Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

HR MANAGER - Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2021 Thỏa thuận Chat

1. HR TASK: 1.1. System building and administration: - Building a system of organizational structure, staffing standards, streamlined and effective. - Building a system of job description, working process - interaction from individual to each department, ensuring stable, smooth and continuous operation. - Develop a system of appropriate, fair and effective salary, welfare and remuneration policies. - Building company culture, creating internal cohesion and solidarity. - Planning personnel to serve the work and business strategy of the Company. - Improving regulations, policies, regulations and procedures. - Building and managing solutions to save administrative costs. 1.2. Recruitment and training: Manage, operate and control subordinate personnel for the following jobs: - Recruitment: Meeting the schedule and ensuring the quality of personnel in accordance with the current and future resource requirements of the Company. - Training & development: Develop training programs and plans (internal and external) that are appropriate and meet the needs of professional skills, skills, as well as develop the next management team. - Proposing outsourcing websites and newspapers to support effective human resource recruitment when the conditions of self-employment and the use of free recruitment networks are ineffective. 1.3. C&B: Managing, operating and controlling subordinate personnel for the following jobs: - Calculate salary, bonus, benefits, ... monthly for the entire Company. - Resolve questions and complaints about regimes, policies, etc. when they arise. 2. ADMINISTRATIVE WORKS: Manage, operate and control personnel below the following jobs: - Develop regulations on organization of administrative work, logistics, control budget/administrative expenses in the company. - Advise and propose to develop/establish other policies and regulations arising from actual work during operation. - Coordinate and participate in the construction of operating procedures and operations of departments and divisions. - Direct and guide the review, planning and implementation of repair items of facilities, equipment, tools, Review proposals for new purchases or repairs submitted by Administration staff or other departments. - Management of assets and equipment. - Work with state agencies related to administrative procedures (if any). - Management of archival work. - Manage and store company records, equipment records, vehicle records. 3. OTHER WORKS - Other tasks performed at the request of the General Director. _____________________________________________________________________________________ 1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 1.1. Xây dựng và quản trị hệ thống: - Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả. - Xây dựng hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục. - Xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả. - Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự gắn kết và đoàn kết nội bộ. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho công việc và chiến lược kinh doanh của Công ty. - Xây dựng quy định, chính sách, quy chế, quy trình. - Xây dựng và quản trị giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính. 1.2. Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tuyển dụng: Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng nhân sự theo đúng các yêu cầu về nguồn lực trong hiện tại & tương lai của Công ty. - Đào tạo & phát triển: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận. - Đề xuất các thuê ngoài các trang mạng, báo chí hỗ trợ công việc tuyển dụng nhân sự hiệu quả khi điều kiện tuyển dụng tự thân và sử dụng mạng tuyển dụng miễn phí không hiệu quả. 1.3. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty. - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách,.. khi có phát sinh. 2. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH: - Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự bên dưới các công việc sau: - Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty. - Tham mưu, đề xuất xây dựng/thiết lập các chính sách, quy chế khác phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành. - Phối hợp tham gia xây dựng quy trình vận hành, tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận. - Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập kế hoạch triển khai các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Xem xét các đề xuất mua sắm mới, sửa chữa do nhân viên Hành chính hoặc các bộ phận khác gửi lên. - Quản lý tài sản, trang thiết bị. - Làm việc với những cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục hành chính (nếu có). - Quản lý công tác văn thư lưu trữ. - Quản lý và lưu trữ hồ sơ công ty, hồ sơ thiết bị, hồ sơ phương tiện. 3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC - Các công việc khác thực hiện theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Long Hoàng Investment

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - LONG HOÀNG INVESTMENT

Công Ty Tnhh Long Hoàng Investment

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 17/12/2021 20 - 30 triệu Chat

- Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Sắp xếp nhân sự đúng người, đúng việc. Quản lý, đánh giá kết quả làm việc của phòng hành chính nhân sự. - Quản lý dữ liệu và hồ sơ nhân sự; bảo quản và lưu trữ các hồ sơ sơ nhân viên như nghỉ phép năm, chấm công.. - Quan hệ lao động: duy trì tuân thủ kỷ luật của toàn công ty đồng thời nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên. - Lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện việc đánh giá công việc; đánh giá định kỳ hàng tháng và hàng năm cho nhân viên - Giám sát thực hiện nội qui, quy định công ty và làm việc trực tiếp với các Trưởng bộ phận. - Xây dựng quy định, quy trình và quy chế quản lý trong lĩnh vực nhân sự cho toàn công ty. - Thực hiện các chính sách lao động tuân thủ quy định của Pháp luật. - Tham mưu cho Ban Giám đốc các chiến lược trong bộ máy tổ chức và điều hành hoạt động của công ty.

+ Xem thêm

 Công ty Bảo hiêm nhân thọ AIA Việt Nam

Phó trưởng phòng Nhân sự

Công ty Bảo hiêm nhân thọ AIA Việt Nam

Huyện An Dương, Hải Phòng

Hạn nộp: 30/12/2021 20 - 30 triệu Chat

1. Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ Tư vấn viên toàn thời gian. 2. Lập kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh. 3. Phát triển thị trường, doanh số. 4. Đào tạo nhân viên: · Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, bán hàng. · Hỗ trợ tư vấn khách hàng. · Tổ chức các hội thảo tuyển dụng, bán hàng. 5. Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng lớn, nhóm khách hàng doanh nghiệp. 4.QUY ĐỊNH LÀM VIỆC: 6. Làm việc toàn thời gian tại văn phòng. 7. Hoàn thành các khóa đào tạo. 8. Tham gia đầy đủ các chương trình hội nghị của VP theo kế hoạch. 9. Có mặt vào buổi họp sáng hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 để triển khai các kế hoạch công việc. 10. Báo cáo tuần và tháng cho cấp quản lý.

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2021 7 - 10 triệu Chat

- Tổ chức, quản lý phòng Hành chính nhân sự; - Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, tháng, quý; tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác tuyển dụng, đào tạo của Công ty; - Xây dựng chính sách thăng tiến, thay thế nhân sự cho Công ty; - Tham mưu và Xây dựng quy chế lương, thưởng, các biện pháp kích thích-khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động; - Xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/bộ phận công ty; Xây dựng nội quy lao động, các quy chế, quy định, chế tài của Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó; - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty; - Xây dựng kế hoạch và tổ chức,giám sát viêc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng có tính chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty, - Tổng hợp công, tính lương hàng tháng. - Cập nhật và giải quyết các vấn đề về BHXH, BHYT, BHTN; Bảo hiểm tai nạn con người của Công ty. - Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Nhân sự Hành chính)

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạn nộp: 25/12/2021 20 - 30 triệu Chat

Quản lý, điều hành các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Công ty: Tham mưu, giúp việc cho Ban Lãnh đạo trong công tác tổ chức, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động về Công tác hành chính quản trị và Công tác nhân sự: 1. Công tác Quản trị Nhân sự: - Phụ trách công tác tuyển dụng và đào tạo của Công ty - Xây dựng chế độ tiền lương, phúc lợi và quan hệ lao động; - Xây dựng Quy trình, quy định, quy chế của công ty; - Quản lý chi phí nhân sự. 2. Công tác Hành chính Quản trị: - Tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, lễ tân, khánh tiết; - Tổ chức quản lý công tác mua sắm và sử dụng tài sản của Công ty; - Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính; - Tổ chức, triển khai việc đảm bảo vệ sinh, an ninh văn phòng; - Tổ chức, điều hành công tác văn thư lưu trữ; - Theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ nội quy Công ty; - Quản lý chi phí vận hành văn phòng. 3. Phụ trách Công tác truyền thông nội bộ, truyền thông đại chúng, công tác PR, quảng cáo và các sự kiện của công ty. 4. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

+ Xem thêm

nhat huy group

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Diễn Châu - Nghệ An

nhat huy group

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tổ chức, quản lý phòng Hành chính nhân sự; - Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, tháng, quý; tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác tuyển dụng, đào tạo của Công ty; - Xây dựng chính sách thăng tiến, thay thế nhân sự cho Công ty; - Tham mưu và Xây dựng quy chế lương, thưởng, các biện pháp kích thích-khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động; - Xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/bộ phận công ty; Xây dựng nội quy lao động, các quy chế, quy định, chế tài của Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó; - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty; - Xây dựng kế hoạch và tổ chức,giám sát viêc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng có tính chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty, - Tổng hợp công, tính lương hàng tháng. - Cập nhật và giải quyết các vấn đề về BHXH, BHYT, BHTN; Bảo hiểm tai nạn con người của Công ty. - Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

+ Xem thêm

Công Ty CP Giáo Dục Và Công Nghệ Hùng Vương

Trưởng phòng nhân sự

Công Ty CP Giáo Dục Và Công Nghệ Hùng Vương

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

- Phát triển nguồn nhân lực tiềm năng, cập nhật nguồn tuyển dụng - Phát triển kho CV cho từng vị trí tuyển dụng - Tìm kiếm, phân loại CV, sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên và các bộ phần yêu cầu tuyển dụng - Lập kế hoạch tuyển dụng và triển khai kế hoạch tùy vào tình hình nhân sự của công ty - Khai thác, phát triển nguồn ứng viên nội bộ và bên ngoài - Làm việc trực tiếp với các đơn vị, phòng ban nhằm nắm bắt tình hình và nhu cầu tuyển dụng - Cung cấp các báo cáo liên quan đến kế hoạch tuyển dụng, chi phí tuyển dụng,.. - Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TRÍ VIỆT..

Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự nhà máy

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TRÍ VIỆT..

Quận 8, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19/11/2021 15 - 20 triệu Chat

- Quản lý chấm công, tính lương, giải quyết chế độ chính sách cho toàn bộ công nhân nhà máy - Đảm bảo duy trì lao động theo định biên - Cập nhật thông tin nhân viên công ty, theo dõi ký kết HĐLĐ - Đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy định và hiểu rõ chế độ, văn hóa công ty. - Đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo, đổ lỗi. - Đảm bảo các cá nhân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc Giám sát công tác văn thư, lưu trữ, cung cấp dịch vụ văn phòng Phát triển mối quan hệ tốt với Cơ quan Quản lý Nhà nước.

+ Xem thêm

WISE ENGLISH

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ - THU NHẬP TỪ 10-15TR- CƠ HỘI LÀM GĐ CƠ SỞ GĐ NHÂN SỰ

WISE ENGLISH

Đà Nẵng

Hạn nộp: 31/12/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Điều hành và giám sát các hoạt động của các thành viên thuộc Phòng Hành chính Nhân sự. - Xây dựng các quy định, quy trình, chính sách. Đề xuất quy chế trả lương, thưởng, phúc lợi, hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên - Giữ gìn và phát triển xây dựng văn hoá doanh nghiệp - Làm việc với nhân sự và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về quản trị nhân sự của công ty. - Thiết lập, thực hiện quan hệ với các cơ quan hữu quan và thừa uỷ quyền của Giám đốc công ty trả lời, giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ phòng Nhân sự - Hành chính và/hoặc các vấn đề được Giám đốc uỷ quyền Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên đảm nhận các công việc trên để cùng với Trung tâm thực hiện sứ mệnh sau: WISE ENGLISH được thành lập với sứ mệnh giúp các bạn trẻ Việt Nam thay đổi phương pháp học tiếng Anh theo TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ để chinh phục ngôn ngữ này một cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT. Với các phương pháp học đặc biệt như HỌC TỪ 06 BƯỚC, NGHE TỰ ĐỘNG, WISE English đã giúp hàng ngàn học viên đạt IELTS 6.5, 7.0, 8.0 ; giao tiếp lưu loát với người bản xứ và nhiều học viên trẻ em đạt các chứng chỉ quốc tế và giao tiếp lưu loát.

+ Xem thêm

Công Ty Cp Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Nghệ Việt

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Công Ty Cp Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Nghệ Việt

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/11/2021 20 - 30 triệu Chat

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạch định nguồn nhân lực - Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty. * Tuyển dụng - Đào tạo - Xây dựng chính sách, thủ tục tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực. - Xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công tác tham gia ứng tuyển. - Cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên. - Xây dựng quy định, thủ tục về hướng dẫn hội nhập, chế độ đãi ngộ nhân viên mới tuyển. - Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho từng nhóm đối tượng. - Xây dựng định mức ngân sách dành cho công tác tuyển dụng. - Kiểm tra, đánh giá các nhu cầu tuyển dụng đột xuất của các đơn vị. * Đào tạo - Phối hợp với các đơn vị/ phòng ban nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo. - Xây dựng kế hoạch đào tạo và điều kiện vật chất (phòng huấn luyện, trang thiết bị, tài liệu, v.v.) phục vụ cho đào tạo và huấn luyện nội bộ. 2. Xây dựng cơ cấu tổ chức – quản lý - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc các quy định chức năng – nhiệm vụ, trách nhiệm – quyền hạn, quan hệ phối hợp và chế độ thông tin - Hướng dẫn các đơn vị xây dựng bảng mô tả công việc cho các chức danh thuộc bộ máy hoạt động của đơn vị. 4. Đánh giá kết quả công tác và năng lực CBNV - Nghiên cứu xây dựng / hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc của cá nhân, tập thể. - Tổ chức đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBN. 5. Quản trị tiền lương, tiền thưởng, thu nhập - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Nghiên cứu đề xuất chính sách tiền thưởng, phụ cấp… cho CBNV phù hợp với cơ chế thị trường 6. Quan hệ lao động (hợp đồng lao động, khen thưởng kỷ luật, văn hóa ) - Soạn thảo các quy định, phương pháp lề lối làm việc, ứng xử tại nơi làm việc. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành và duy trì các văn hóa - Tham mưu đề xuất BGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đối với CBNV. - Đề xuất và lập quyết định xử lý kỷ luật, trách nhiệm đối với CBNV vi phạm các quy định. - Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các thủ tục, quy định khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype