Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm giám đốc tại Long An

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

Long An

Hạn nộp: 31/05/2021 Trên 30 triệu Chat

1. Tổ chức cơ chế hoạt động triển khai sản xuất - Thực hiện triển khai định hướng phát triển trong công tác sản xuất theo định hướng của Ban Giám Đốc. - Xác lập nguồn lực và hoạch định sơ đồ tổ chức nhân sự trong nhà máy. - Hoạch định vai trò, chức năng công việc tại các bộ phận và các công đoạn sản xuất. - Xây dựng các chuẩn mực hoạt động trong nhà máy tại các khâu sản xuất. - Sắp xếp và hợp thức hóa các quy trình sản xuất tối ưu về nhân sự , thiết bị và con người. - Xây dựng các mục tiêu công việc tại các khâu sản xuất. - Thực hiện triển khai việc tái cấu trúc nhà máy các vấn đề chưa phù hợp theo các chuẩn mực BGĐ yêu cầu. - Xây dựng hệ thống tài liệu theo định hướng ISO và các luật định. - Cùng Ban Giám Đốc xây dựng định hướng phát triển công ty. 2. Điều phối và giám sát công việc trong sản xuất - Kiểm soát và xem xét các hoạt động tại các khâu trong quá trình sản xuất. - Phân tích các mối nguy trong hệ thống để tiến hành tái cấu trúc và chỉnh sửa kịp thời đáp ứng năng suất, chi phí hoạt động, hiệu quả quá trình… - Tham vấn và báo cáo cho Ban Giám Đốc. - Tham vấn cho BGĐ về các giải pháp mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả cao và giảm chi phí sản xuất. - Thực hiện báo cáo mọi hoạt động của nhà máy cho BGĐ khi cần. 3. Duy trì môi trường hoạt động nhà máy đảm bảo các yêu cầu Luật định - Phối hợp các cơ quan ban ngành trong khâu tổ chức hoạt động sản xuất, môi trường đúng luật định. - Triển khai việc thực hiện các báo cáo giám sát, thẩm định an toàn, ATVSTP, ATLĐ, AT PCCC theo định kỳ. - Triển khai và kiểm tra 5S định kỳ cho nhà máy. 4. Tổ chức đào tạo nâng cao nguồn lực quản lý - Hoạch định việc định kỳ đào tạo về nâng cao tay nghề, quản lý hệ thống cho các vị trí chủ lực sản xuất. - Xác hoạch mức độ hoạt động đáp ứng theo chức năng công việc tại các khối tham gia sản xuất. - Quản lý đổi ngũ, đào tạo nhân viên kế thừa. Làm việc tại nhà máy Long An.

+ Xem thêm

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa

Trợ lí tổng giám đốc

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa

Long An

Hạn nộp: 27/02/2021 Trên 30 triệu Chat

Đảm bảo công tác quản lý điều hành : ● Thay mặt Tổng Giám Đốc tổng hợp, theo dõi, báo cáo toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty với các Phòng ban, bộ phận ● Trợ giúp Ban Giám Đốc trong việc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty ● Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Ban Giám Đốc ● Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo chí, về xu hướng thị trường, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành nghề mà Công ty đang hoạt động cho Ban Giám Đốc. Phối hợp làm việc với các phòng ban / chức năng khác ● Tiếp nhận, xem xét và làm rõ các đề xuất, giải pháp, chứng từ từ các cấp Quản lý và trình Ban Giám Đốc phê duyệt. ● Đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng được Ban Giám Đốc phân công; ● Đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Ban Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc ● Chủ động phối hợp với các phòng ban đề xuất với Ban Giám Đốc về việc tham gia các chương trình nghị sự, hội nghị, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức cấp CEO, các giải thưởng trong/ ngoài nước về các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động. Báo cáo / Các công việc khác : ● Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận ● Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Ban Giám Đốc ● Soạn thảo các văn bản, công văn hoặc/và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc. ● Theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc các bên liên quan về việc báo cáo và kết quả thực hiện các chỉ đạo hoặc/và các nội dung đã đồng thuận trong các cuộc họp của Ban Giám Đốc. ● Sắp xếp và nhắc lịch họp cho Ban giám đốc. ● Sắp xếp và quản lý các giấy tờ hành chính: ● Kiểm tra và rà soát các văn bản trước khi trình ký hoặc gửi tới Ban Giám Đốc ● Ghi chép, quản lý và lưu trữ các văn bản trong và ngoài nội bộ có liên quan ● Các công việc khác được Ban Giám Đốc phân công.

+ Xem thêm

Thiện Phú Sĩ Jsc

Giám Đốc Nhà Máy Long An

Thiện Phú Sĩ Jsc

Long An

Hạn nộp: 22/03/2021 Thỏa thuận Chat

1. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại Nhà máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước BGĐ về tiến độ sản xuất, sản lượng và chất lượng sản phẩm 2. Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các phòng/ban bộ phận của nhà máy hoạt động đúng chức năng, tuân thủ các quy định về tiến độ, hiệu quả và chất lượng thành phẩm. 3. Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, kho bãi, hàng hóa trong nhà máy. 4. Sắp xếp, bố trí mặt bằng sản xuất, sơ đồ máy móc hợp lý, khoa học, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. 5. Lập kế hoạch sản xuất ,triển khai kế hoạch sản xuất, có biện pháp theo dõi và giải pháp phù hợp để đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch sản xuất theo đơn hàng hoặc theo kế hoạch tháng/quý/năm. 6. Điều hành, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc hoàn thành xây dựng định mức sản xuất, xác định mức độ sản phẩm lỗi và tiêu hao cùng các giải pháp khắc phục phòng ngừa. 7. Phối hợp với phòng Nghiên cứu và phát triển, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới, nguyên vật liệu mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. 8. Đề xuất phương án cải tiến nâng cấp các trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất đạt hiệu quả hoạt tốt nhất. 9. Phối hợp các phòng ban có liên quan đánh giá về NCC nhất là NCC về máy móc dây chuyền hoặc công nghệ theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. 10. Tham mưu, tư vấn với BGĐ, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy theo các kế hoạch trong ngắn hạn và lâu dài. 11. Tổ chức xây dựng, áp dụng triển khai và giám sát hệ thống chất lượng trong toàn Nhà máy đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO, 5S và các tiêu chuẩn có liên quan. 12. Thực hiện tốt các nội qui của Công ty về công tác an toàn lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp. 13. Đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất của nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm. 14. Báo cáo công việc cho BGĐ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. 15. Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của BGĐ.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH XNK THÁI CHÂU

Phó Giám Đốc nhà máy KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An

CÔNG TY TNHH XNK THÁI CHÂU

Long An

Hạn nộp: 01/10/2021 Trên 30 triệu Chat

- Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà máy (gồm: Quản lý sản xuất, Kế hoạch, Nhân sự, kế toán,…..) - Xây dựng và thực hiện các quy trình vận hành của nhà máy đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư và tài chính nhà máy. - Xây dựng và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong nhà máy. - Xây dựng và thực hiện thu hút nguồn nhân lực, ổn định và nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên đảm bảo vận hành ổn định. - Xây dựng và thực hiện các chứng chỉ của nhà máy: ISO, kiểm định . - Hiểu và nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, từ đó có các biện pháp ổn định sản xuất và tiết kiệm chi phí sản xuất. - Lên kế hoạch sản xuất hàng ngày theo yêu cầu đơn đặt hàng, từ đó lên các kế hoạch nguyên liệu và nhân sự tương ứng. - Thay mặt ban lãnh đạo công ty giải quyết các công việc với các cơ quan ban ngành (khi cần) - Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

+ Xem thêm

Công ty cổ phần ViettinGroup

Giám đốc miền

Công ty cổ phần ViettinGroup

Long An

Hạn nộp: 30/04/2020 20 - 30 triệu Chat

- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng sơn của Công ty Cổ phần Viettin Group. Có ít nhất 10 nhân sự Giám sát bán hàng cấp dưới. - Tuyển dụng và quản lý hệ thống giám sát bán hàng. - Tuyển dụng và hỗ trợ NPP sản phẩm. - Lập kế hoạch triển khai thị trường trong khu vực mình quản lý. - Báo cáo công việc theo quy định của GĐ điều hành & công ty

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Giám đốc khu vực

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Đại Nam

Long An

Hạn nộp: 31/12/2019 Trên 30 triệu Chat

Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm và chăm sóc Đại lý - Xây dựng hệ thống đại lý phân phối - hệ thống khách hàng Miền tây - Tạo mối quan hệ với nhà phân phối đại lý, các cấp bán hàng - Thực hiện chiến lược marketing định kỳ, khuyến mãi định kì - Huấn luyện nhân viên bán hàng, hỗ trợ nhân viên trong công việc bán hàng - Lên kế hoạch đặt hàng, công nợ Thực hiện báo cáo định kỳ với lãnh đạo về tình hình thị trường

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype