Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Đống Đa Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Bảo Châu

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Bảo Châu

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 01/10/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán. 6. Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. 7. In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo qui định. 8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. 9. Hướng dẫn xử lý và hoạch toán các nghiệp vụ kế toán. 10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. 11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. 12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. 13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. 14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV. 15. Thực hiện hủ tục hồ sơ tài chính với các đơn vị tín dụng. 16. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến. 17. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định. 18. Những công việc được giao khác.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH VIETFAS

Kế toán tổng hợp - Ngành thương mại điện tử

CÔNG TY TNHH VIETFAS

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 05/08/2021 Thỏa thuận Chat

- Tổ chức hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán, theo chế độ kế toán hiện hành. - Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán. - Chủ động & chịu trách nhiệm trong toàn công việc liên quan đến phạm vi kế toán của công ty - Tổng hợp số liệu, Báo Cáo Nội Bộ, Báo cáo Quản trị, Báo cáo thuế hàng tháng của công ty - Hỗ trợ thêm các công việc Hành chính – Nhân sự - Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán - Các công việc khác theo yêu cầu - Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm. - Tính công nợ và làm đối soát cho khách hàng. - Gọi điện, viết mail thu hồi công nợ theo đúng lịch thanh toán - Làm báo cáo tuần, tháng gửi Sếp. - Biết tiếng Anh là một lợi thế

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Thế Giới Nông Sản

Nhân viên kế toán

Công Ty Tnhh Thế Giới Nông Sản

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 15/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm chính phần công nợ và báo cáo tài chính - Cập nhật hóa đơn, báo công nợ, báo cáo trên phần mềm kế toán - Kiểm soát, theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo thời gian định kỳ - Lập báo cáo và làm việc với cơ quan thuế

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Cafe Thái Yên

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Tnhh Cafe Thái Yên

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 31/05/2021 10 - 15 triệu Chat

1.Kiểm tra, kiểm soát vấn đề thu,chi của Công ty. Tổng hợp báo cáo theo ngày/tuần/ tháng theo yêu cầu của ban giám đốc. 2.Kiếm soát các chứng từ đầu ra và đầu vào. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. 3.Kiểm tra và kiểm soát minh bạch của đề nghị thanh toán đúng với quy định của Công ty. 4.Kiểm tra và kiểm soát các chi phí khuyến mại, các khoản thu chi. 5.Tính toán giá thành sản phẩm, các bút toán tính thuế. 6.Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản; 7.Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. 8.Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. 9.Kiểm tra, kiếm soát công nợ toàn Công ty 10.Thống kê, tập hợp chi phí để lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. 11.Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. 12.Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng. 13.Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban giám đốc.

+ Xem thêm

cộng cà phê

Kế Toán Tổng Hợp

cộng cà phê

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 28/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp lý hợp lệ của các bút toán ghi nhận trên sổ sách chứng từ của các khối, Phòng ban, các đơn vị thành viên trực thuộc công ty chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra, soát xét, chủ động yêu cầu và hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thuế hợp lý – hợp lệ - hợp pháp. - Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác…trên bút toán tổng hợp, nghiệp vụ khác. - Kết chuyển chi phí, lãi lỗ, lập hoặc tổng hợp các báo cáo và phân tích báo cáo KQKD, báo cáo quản trị nội bộ của công ty, các đơn vị, cửa hàng. - Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang. - Từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Theo dõi và quản lý công nợ tổng hợp, giúp Công ty nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị trực tiếp và gián tiếp. - Lập các báo cáo tổng hợp theo quy định của Công ty.

+ Xem thêm

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Cơ Hội Và Thách Thức Tại Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Cơ Hội Và Thách Thức Tại Hà Nội

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 20/04/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý công nợ: + Phụ trách kiểm soát, thu thập các hóa đơn đến (Chiết khấu hợp đồng / trả hàng) và các hóa đơn xuất đi (bán hàng) theo quy trình và chính sách đã được xây dựng sẵn. + Thực hiện các giao dịch tài chính hằng ngày, bao gồm xác minh, phân loại, tính toán, thông báo và ghi nhận dữ liệu cho tài khoản phải thu + Cập nhật giá bán của khách hàng khi cần thiết + Thực hiện hạch toán và xử lí các khoản thanh toán trên nguyên tắc tuân thủ các quy định và chính sách tài chính + Đối chiếu sổ cái tài khoản phải thu để đảm bảo tất cả các khoản thanh toán đều được hạch toán và ghi nhận đúng. + Kiểm chứng và xử lí các vấn đề liên quan đến chênh lệch thanh toán và hóa đơn của khách hàng. + Liên hệ khách hàng và nhắc nhở đến hạn thanh toán cho khách hàng để công nợ được thanh toán đúng hạn. - Phụ trách kế toán thanh toán: + Tập hợp chứng từ, check hóa đơn thanh toán, chuyển chứng từ gốc vào cho kế toán trụ sở để làm thanh toán + Báo quỹ tiền mặt, hạch toán trên phần mềm kế toán nội bộ chi nhánh - Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

+ Xem thêm

Công  Ty Tnhh Vala Việt  Nam

Nhân viên Kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Vala Việt Nam

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 01/05/2021 7 - 10 triệu Chat

Kế toán thanh toán: giao dịch với ngân hàng, tiến hành thanh toán cho các đối tác, hạch toán vào phần mềm kế toán, lên các báo cáo thu chi. - Kế toán nội bộ: hạch toán lãi lỗ và lên báo cáo kinh doanh theo tháng, quý, năm; theo dõi và hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, các khoản chi phí; kế toán tiền lương: chấm công, làm lương và chi lương...cùng với các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong công ty. - Kế toán tổng hợp nội bộ: lên các báo cáo nội bộ tháng, quý, năm...theo yêu cầu của ban giám đốc, có sự kiểm soát của người phụ trách. - Kế toán thuế: xây dựng và nộp báo cáo thuế định kỳ, làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết - Hành chính: lưu giữ hồ sơ giấy tờ trong công ty, mua sắm quản lý trang thiết bị, đồ dùng VP...và các vấn đề hành chính phát sinh khác.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Ba Đình

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI HÀ NỘI

Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Ba Đình

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 31/03/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tổng hợp kế hoạch ngân sách từ các phòng ban chức năng theo năm và kế hoạch điều chỉnh. - Tổng hợp, phân tích tình tình thực hiện ngân sách tại các phòng ban. - Theo dõi, thực hiện đối chiếu, quản lý công nợ phải trả nội bộ và công nợ khác cung cấp dịch vụ, chi phí. - Lập phiếu kế toán, định khoản cho các khoản chi phí phát sinh. - Lập báo cáo về các sắc thuế theo quy định của nhà nước như thuế GTGT, TNCN theo địa bàn phụ trách.

+ Xem thêm

Dược Phẩm Pharma Plus

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP THẾ MẠNH XUẤT NHẬP KHẨU

Dược Phẩm Pharma Plus

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 10 - 15 triệu Chat

- Theo dõi và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày liên quan đến một trong những phần hành kế toán: Kế toán mua hàng nhập khẩu, kế toán bán hàng, kế toán phí, kế toán hàng tồn kho, kế toán ngân hàng và hạch toán trên phần mềm hệ thống. - Lưu trữ chứng từ, bảo quản sổ sách kế toán, bảo mật thông tin - Hiểu, Kiểm soát tổng quát các nghiệp vụ kế toán phát sinh và được hạch toán trên phần mềm hệ thống - Thực hiện các giao dịch các cơ quan liên quan (Thuế, Ngân Hàng, Kiểm toán PWC…) - Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan. - Làm việc với nhà cung cấp Nước ngoài về các lô hàng nhập khẩu, theo dõi tiến độ hợp đồng, lộ trình thanh toán quốc tế. - Công việc phát sinh khác do kế toán trưởng và cấp trên giao

+ Xem thêm

Freedy Đồ Mặc Nhà

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Freedy Đồ Mặc Nhà

Quận Đống Đa, Hà Nội

Hạn nộp: 20/03/2021 7 - 10 triệu Chat

• Theo dõi quỹ tiền mặt, tiền vốn của công ty. Kiểm tra/đối chiếu quỹ tiền mặt giữa sổ sách và thực tế hàng ngày. • Thực hiện Thu – chi tiền mặt, kiểm tra giá trị thật của tiền mặt trước khi nhận (thu). • Kiểm tra đối chiếu Hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào, (Được lập trên phần mềm kế toán). • Lên các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN và báo cáo tài chính năm. • Làm việc với cơ quan thuế về thuế khi có phát sinh. • Lưu hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, hệ thống. • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype