Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Nhân viên pha chế tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HD HOLDINGS

[HÀ NỘI] TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ LƯƠNG 25TR

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HD HOLDINGS

Hà Nội

Hạn nộp: 07/12/2021 20 - 30 triệu Chat

- Tư vấn chuyên sâu về pháp luật đầu tư, đất đai và hỗ trợ pháp lý phát triển các Dự án đầu tư, đặc biệt lĩnh vực Bất động sản. - Thực hiện rà soát, kiểm tra pháp lý các dự án đầu tư, soạn thảo và soát xét tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan khi tiến hành mua bán, sáp nhập, chia tách công ty; - Tổ chức thực hiện tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật liên quan đến công tác thi công, vận hành, khai thác các dự án đầu tư và hoạt động vận hành của Tập đoàn. - Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp; - Tư vấn/trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị, tổ chức tư vấn pháp lý khác tham gia tố tụng, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Tập đoàn; - Nghiên cứu, cập nhật các quy định mới/điều chỉnh của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, vận hành và kinh doanh của dự án… - Hỗ trợ pháp lý, thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ, văn bản pháp lý các Dự án đầu tư. - Thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân mới, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp. - Soạn thảo và soát xét tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan khi tiến hành hoạt động Mua bán&Sát nhập (M&A) công ty và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc triển khai đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các Dự án của Tập đoàn. - Tham mưu các vấn đề pháp lý cho HĐQT, Ban TGĐ liên quan đến tổ chức hoạt động, quản lý, vận hành, quản trị Tập đoàn, các lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn như: Đất đai, Nhà ở, Bất động sản, Xây dựng, Đầu tư. - Đề xuất, thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị, tổ chức tư vấn pháp lý khác hoặc trực tiếp tham gia các thủ tục tố tụng, giải quyết các vấn đề phát sinh của Tập đoàn. - Phối hợp với các phòng/ban giải quyết các vấn đề liên quan đến truyền thông, báo chí.

+ Xem thêm

Công Ty Cp Tập Đoàn Bắc Hà

Cán bộ Pháp chế

Công Ty Cp Tập Đoàn Bắc Hà

Hà Nội

Hạn nộp: 22/12/2021 7 - 10 triệu Chat

• Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty • Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty • Cố vấn, tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty • Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan • Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

+ Xem thêm

Công ty CP quốc tế Tập đoàn khách sạn A25

Chuyên Viên Pháp Chế

Công ty CP quốc tế Tập đoàn khách sạn A25

Hà Nội

Hạn nộp: 30/11/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết. 2. Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước. 3. Tham gia cùng Ban Hành chính trong việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, xử lý các vi phạm về Hợp đồng lao động, đào tạo kiến thức pháp luật. 4.Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Devyt

Chuyên viên Pháp chế

Công ty Cổ phần Devyt

Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Xây dựng, soạn thảo và rà soát các văn bản, báo cáo, hợp đồng... trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Pháp Chế. 2. Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty. 3. Tham mưu về mặt pháp lý cho các giao dịch của công ty và chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp cho các giao dịch của Công ty. 4. Rà soát các quy trình hoạt động của công ty, các văn bản định chế nội bộ được ban hành. 5. Đầu mối thụ lý, đề xuất, tham mưu lãnh đạo các biện pháp giải quyết, xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động pháp lý của doanh nghiệp. 6. Thực hiện các công việc khác theo giao việc của Trưởng phòng Pháp chế và Ban lãnh đạo Công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ MINH TIẾN

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ MINH TIẾN

Hà Nội

Hạn nộp: 27/11/2021 Thỏa thuận Chat

- Phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty. - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công. - Thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu vốn, cơ cấu quản trị và điều hành của Công ty và các công ty thành viên. - Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty. - Tham mưu, cố vấn cho Ban Giám đốc về pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty. - Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư, …liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. - Phối hợp tham gia nghiên cứu, xây dựng quy trình, quy chế khi có yêu cầu. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Công Nghệ A&a Việt Nam

Chuyên viên Pháp chế

Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Công Nghệ A&a Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 30/11/2021 10 - 15 triệu Chat

- Theo dõi, cập nhật và quản lý Hồ sơ pháp lý của Công ty. - Tư vấn, tham gia soạn thảo/ soát xét các Hợp đồng, Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ nội bộ, các văn bản, tài liệu của Công ty. - Chủ trì hoặc tham gia với các Phòng ban xây dựng nội quy, quy chế của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. - Xây dựng cơ sở dữ liệu về pháp lý cho Công ty; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty để kịp thời phổ biến cho các đơn vị, phòng ban nhằm đảm bảo áp dụng đúng theo luật và cảnh báo những rủi ro. - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Công ty và quy định của pháp luật trong hoạt động của các đơn vị, phòng ban. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của Trường phòng. (Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Gpo

Nhân Viên Pháp Chế

Công Ty Tnhh Gpo

Hà Nội

Hạn nộp: 09/11/2021 10 - 15 triệu Chat

• Xây dựng qui định, quy trình, tài liệu hướng dẫn liên quan đến hoạt động Pháp chế trong công ty. • Xây dựng, rà soát hệ thống văn bản nội bộ của Công ty. • Cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành đến các bộ phận liên quan • Đánh giá tác động văn bản pháp luật tới hoạt động công ty và lập kế hoạch khắc phục.. • Góp ý văn bản pháp luật có tác động trực tiếp đến các hoạt động của Công ty • Kiểm tra, soát xét pháp lý của Hợp đồng, giao dịch • Soát xét tính pháp lý các qui định, quy chế liên quan đến hoạt động của Công ty. • Tư vấn pháp lý đối với tất cả các hoạt động • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận hoặc yêu cầu chung của Công ty.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Quốc Tế Ipm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Quốc Tế Ipm

Hà Nội

Hạn nộp: 08/10/2021 10 - 15 triệu Chat

-Tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản nội bộ, các hợp đồng, cam kết. Đảm bảo các tài liệu này phù hợp với các quy định của pháp luật. - Giải quyết các tranh chấp, vi phạm phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. - Giám sát việc tuân thủ các văn bản nội bộ và các quy định pháp luật. - Cập nhật, nghiên cứu, hệ thống hóa và cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật cho các phòng ban. - Hỗ trợ các phòng ban trong những hoạt động liên quan đến pháp luật, phòng ngừa rủi ro về pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

+ Xem thêm

công ty keiko việt nam

Trợ lý Pháp chế

công ty keiko việt nam

Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

TRỢ LÝ PHÁP CHẾ & BẤT ĐỘNG SẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận và kiểm soát các văn bản, chứng từ, đề xuất từ các bộ phận chuyển đến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt. - Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết - Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động, các giao dịch của công ty và cố vấn cho BGĐ về pháp luật - Chịu trách nhiệm thực hiện các hồ sơ pháp lý của công ty như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu … nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật - Tham mưu, trợ giúp Chủ tịch trong việc tìm kiếm, phân tích những phương án đầu tư bất động sản. - Hỗ trợ giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán công việc liên quan với các đối tác của công ty. - Báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Chủ tịch

+ Xem thêm

Công ty CP Thương mại Cầu Giấy

Nhân viên Pháp chế Hành chính

Công ty CP Thương mại Cầu Giấy

Hà Nội

Hạn nộp: 30/09/2021 7 - 10 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty; - Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch; Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết; - Nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty và cập nhật cho các đơn vị, phòng ban thuộc Công ty; - Cố vấn cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về pháp luật; - Tham gia xây dựng, kiểm soát các văn bản quản trị nội bộ công ty như các quy chế, nội quy, …; - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục pháp lý của công ty như thay đổi đăng ký doanh nghiệp, xin cấp giấy phép con, …nhằm đảm bảo Công ty đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự của Công ty theo quy định; - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan Nhà nước, các đối tác nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý; - Quản lý nhân sự và thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội cho lao động của công ty; - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp;

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype