Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm pháp chế tại Hà Nội

Vimedimex Group (Tập đoàn dược phẩm Vimedimex)

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Vimedimex Group (Tập đoàn dược phẩm Vimedimex)

Hà Nội

Hạn nộp: 05/08/2021 Thỏa thuận Chat

• Rà soát, đề xuất/kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty. • Soát xét hợp đồng, thẩm định tính pháp lý các tài liệu, hồ sơ của Công ty. • Kiểm soát tuân thủ pháp luật đối với các hoạt động của Công ty. • Tập hợp hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp phép/sửa đổi/gia hạn các loại Giấy phép hoạt động cho các dịch vụ cung cấp tại các dự án của Công ty (nếu pháp luật có yêu cầu). • Tập hợp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý phục vụ việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp và tố tụng. • Cập nhật chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. • Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. • Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. • Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Chuyên viên Pháp chế

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Hà Nội

Hạn nộp: 01/05/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Phụ trách những công việc có liên quan đến Công ty niêm yết bao gồm: - Lập kế hoạch tổ chức, soạn thảo tài liệu và thực hiện các thủ tục ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và ĐHĐCĐ bất thường, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo yêu cầu của Công ty. - Soạn thảo các Biên bản, Nghị quyết và các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát. - Thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định pháp luật chứng khoán & thị trường chứng khoán, luật doanh nghiệp và quy định về quản lý công ty đại chúng. - Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phần riêng lẻ, phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và các công việc khác phát sinh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. 2. Tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý, đàm phán các hợp đồng dự án, đầu tư… của công ty thành viên khác của tập đoàn. 3. Phối hợp với các bộ phận liên quan tham gia soạn thảo các quy chế, quy định quản lý nội bộ và các văn bản khác để đảm bảo tính pháp lý. 4. Giám sát, quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ pháp lý của tập đoàn, các công ty thành viên của Tập đoàn. 5. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

Nhân viên Pháp chế Thu nhập khởi điểm từ 9 ~ 15 triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

Hà Nội

Hạn nộp: 15/01/2021 10 - 15 triệu Chat

- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty và thông báo tới các đơn vị có liên quan định kỳ không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành; - Phối hợp với các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo các văn bản pháp lý chính xác về nội dung, đúng quy định pháp luật; - Tư vấn pháp luật cho các đơn vị của Công ty; - Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng giao dịch do đơn vị khác chủ trì soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tham gia quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng; - Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để thực hiện thủ tục pháp lý của công ty bao gồm nhưng không giới hạn: Thủ tục xin cấp Các giấy phép hoạt động, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ của Công ty…; - Chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT, phiếu lấy ý kiến cổ đông, thành viên HĐQT theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;

+ Xem thêm

Công Ty Cp Tập Đoàn Bắc Hà

Cán bộ Pháp chế

Công Ty Cp Tập Đoàn Bắc Hà

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 10 - 15 triệu Chat

• Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty • Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty • Cố vấn, tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty • Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan • Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

+ Xem thêm

Công ty TNHH cơ điện lạnh EEP Việt Nam

Chuyên viên pháp chế

Công ty TNHH cơ điện lạnh EEP Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 15/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty. - Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty. Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty. Phối hợp với các phòng ban trong công ty để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên. - Chịu trách nhiệm về khía cạnh pháp lý đối với các hoạt động của Công ty. - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3. - Xử lý chủ động và tham mưu cho Ban Giám đốc được các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, … - Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. - Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan hành chính nhà nước

+ Xem thêm

Keiko Vietnam.,jsc

Trợ Lý Pháp Chế

Keiko Vietnam.,jsc

Hà Nội

Hạn nộp: 15/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tiếp nhận và kiểm soát các văn bản, chứng từ, đề xuất từ các bộ phận chuyển đến trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt. - Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết - Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động, các giao dịch của công ty và cố vấn cho BGĐ về pháp luật - Chịu trách nhiệm thực hiện các hồ sơ pháp lý của công ty như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu … nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật - Tham mưu, trợ giúp Giám đốc trong việc tìm kiếm, phân tích những phương án đầu tư bất động sản. - Hỗ trợ giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán công việc liên quan với các đối tác của công ty.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Liên Minh Các Dự Án Ứng Dụng Công Nghệ

[ON PUN - ONMONEY] NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

Công ty cổ phần Liên Minh Các Dự Án Ứng Dụng Công Nghệ

Hà Nội

Hạn nộp: 28/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Chuyên viên pháp chế là người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và pháp chế của công ty. Đảm bảo công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hướng dẫn theo luật để bảo vệ danh tiếng của công ty, đồng thời cung cấp tư vấn pháp lý cho quản lý về tất cả các vấn đề liên quan. - Cung cấp tư vấn chính xác, kịp thời cho ban điều hành công ty về nhiều vấn đề pháp lý khác nhau, bao gồm luật lao động, hợp tác, liên doanh quốc tế, tài chính doanh nghiệp,... - Phối hợp với quản lý để xây dựng chiến lược phòng vệ hiệu quả. - Xác định chính sách quản trị nội bộ và thường xuyên giám sát sự tuân thủ. - Nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro khác nhau liên quan đến các quyết định và hoạt động kinh doanh. - Áp dụng phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả và đưa ra lời khuyên về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra. - Giao tiếp và đàm phán với các bên bên ngoài tổ chức (tư vấn viên bên ngoài, cơ quan công quyền...) để tạo mối quan hệ tin cậy. - Xử lý các vấn đề phức tạp với các bên liên quan. - Soạn thảo các thỏa thuận, hợp động và các tài liệu pháp lý khác để đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của công ty. - Giải thích ngôn ngữ pháp lý hoặc chi tiết kỹ thuật cho mọi người trong tổ chức. - Cập nhật kiến thức hiện hành về luật sửa đổi liên quan.

+ Xem thêm

Tập đoàn Sunshine

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁP CHẾ (MẢNG TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN - NGÂN HÀNG)

Tập đoàn Sunshine

Hà Nội

Hạn nộp: 27/05/2021 Thỏa thuận Chat

- Tham mưu, tư vấn cho Quản lý các vấn đề về pháp chế tài chính, tín dụng, chứng khoán - Soạn thảo, kiểm tra, kiểm soát về mặt pháp lý các văn bản, các loại công văn, hợp đồng kinh tế, hồ sơ pháp lý, giúp đỡ tất cả các phòng ban về khía cạnh pháp lý; - Thực hiện chỉ đạo của BGĐ về vấn đề liên quan đến pháp lý các dự án Tài chính - Ngân hàng, Chứng khoán - Thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp phép liên quan đến hoạt động pháp lý, hoạt động kinh doanh, thương mại của Công ty - Tham gia các buổi họp, soạn thảo các văn bản liên quan - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng xử lý các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bđs Hương Anh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BĐS HƯƠNG ANH TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bđs Hương Anh

Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 10 - 15 triệu Chat

- Tham mưu cho Ban TGĐ Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn; - Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến pháp lý các dự án Bất động sản; - Tham gia giải quyết các vụ việc pháp lý của doanh nghiệp, (xử lý triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ....). - Hỗ trợ pháp lý cho các bộ phận ở Công ty; - Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp của từng hồ sơ dự án; - Hoàn thiện các văn bản, tài liệu còn thiếu hoặc sai sót để hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý dự án; - Rà soát, xem xét tính pháp lý của các hợp đồng hợp tác với các đối tác là chủ đầu tư, các đơn vị phân phối liên kết; - Soạn thảo các Hợp đồng Kinh tế, Tư vấn cảnh báo các vấn đề pháp lý của công ty; - Giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp lý dự án cho khối kinh doanh, dịch vụ khách hàng; - Hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan; - Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc khách hàng (nếu có); - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

+ Xem thêm

Times Garden Vn

Chuyên viên pháp chế

Times Garden Vn

Hà Nội

Hạn nộp: 20/11/2020 10 - 15 triệu Chat

1) Soạn thảo các văn bản về hợp đồng kinh tế, các văn bản giấy tờ liên quan đến hợp đồng 2) Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật để sử dụng và tư vân cho ban Giám đốc Công ty. 3) Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu. 4) Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết. 5) Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn 6) Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước 7) Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. 8) Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công. 9) Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype