIOR ENGINEER (Kỹ sư cao cấp về an toàn,sức khỏe, môi trường)

Nhân viên
Từ 20.000.000 VNĐ Đến 30.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềMôi trường - Xử lý chất thải
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
• Establish safety, health and environment procedures to achieve the performance standards, targets and all obligations of the O&M Agreement.
Thiết lập các quy trình an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.
• Provide expert advice with respect to conditions of service, duties and responsibilities, and privileges and entitlements under the company’s rules and regulations.
Đưa ra lời khuyên của chuyên gia về các điều kiện dịch vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như các đặc quyền và quyền lợi theo các quy tắc và quy định của công ty.
• Implement and monitor project management and safety, health and environment in compliance with Van Phong 1 Thermal power plant’s requirement.
Tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường theo yêu cầu của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1.
• Develop and implement occupational health and safety (OHS) management system in accordance with ISO.
Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) phù hợp với tiêu chuẩn ISO.
• Preventing incidents, occupational related disease, potential occupational health and safety hazards in every activity, facility and process of all work units.
Phòng ngừa các sự cố, bệnh nghề nghiệp, các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong mọi hoạt động, cơ sở và quy trình của tất cả các đơn vị làm việc.
• Conducting continuous improvement for occupational health and safety by providing sustainable training programs and improving employee’s awareness.
Tiến hành cải tiến liên tục về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo bền vững và nâng cao nhận thức của nhân viên.
• Conduct daily inspection rounds to observe and guide personnel in safe work practices and methods.
Thực hiện các đợt kiểm tra hàng ngày để quan sát và hướng dẫn nhân viên các phương pháp và thực hành làm việc an toàn.
• Conduct all incident investigation and analysis and verify documentation.
Tiến hành tất cả các cuộc kiểm tra và phân tích sự cố và xác minh tài liệu.
• Develop and manage security facilities including fire fighting system, fire trucks, CCTV, Ambulance, etc.
Phát triển và quản lý các phương tiện an ninh bao gồm hệ thống chữa cháy, xe cứu hỏa, camera quan sát, xe cứu thương, v.v.
Xem chi tiết

KVPS PROJECT MANAGEMENT SENIOR ENGINEER

Nhân viên
Từ 15.000.000 VNĐ Đến 25.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềHoạch định - Dự án
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
• Establish project management and all procedures related to project to achieve the performance standards, targets and all obligations of the operation and maintenance agreement.
Xây dựng các quy trình quản lý dự án nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.
• Provide expert advice with respect to conditions of service, duties and responsibilities, and privileges and entitlements under the company’s rules and regulations.
Cung cấp lời khuyên của chuyên gia về các điều kiện dịch vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như các đặc quyền và quyền lợi theo các quy tắc và quy định của công ty.
• Responsible for overall project performance as well as managing the scope schedule, budget and obligations of the O&M Agreement.
Chịu trách nhiệm về hiệu suất tổng thể của dự án cũng như quản lý tiến độ lịch trình, ngân sách và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.
• Responsible for engineering needs for project including troubleshooting, training and documentation preparation.
Chịu trách nhiệm về các yêu cầu kỹ thuật cho dự án bao gồm khắc phục sự cố, đào tạo và chuẩn bị tài liệu.
• Interfacing and developing with clients, subcontractors and related Vietnamese authority.
Giao tiếp và phát triển mối quan hệ hợp tác với khách hàng, nhà thầu phụ và các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam.
• Making comprehensive and technical project report.
Lập các báo cáo tổng quan về dự án và kỹ thuật dự án
Xem chi tiết

Senior Engineer for Boiler FGD Electrical Part

Nhân viên
20 - 30 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềĐiện - Điện tử
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
● Ensure the electrical equipment is maintained safely and cost-effectively to achieve the power plant’s long and short term performance aims
Đảm bảo thiết bị điện được bảo trì an toàn và hiệu quả về chi phí để đạt được mục tiêu hoạt động dài hạn và ngắn hạn của nhà máy điện
● Review test procedures and work with other company commissioning teams for successful commissioning
Xem xét các quy trình kiểm tra và làm việc với các nhóm vận hành khác của công ty để đảm bảo vận hành ổn định
● Investigate, diagnose, and resolve electrical equipment troubles
Kiểm tra, phán đoán và giải quyết các sự cố về thiết bị điện
● Maintain and manage electrical equipment using the online management system
Bảo trì và quản lý thiết bị điện bằng hệ thống quản lý trực tuyến
● Maintenance of Boiler and related equipment listed below based on power plant maintenance experience.
- Boiler and Flue Gas Desulfurization-related electrical equipment, Electrostatic precipitator.
Bảo dưỡng lò hơi và các thiết bị liên quan được liệt kê dưới đây:
- Lò hơi và thiết bị điện liên quan đến khử lưu huỳnh khí thải, thiết bị lọc bụi tĩnh điện.
Xem chi tiết

SENIOR ENGINEER FOR GIS ELECTRICAL PART

Nhân viên
Từ 17.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềĐiện - Điện tử
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
• Ensure the electrical equipment is maintained safely and cost-effectively to achieve the power plant’s long and short term performance aims.
Đảm bảo thiết bị điện được bảo trì một cách an toàn và hiệu quả về chi phí để đạt được các mục tiêu hoạt động dài hạn và ngắn hạn của nhà máy điện.
• Review test procedures and work with Other company commissioning teams for successful commissioning.
Xem xét các quy trình và làm việc với các nhóm vận hành khác của công ty để vận hành thành công.
• Investigate, diagnose, and resolve electrical equipment troubles.
Kiểm tra, phán đoán và giải quyết các sự cố thiết bị điện.
• Maintain and manage electrical equipment using the online management system.
Bảo trì và quản lý thiết bị điện bằng hệ thống quản lý trực tuyến.
• Maintenance of Transformers and related equipment listed below based on power plant maintenance experience.
- HV Transformer & CB (VCB&GCB), Substation and Related auxiliary equipment.
Thực hiện bảo trì máy biến áp và các thiết bị liên quan được liệt kê dưới đây dựa trên kinh nghiệm bảo trì nhà máy nhiệt điện.
- Máy biến áp HV & CB (VCB & GCB), Trạm biến áp và các thiết bị phụ trợ liên quan.
Xem chi tiết

SAFETY SECURITY SENIOR ENGINEER (Kỹ sư cao cấp về an toàn,và an ninh)

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềHoạch định - Dự án
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
• Establish safety, health and environment procedures to achieve the performance standards, targets and all obligations of the O&M Agreement.
Thiết lập các quy trình an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.
• Provide expert advice with respect to conditions of service, duties and responsibilities, and privileges and entitlements under the company’s rules and regulations.
Đưa ra lời khuyên của chuyên gia về các điều kiện dịch vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như các đặc quyền và quyền lợi theo các quy tắc và quy định của công ty.
• Implement and monitor project management and safety, health and environment in compliance with Van Phong 1 Thermal power plant’s requirement.
Tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý dự án và an toàn, sức khỏe và môi trường theo yêu cầu của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1.
• Develop and implement occupational health and safety (OHS) management system in accordance with ISO.
Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) phù hợp với tiêu chuẩn ISO.
• Preventing incidents, occupational related disease, potential occupational health and safety hazards in every activity, facility and process of all work units.
Phòng ngừa các sự cố, bệnh nghề nghiệp, các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong mọi hoạt động, cơ sở và quy trình của tất cả các đơn vị làm việc.
• Conducting continuous improvement for occupational health and safety by providing sustainable training programs and improving employee’s awareness.
Tiến hành cải tiến liên tục về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo bền vững và nâng cao nhận thức của nhân viên.
• Conduct daily inspection rounds to observe and guide personnel in safe work practices and methods.
Thực hiện các đợt kiểm tra hàng ngày để quan sát và hướng dẫn nhân viên các phương pháp và thực hành làm việc an toàn.
• Conduct all incident investigation and analysis and verify documentation.
Tiến hành tất cả các cuộc kiểm tra và phân tích sự cố và xác minh tài liệu.
• Develop and manage security facilities including fire fighting system, fire trucks, CCTV, Ambulance, etc.
Phát triển và quản lý các phương tiện an ninh bao gồm hệ thống chữa cháy, xe cứu hỏa, camera quan sát, xe cứu thương, v.v.
Xem chi tiết

Thư ký kiêm nhân viên tổng vụ (Hành chính)

Nhân viên
Từ 10.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNữ
ngành nghềThư ký - Trợ lý
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCao đẳng trở lên
1/ Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Ban Tổng Giám đốc
2/ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc
3/ Hỗ trợ thêm các công việc của phòng Hành chính nhân sự
Xem chi tiết

JUNIOR ENGINEER FOR EFFICIENCY PERFORMANCE MANAGEMENT

Mới tốt nghiệp
Từ 13.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềĐiện - Điện tử
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
• Plant Performance management including performance test and analysis.
Quản lý Hiệu suất Nhà máy bao gồm kiểm tra và phân tích hiệu suất.
• Fuel combustion management.
Quản lý quá trình đốt cháy nhiên liệu.
• Operation procedure, traning, document management.
Quy trình vận hành, đào tạo, quản lý tài liệu.
• Energy production and plan management.
Quản lý Sản xuất năng lượng và lên kế hoạch.
• Fuel supply and demand management.
Quản lý cung và cầu nhiên liệu.
• Performance data and operating materials management.
Quản lý dữ liệu hiệu suất và quản lý vật tư vận hành.
• Operational material and consumable management.
Quản lý vật tư vận hành và vật tư tiêu hao.
Xem chi tiết

Senior Engineer for Generator Electrical Part

Nhân viên
Từ 17.000.000 VNĐ / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềĐiện - Điện tử
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
• Ensuring the electrical equipment is maintained safely and cost-effectively to achieve the power plant’s long and short term performance aims.
Đảm bảo thiết bị điện được bảo trì an toàn và tối ưu chi phí để đạt được mục tiêu hoạt động dài hạn cũng như ngắn hạn của nhà máy điện.
• Investigating, diagnosing and resolving electrical equipment troubles.
Kiểm tra, phán đoán và giải quyết các sự cố thiết bị điện.
• Maintain and manage electrical equipment using the online management system.
Bảo trì và quản lý thiết bị điện bằng hệ thống quản lý trực tuyến.
• Maintenance of generators and related equipment listed below based on power plant maintenance experience.
- Generator, Exciter, Transformer and Generator-related auxiliary equipment.
Bảo dưỡng máy phát điện và các thiết bị liên quan được liệt kê dưới đây dựa trên kinh nghiệm bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện:
- Máy phát điện, Máy kích, Máy biến áp và các thiết bị phụ trợ liên quan đến Máy phát điện.
Xem chi tiết

PTW OFFICER AS SENIOR ENGINEER (Kỹ sư cao cấp về PTW)

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềKỹ thuật
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
() Working Location: BOT Vân Phong 1 - Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
PTW (Permit to Work) management including review on hazards of operation and maintenance work before commencement of work and implement of proper LOTO(Lock-out/Tag-out)
Xem xét mối nguy cơ của các công việc liên quan vận hành và bảo trì trước khi bắt đầu công việc và triển khai LOTO (Khóa / Thẻ ra) thích hợp
Provide manager advice with respect to conditions of service, duties and responsibilities, and privileges and entitlements under the company’s rules and regulations
Đưa ra lời khuyên cho quản lý về các điều kiện, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như các đặc quyền và quyền lợi theo các quy tắc và quy định của công ty.
Xem chi tiết

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Nhân viên
7 - 10 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềCơ khí - Chế tạo
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Địa điểm làm việc: Khu kinh tế Vân Phong, Ninh Yển, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Hỗ trợ các kỹ sư để tham gia vận hành bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1
Sẽ được đào tạo với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp
Xem chi tiết

KỸ SƯ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Mới tốt nghiệp
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềCơ khí - Chế tạo
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCao đẳng trở lên
Địa điểm làm việc: Khu kinh tế Vân Phong, Ninh Yển, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Thực hiện các công tác vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện vận hành thành công
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Nếu ở ngoại tỉnh sẽ sắp xếp phỏng vấn online
Xem chi tiết

SENIOR ENGINEER FOR TURBINE AND AUXILIARY ELECTRICAL PART (Kỹ sư cao cấp về điện tuabin và các thiết bị điện phụ trợ)

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềĐiện - Điện tử
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
● Ensure the electrical equipment is maintained safely and cost-effectively to achieve the power plant’s long and short term performance aims
Đảm bảo thiết bị điện được bảo trì an toàn và hiệu quả về chi phí để đạt được mục tiêu hoạt động dài hạn và ngắn hạn của nhà máy điện
● Review test procedures and work with Other company commissioning teams for successful commissioning
Xem xét các quy trình kiểm tra và làm việc với các nhóm vận hành khác của công ty để đảm bảo vận hành ổn định
● Investigate, diagnose, and resolve electrical equipment troubles
Kiểm tra, phán đoán và giải quyết các sự cố về thiết bị điện
● Maintain and manage electrical equipment using the online management system
Bảo trì và quản lý thiết bị điện bằng hệ thống quản lý trực tuyến
● Maintenance of Turbine and related equipment listed below based on power plant maintenance experience.
- Turbine and Generator-related auxiliary equipment, SWGR, MCC
Bảo dưỡng tuabin và các thiết bị liên quan được liệt kê dưới đây;
- Thiết bị phụ trợ liên quan đến Tuabin và Máy phát điện, SWGR, MCC
Xem chi tiết

SENIOR ENGINEER FOR MAINTENANCE PLANNING GA

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềCơ khí - Chế tạo
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpĐại học trở lên
Responsibility of position includes
• Documentation and review of maintenance documents such as monthly report, work procedure, technical inspection report, etc.
Lập hồ sơ và xem xét các tài liệu kỹ thuật như báo cáo hàng tháng, quy trình làm việc, báo cáo kiểm tra kỹ thuật, v.v.
• Management of plant technical issues such as warranty, life cycle, technical modification, predictive maintenance and plant maintenance program.
Quản lý các vấn đề kỹ thuật của nhà máy như vòng đời máy móc, bảo hành, bảo dưỡng và chương trình bảo trì của nhà máy.
• Planning and management of major maintenance and related 3rd party maintenance work based on annual budget.
Lên kế hoạch và biên pháp quản lý về công tác bảo trì chính và công việc bảo trì liên quan bên thứ 3 dựa trên ngân sách hàng năm.
• Planning for procurement of spare parts and consumable items for power plant maintenance.
Lập kế hoạch mua phụ tùng và thiết bị dự trù phục vụ công tác bảo trì nhà máy điện.
• Management of statutory inspection and update of technical documents such as O&M manuals and power plant drawings.
Quản lý việc kiểm tra theo quy định và cập nhật các tài liệu kỹ thuật như sổ tay O&M và bản vẽ nhà máy điện.
• Other general works for power plant maintenance.
Các công việc chung khác để bảo trì nhà máy điện.
Xem chi tiết

SENIOR ENGINEER FOR MAINTENANCE PLANNING GA (Kỹ sư cao cấp phụ trách kế hoạch bảo trì GA)

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềCơ khí - Chế tạo
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
RESPONSIBILITY/NHIỆM VỤ:
Lập hồ sơ và xem xét các tài liệu kỹ thuật như báo cáo hàng tháng, quy trình làm việc, báo cáo kiểm tra kỹ thuật, v.v.
Quản lý các vấn đề kỹ thuật của nhà máy như vòng đời máy móc, bảo hành, bảo dưỡng và chương trình bảo trì của nhà máy
Lên kế hoạch và biên pháp quản lý về công tác bảo trì chính và công việc bảo trì liên quan bên thứ 3 dựa trên ngân sách hàng năm
Lập kế hoạch mua phụ tùng và thiết bị dự trù phục vụ công tác bảo trì nhà máy điện
Quản lý việc kiểm tra theo quy định và cập nhật các tài liệu kỹ thuật như sổ tay O&M và bản vẽ nhà máy điện
Các công việc chung khác để bảo trì nhà máy điện
Xem chi tiết

MECHANICAL SENIOR ENGINEER FOR TBN (Kỹ sư cao cấp bảo trì cho Tuabin)

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềCơ khí - Chế tạo
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
RESPONSIBILITY/NHIỆM VỤ:
Thiết lập các quy trình bảo trì, quản lý, lập kế hoạch, an toàn, đào tạo về thiết bị phụ tuabin để đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và tất cả các điều khoản trong Hợp đồng vận hành và bảo trì
Thực hiện và giám sát việc bảo trì thiết bị phụ tuabin, quản lý, lập kế hoạch, an toàn lao động và công tác đào tạo đúng theo quy chuẩn của nhà máy nhiệt điện.
Thực hiện tất cả các công tác bảo trì định kỳ và đột xuất, đảm bảo tuân thủ theo các quy định, quy trình và chỉ dẫn của hệ thống
Tiến hành công việc bảo trì thiết bị phụ tuabin và duy trì đúng chuẩn các trang thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của nhà máy nhiệt điện
Xem chi tiết

MECHANICAL SENIOR ENGINEER FOR TBN (Kỹ sư cơ khí cao cấp cho Tuabin)

Nhân viên
15 - 20 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềCơ khí - Chế tạo
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
RESPONSIBILITY/NHIỆM VỤ:
Thiết lập các quy trình bảo trì, quản lý, lập kế hoạch, an toàn, đào tạo về tuabin để đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và tất cả các điều khoản trong Hợp đồng vận hành và bảo trì
Thực hiện và giám sát việc bảo trì tuabin, quản lý, lập kế hoạch, an toàn lao động và công tác đào tạo đúng theo quy chuẩn của nhà máy nhiệt điện.
Thực hiện tất cả các công tác bảo trì định kỳ và đột xuất, đảm bảo tuân thủ theo các quy định, quy trình và chỉ dẫn của hệ thống
Tiến hành công việc bảo trì tuabin và duy trì đúng chuẩn các trang thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của nhà máy nhiệt điện
Xem chi tiết

SENIOR ENGINEER FOR STEAM TURBINE AUX C I MAINTENANCE (Kỹ sư cao cấp bảo trì C I thiết bị phụ Tuabin)

Nhân viên
20 - 30 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềKỹ thuật
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
() Working Location: BOT Vân Phong 1 - Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
·        Ensure the Control & Instrumentation(“C&I”) equipment in Steam Turbine ancillary system of power plant is maintained safely and cost-effectively to achieve the long and short term performance aims
Đảm bảo hệ thống Điều khiển & thiết bị (“C&I”) của thiết bị phụ trợ tuabin nhà máy điện được bảo dưỡng an toàn và hiệu quả về chi phí để đạt được mục tiêu hoạt động dài hạn và ngắn hạn
·        Review test procedures and work with EPC commissioning teams for successful commissioning
Xem xét các quy trình kiểm tra và làm việc với các nhóm vận hành EPC để đảm bảo vận hành thành công
·        Investigate, diagnose, and resolve C&I troubles in Steam Turbine ancillary system.
Điều tra, chẩn đoán và giải quyết các sự cố C&I của thiết bị phụ trợ tuabin
·        Maintain and manage C&I equipment using the online management system
Duy trì và quản lý thiết bị C&I bằng hệ thống quản lý trực tuyến
·        Plan maintenance strategy in Steam Turbine C&I field for scheduled outage of power plant and manage spare parts
Lập kế hoạch chiến lược để bảo trì C&I của thiết bị phụ trợ tuabin theo kế hoạch cúp điện dự kiến của nhà máy và quản lý phụ tùng thay thế
·        Maintenance of Steam Turbine DCS and related C&I equipment based on power plant maintenance experience.
Bảo trì hệ thống DCS của thiết bị phụ trợ tuabin và các thiết bị C&I liên quan
Xem chi tiết

ELECTRICAL MAINTENANCE SENIOR ENGINEER FOR COAL HANDLING SYSTEM ( Kỹ sư cao cấp về bảo trì điện cho hệ thống xử lý than)

Nhân viên
20 - 30 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhNam
ngành nghềĐiện - Điện tử
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpCao đẳng trở lên
• Ensure the electrical equipment in coal handling system is maintained safely and cost-effectively to achieve the power plant’s long and short term performance aims.
Đảm bảo thiết bị điện trong hệ thống xử lý than được bảo dưỡng an toàn và hiệu quả về chi phí để đạt được mục tiêu hoạt động dài hạn và ngắn hạn của nhà máy điện.
• Review test procedures for successful commissioning.
Xem xét các quy trình kiểm tra để vận hành thành công.
• Investigate, diagnose, and resolve electrical equipment troubles.
Điều tra, phán đoán và giải quyết các sự cố về thiết bị điện.
• Maintain and manage electrical equipment using the management system.
Bảo trì và quản lý thiết bị điện sử dụng hệ thống quản lý.
• Maintain and manage PLC equipment using the management system.
Bảo trì và quản lý thiết bị PLC bằng hệ thống quản lý.
• Maintenance of electrical equipment and facility in coal handling system based on power
plant maintenance experience.
Bảo trì các thiết bị điện và công trình trong hệ thống xử lý than dựa trên kinh nghiệm bảo trì nhà máy điện.
Xem chi tiết
2

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng
Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng Chat với nhà tuyển dụng