Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm quản lý xây dựng

Công ty cổ phần Công nghiệp Xây dựng Quang Trung

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần Công nghiệp Xây dựng Quang Trung

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

• Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức họp giao ban, hội thảo và tổng kết. • Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, địa điểm. • Chuẩn bị tài liệu và phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của TGĐ. • Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp. • Theo dõi, kiểm soát các công việc theo quyết định của Tổng Giám đốc. • Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để thực hiện và hoàn thành công việc được giao. • Tiếp nhận các văn bản đi đến, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban và trình duyệt Tổng Giám đốc và bàn giao lại cho các bộ phận liên quan. • Truyền đạt thông tin của TGĐ tới các phòng ban, bộ phận. • Tổ chức, sắp xếp lịch làm việc. • Ghi chép và sắp xếp các Chương trình, thời gian họp của TGĐ và các đối tác, các bộ phận. • Chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của TGĐ

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

Thiết kế Cơ điện - Quận 2

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạn nộp: 03/10/2021 Trên 30 triệu Chat

Nhiệm vụ chính Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững chương trình dự án được phê duyệt, các bản đồ xác  định ranh và hiện trạng dự án, các khảo sát địa chất, các hồ sơ/ tài liệu và nhiệm vụ liên quan thiết kế cơ điện. Nghiên cứu, nắm vững và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến các bộ môn kỹ thuật do mình phụ trách theo quy định của pháp luật và/ hoặc quy định Công ty. Lập và/hoặc kiểm tra (Nhà thầu tư vấn thiết kế lập) nhiệm vụ thiết kế cơ điện, các khảo sát, thí nghiệm yêu cầu phục vụ cho thiết kế cơ điện. Lập và/hoặc kiểm tra khái toán, dự toán phần cơ điện. Tham gia công tác đấu thầu dịch vụ tư vấn thiết kế (thiết kế, thẩm tra,…): Hồ sơ mời thầu: Xác định và đề xuất phạm vi công việc (nội dung, thành phần hồ sơ giao nộp) của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế có liên quan đến công việc phụ trách. Hồ sơ dự thầu: Xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thầu về nội dung có liên quan đến công việc phụ trách và có ý kiến chuyên môn về phạm vi công việc (hình thức, số lượng chất lượng sản phẩm) của các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế. Tham gia quá trình đàm phán với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về công việc có liên quan phần việc phụ trách. Nghiên cứu và nắm vững phạm vi dịch vụ, phương thức thanh toán, ... của hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế đã được ký kết (đặc biệt là nội dung có liên quan đến công việc phụ trách). Cung cấp và cập nhật các thông tin, dữ liệu của dự án cho các nhà thầu dịch vụ thiết kế cơ điện theo thỏa thuận trên hợp đồng. Xem xét, đánh giá và có ý kiến tham mưu về kế hoạch thực hiện công việc do nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đệ trình có liên quan đến công việc phụ trách Theo dõi, đôn đốc nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết đối với các nội dung liên quan đến công việc phụ trách. Kiểm tra, lập báo cáo đánh giá sản phẩm thiết kế cơ điện (*) của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về sự phù hợp với các yêu cầu trên hợp đồng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật; phương pháp tính toán thiết kế; hiệu quả của giải pháp thiết kế (sơ đồ tính toán, tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu sử dụng) và có ý kiến khuyến cáo /tham mưu giải pháp. (*) Sản phẩm thiết kế cơ điện là toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ thiết kế cơ điện (bao gồm bản vẽ thiết kế thi công) trong suốt quá trình thực hiện các giai đoạn quy hoạch – thiết kế. Ghi chép/lập biên bản với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đối với các vấn đề trong phần việc phụ trách và phối hợp cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Phòng Quản lý thiết kế và trong Khối Phát triển và quản lý dự án. Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình các thay đổi, phát sinh liên quan công tác thiết kế cơ điện so với hợp đồng/ phụ lục hợp đồng / kế hoạch. Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên quan công việc phụ trách trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế. Kiểm tra xác nhận hồ sơ và nghiệm thu sản phẩm thiết kế cơ điện, đánh giá tỷ lệ % khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế liên quan đến công việc phụ trách. Cung cấp bản vẽ, hồ sơ giải trình kỹ thuật cho công tác xin phép đấu nối hạ tầng và/hoặc  khi có yêu cầu từ các Phòng/ Ban có liên quan. Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần cơ điện trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát/đề xuất thay đổi,…) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng. Cập nhật Nhật ký dự án và lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao. Soạn thảo và quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách. Nhiệm vụ khác Tổ chức và tham gia tất cả công việc kiểm tra cũng như đảm bảo tính chính xác của việc thông qua hoặc không thông qua và tài liệu phù hợp đối với các kết quả thử nghiệm khi vắng đội ngũ Quản lý xây dựng. Đảm bảo hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh kịp thời; Tổ chức xem xét hồ sơ thiết kế và thi công để nắm rõ phạm vi dự án và những yêu cầu cần thiết. Lập danh mục câu hỏi và các vấn đề quan tâm theo yêu cầu để trao đổi bằng văn bản với Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao và GĐDA, các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp và nhà thầu khi vắng đội ngũ Quản lý xây dựng. Khi đội ngũ Quản lý xây dựng được bổ nhiệm, phải đảm bảo họ thực hiện công việc theo đúng yêu cầu của Công ty; Thực hiện các công tác kiểm tra trong từng giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và hoàn công để đảm bảo mọi công tác được triển khai một cách chính xác, công việc kiểm tra nghiêm túc và đầy đủ, nộp báo cáo một cách xuyên suốt Tham dự tất cả các cuộc họp phối hợp với các đơn vị tư vấn và/hoặc nhà thầu để quản lý tiến độ và chất lượng công việc một cách hiệu quả; Hỗ trợ Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao trong việc xem xét Hồ sơ và Kế hoạch làm việc của Nhà thầu, dự đoán các vấn đề tiềm năng và đề xuất các giải pháp khả thi để giảm thiểu sự chậm trễ, các khuyết tật và sự không phù hợp theo quan sát và theo yêu cầu của Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao và GĐDA; Đảm bảo sự tuân thủ của Nhà thầu với các phương pháp và bản vẽ thi công đã được phê duyệt trong suốt quá trình xây dựng; Hỗ trợ Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế/Quản lý thiết kế cấp cao rà soát và kiểm tra bản vẽ thi công trước và sau khi phân phối cho các đơn vị tư vấn và nhà thầu kiểm tra tính chính xác về nội dung, và sự phù hợp về ý đồ thiết kế; Giám sát và đảm bảo các công việc sửa chữa / hoàn thiện theo các Bản ghi lỗi về vấn đề cơ điện và Chỉ thị của GĐDA trong phạm vi thời gian cho phép; Duy trì các báo cáo cập nhật tình trạng công việc hàng tuần và hàng tháng; Chứng kiến việc thử mẫu và báo cáo thử nghiệm đảm bảo về vấn đề cơ điện; Chứng kiến việc tiến hành, vận hành thử và nghiệm thu đối với các Hệ thống và Dịch vụ tòa nhà; Xem xét và kiểm tra bản vẽ hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì; Khi được yêu cầu, làm việc với Đơn vị thẩm tra thứ 3, các đơn vị công ích và cơ quan nhà nước để đảm bảo có đầy đủ các giấy phép cần thiết cho công trình xây dựng và Chứng chỉ chất lượng; Chuẩn bị các báo cáo tuần và tháng và kế hoạch cho tuần kế tiếp; Tham gia chuẩn bị phạm vi công việc cho công tác đấu thầu hệ thống cơ điện. Xem xét tính chính xác và hoàn chỉnh đối với phạm vi công việc do các đơn vị thầu nộp.

+ Xem thêm

 công ty cổ phần Tấn - Phát

nhân viên ban Quản lý dự án

công ty cổ phần Tấn - Phát

Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Hạn nộp: 01/10/2021 7 - 10 triệu Chat

- Thực hiện lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán, hồ sơ hoàn công, bóc tách khối lượng xây dựng công trình, bóc tác vật tư, lập dự toán, lập các hợp đồng tư vấn, theo dõi tiến độ thực hiện công việc theo hợp đồng và nghiệm thu thanh toán cho các đơn vị tư vấn, thực hiện các công việc nội nghiệp, văn phòng Ban. - Tìm hiểu, cập nhật thông tin về các Nhà thầu; tham gia lập báo cáo đánh giá, tư vấn cho Ban Giám đốc để đề xuất cho Chủ đầu tư lựa chọn Nhà thầu. - Hỗ trợ công tác lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu của các Nhà thầu. - Thực hiện công tác theo phân công của cấp lãnh đạo.

+ Xem thêm

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Tân Bình Mạnh

Nữ Nhân viên Quản lý hợp đồng xây dựng

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Tân Bình Mạnh

Thành phố Vinh, Nghệ An

Hạn nộp: 25/07/2021 7 - 10 triệu Chat

- Thực hiện, soạn thảo hợp đồng - Đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng - Lưu trữ các hợp đồng của Công ty - Thu thập các hồ sơ pháp lý - Kiểm soát, đôn đốc thực hiện các cam kết với các bên liên quan trong hợp đồng - Giải quyết các thắc mắc, vấn đề liên quan đến hợp đồng cho khách hàng và bên liên quan nội bộ - Báo cáo với trưởng bộ phận, cấp trên các công việc cụ thể

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Hải Sơn

Quản lý chất lượng xây dựng

Công Ty Tnhh Hải Sơn

Huyện Đức Hòa, Long An

Hạn nộp: 30/06/2021 10 - 15 triệu Chat

Mục tiêu công việc: Theo dõi thường xuyên, kiểm tra chất lượng công trường thi công đúng quy trình tiêu chuẩn, theo dõi tiến độ, an toàn lao động. Kiểm tra/lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công đúng quy định. - Đã từng tham gia giám sát hoặc thi công công trình hạ tầng kỹ thuật. Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình đường bộ hoặc hạ tầng kỹ thuật (cấp/thoát nước) - Có kinh nghiệm giám sát, thi công nghiệm thu công trình, thành thạo quy trình nghiệm thu chất lượng.

+ Xem thêm

Worklink Việt Nam

Quản lý dự án xây dựng tiếng Hàn Topik 5

Worklink Việt Nam

Hà Nội

Hạn nộp: 31/08/2021 20 - 30 triệu Chat

• Hỗ trợ trao đổi giữa Project manager và kỹ sư/ nhà thầu • Quản lý các output của dự án theo tiến độ • Tìm kiếm, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của KH • Quản lý nhà thầu và thực hiện các công việc theo quy trình mua sắm • Quản lý chi phí dự án • Hỗ trợ Project manager để đảm bảo tiến độ dự án

+ Xem thêm

CÔNG TY CP VCSOSTONE

Việc làm tại nhà thêm theo giờ buổi tối lương 7-9triệu từ 2 đến 3tiếng uy tín

CÔNG TY CP VCSOSTONE

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14/09/2021 7 - 10 triệu Chat

- Công Việc Làm Thêm Tốt Nhất - Giảm Bớt Gánh Nặng Kinh Tế Bản Thân Và Gia Đình - Phù Hợp Với Sinh Viên, Nhân Viên Văn Phòng, Nội Trợ, Thất Nghiệp - Công Việc Ổn Định Lâu Dài Công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng: thời trang, hàng điện máy, hàng gia dụng, điện tử - công nghệ, sức khỏe – làm đẹp,… Vị Trí – Chia Sẽ Tin (Share Tin) Lên Facebook: Chia sẽ các Tin, Hình ảnh, Nội dung, các Sự kiện cho Công ty. Công Ty sẽ cung cấp sẵn các Group, Hội và Diễn Đàn để bạn làm việc. Vị Trí - Đăng Tin Quảng Cáo: Chỉ là đăng tin Quảng Cáo Sản lên các WebSite, Facebook, Zalo.…Nội dung bài viết và các trang Web Công Ty đã trang bị sẵn (Miễn Phí) Vị Trí – Gõ Mã Sản Phẩm: Việc của bạn là gõ mã Sản Phẩm cho hệ thống Website, 1 mã Sản Phẩm từ 3 đến 10 ki tứ gồm chữ và số - bạn chỉ cần đánh lại những kí tự chữ và số đó ở ô dưới và nhấn Enter là xong “Đảm Bảo 100% Đây Ko Phải là Công Ty Đa Cấp, Ko Phải Môi Giới hay Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm, Ko Bán Hàng, Ko Tiếp Thị, Ko Chạy Theo Doanh Số hay Chỉ Tiêu” QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN LÀM VIỆC : Nếu bạn muốn Tham Gia Công Việc Online – Làm Tại Nhà thì ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI Đăng Ký lịch nhận việc ngay trong Tuần này vì Số Lượng Nhận Việc Có Hạn : CHỚP CƠ HỘI Nhanh Tay Đăng Kí, tuyển gấp trong tuần này, số lượng có hạn LIÊN HỆ PHÒNG NHÂN SỰ: Anh Đạt 0938 709 496 hoặc 0938 943 596 “Nhanh Tay Đăng Kí, tuyển gấp trong tuần này, số lượng có hạn” Liên hệ Phòng Quản Lý Tuyển Dụng: Anh Đạt 0938 709 496 Hoặc 0938 943 596 Mẩu Đăng Kí: Họ Tên – Năm Sinh– Địa chỉ đang ở- ==> gửi về SĐT 0938 709 496 Hoặc 0938 943 596 Đăng Ký gửi qua Mail: Dat.phongnhansu@gmail.com Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập_Tự Do_Hạnh Phúc Họ và Tên:.................................................................... Năm sinh....................................................................... Số điện thoại:............................................................... Hiện đang sống tại:...................................................... Đọc tin tại trang Web: ……………………………… Thời gian phỏng vấn (ngày gần nhất): vào lúc…. Giờ ….. Ngày ….Tháng …. Công Ty sẽ liên hệ cho bạn sau khi đăng ký trong vòng thời gian sớm nhất, sau đó sẽ xếp lịch hẹn cho bạn đến công ty để nhận việc. Đến công ty nhận việc 1 lần - > công ty hướng dẫn công việc - > Sau đó đăng ký làm tại nhà. *Miền Nam: Tuyển các bạn ở các Quận, Huyện của TPHCM, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Long An, Bình, Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Cần Thơ, Bến Tre, Vình Long....và các tỉnh lân cận cũng có cơ hội làm việc, nếu đến công ty nhận việc được thì hãy đăng ký) CHÚC CÁC BẠN ĐĂNG KÝ NHẬN VIỆC THÀNH CÔNG

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Trưởng phòng Kế hoạch kinh tế kỹ thuật

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 30/05/2021 Trên 30 triệu Chat

- Phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của phòng Kế hoạch Kinh tế Kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý và đầu tư xây dựng các Dự án Bất động sản. a/ Công tác kế hoạch: • Phân tích Tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, lập KH tiến độ đầu tư các dự án. • Xác định phạm vi thi công, điều kiện thi công để lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án/gói thầu. • Lập/quản lý kế hoạch thực hiện dự án, gói thầu. b/ Công tác chuyên môn kinh tế, kỹ thuật. • Kiểm tra hồ sơ thiết kế BVTC, Bóc tách, thẩm định khối lượng. • Tổ chức lập, thẩm định các tiêu chuẩn kĩ thuật, vật tư, vật liệu, thiết bị công trình cho các dự án. • Xây dựng, xác định các định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả thị trường; • Tổ chức lập/kiểm tra phương án tổ chức thi công, biện pháp thi công của tư vấn, Nhà thầu. • Tổ chức Lập kế hoạch đấu thầu, chấm xét thầu, lựa chọn tư vấn, nhà thầu. • Thương thảo đàm phán, dự thảo hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị. • Giám sát, kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty; Quản lý/Giám sát hoạt động của Ban QLDA và các Nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. • Nghiệm thu, kiểm tra xác nhận hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng cho nhà thầu; Thẩm định, trình hồ sơ thanh quyết toán của các hợp đồng.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tuấn 13 - Bất Động Sản Tuấn 123

Bán nhà phố chỉ với một cú click chuột

Công Ty Cổ Phần Tuấn 13 - Bất Động Sản Tuấn 123

Quận 10, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 02/02/2021 Trên 30 triệu Chat

Mô tả công việc: Đăng tin trên các Website tìm khách hàng. Chăm sóc, hỗ trợ, giao tiếp với khách hàng. Điều kiện: - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. - Bộ đội xuất ngũ. - Có máy tính, phương tiện đi lại. - Chăm chỉ, ham học hỏi, ham kiếm tiền, cầu tiến trong công việc. - 45 tuổi trở lên( ưu tiên), không yêu cầu kinh nghiệm. - Ưu tiên cho các bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản. Chế độ: - Được nâng cao bản thân trong và ngoài nước. - Được học các kỹ năng mềm và được đào tạo theo giáo trình có sẳn của Công ty. - Được thưởng hoa hồng ngay khi khách ký hợp đồng đặt cọc. - Lương cơ bản: thưởng + hoa hồng (thu nhập tối thiểu 30 triệu/ tháng). Địa chỉ làm việc: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10. Liên hệ : Zalo: 093204897 Email: Ngocthuyen4494@gmail.com

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Hưng Hải Group

PHÓ BAN QLDA

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Hưng Hải Group

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10/04/2021 20 - 30 triệu Chat

Tổ chức quản lý nhân sự để thực hiện công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ, bao gồm công việc chính sau: - Quản lý đấu thầu: Lập kế hoạch đấu thầu, phân chia gói thầu, lập ( thuê ) đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thẩu, tổ chức đấu thầu - Quản lý hợp đồng xây dựng: bao gồm các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn, hợp đồng xây lắp, hợp đồng nguyên tắc - Quản lý thiết kế: Báo cáo NCKT, Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công - Quản lý dự án: Quản lý truyền thông, tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, rủi ro, khiếu nai - Quản lý vận hành khai thác: Lập kế hoạch bảo hành bảo trì, lựa chọn các đơn vị vận hành. - Quản lý kế hoạch dự án: Kế hoạch triển khai từng dự án, kế hoạch từng hạng mục công trình

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype