Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng nhân sự tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần PMAC

Trưởng phòng Nhân sự

Công ty Cổ phần PMAC

Hồ Chí Minh

Từ 20.000.000 VNĐ Đến 30.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 20/06/2022 Chat

1. Tổ chức triển khai Chiến lược Nhân sự - Triển khai, giám sát thực hiện chiến lược Tuyển dụng nhằm chiêu mộ nhân tài - Cùng Trưởng phòng và Giám Đốc xây dựng, triển khai, kiểm soát hiệu quả hoạt động nhân viên toàn công ty qua hệ thống KPI, Đánh giá năng lực, hiệu suất làm việc từng nhân viên. - Giám sát việc thực hiện và tuân thủ hệ thống tiêu chí Đánh giá (KPI), Hiệu quả công việc của tất cả các vị trí theo từng giai đoạn. - Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng và điều chỉnh hệ thống quy chế, quy trình, qui định, nội quy, chính sách liên quan đến lao động. - Đánh giá tình hình biến động nhân sự nội bộ và thị trường, đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm duy trì sự ổn định nhân sự nội bộ. - Xây dựng và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực - Hoàn thiện hệ thống Lương - Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc. 2. Quan hệ Lao động - Phát triển Văn hóa Công ty - Xây dựng, triển khai, và giám sát thực hiện các Hoạt động Tập thể, gắn kết đội ngũ hình thành văn hóa doanh nghiệp - Thực hiện và xây dựng các mối quan hệ lao động tạo văn hoá và các quan hệ tích cực giữa Người lao động với các Phòng/Bộ phận/Ban Giám đốc và Công ty - Hỗ trợ và phối hợp các Phòng/Bộ phận trong công tác quản lý và quan hệ với Người lao động, xử lý Quan hệ Lao động - Tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của Người lao động hàng năm; đồng thời đưa ra ý kiến đánh giá và trình đề xuất cải tiến/điều chỉnh cho năm tiếp theo trên kết quả đánh giá sự hài lòng. - Bảo đảm tất cả chế độ phúc lợi của Người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng theo chủ trương của Công ty và Luật lao động. - Tổ chức và giám sát thực hiện, chấp hình nội quy lao động, chính sách lao động…; nhắc nhở và đôn đốc Người lao động chấp hành đúng chủ trương. - Tổ chức ghi nhận, tổng hợp và đề xuất với Trưởng phòng và BGĐ quyết định khen thưởng, xử lý kỷ luật, bổ nhịêm, bãi nhịêm, nâng lương, luân chuyển công tác, sa thải… theo đề nghị của các Phòng/Bộ phận hoặc theo quy chế Công ty. - Tổ chức giám sát việc quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu nhân viên công ty; Bảo đảm thông tin đầy đủ và mới nhất thể hiện toàn bộ quá trình nhân viên làm việc tại công ty 3. Đối Ngoại - Pháp lý Lao động - Đại diện Công ty làm việc với Cơ quan, Ban ngành, Chính quyền địa phương và các Đối tác có liên quan - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ - Cập nhật, phổ biến, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong từng thời kỳ phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty. 4. Quản lý Phòng Hành chính - Nhân sự - Phân công nhiệm vụ, quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện công việc của từng Nhân viên thuộc Phòng HC-NS - Kiểm soát và giám sát các hoạt động của Phòng HC-NS - Xây dựng các quy định và quản lý ngân sách cho hoạt động của Phòng HC – NS (liên quan đến sử dụng tài sản, trang thiết bị, …) 5. Tuyển dụng - Tham gia tổ chức tuyển dụng qua các hội chợ việc làm, trường đại học, trung tâm giới thiệu việc làm...nhằm gia tăng nguồn ứng viên tiềm năng cũng như quảng bá thương hiệu tuyển dụng. - Xây dựng & phát triển nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí hiện tại và tương lai đối với ứng viên chủ động & bị động. - Xây dựng định hướng tuyển dụng phù hợp đảm bảo công việc tuyển dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm và giảm thiểu tỷ lệ nghỉ lệ nghỉ việc trong thời gian 2 tháng thử việc của nhân viên theo qui định - Phối kết hợp với các phòng ban liên quan trong việc xác định nhu cầu, yêu cầu và thời gian tuyển dụng thực tế từng tháng/hoặc theo dự án.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Dv Bđs Ls Holdings

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Tnhh Dv Bđs Ls Holdings

Hồ Chí Minh

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 01/07/2022 Chat

-Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về Chiến lược nhân sự, cơ cấu tổ chức, các chính sách nhân sự, đánh giá nhân sự, bố trí, bổ nhiệm; -Điều hành hoạt động của bộ phận nhân sự thực hiện các công việc: thu hút nhân tài, sắp xếp nhân sự, đào tạo, chế độ chính sách, nội quy công ty, khen thưởng, kỷ luật… -Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, điều hành, chức năng, nhiệm vụ công ty và các phòng ban… -Xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả lao động; -Hỗ trợ nghiệp vụ công tác quản trị nhân sự cho các cấp quản lý; -Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; -Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại trong phạm vi công tác của mình; -Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

HR MANAGER - Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/05/2022 Chat

1. HR TASK: 1.1. System building and administration: - Building a system of organizational structure, staffing standards, streamlined and effective. - Building a system of job description, working process - interaction from individual to each department, ensuring stable, smooth and continuous operation. - Develop a system of appropriate, fair and effective salary, welfare and remuneration policies. - Building company culture, creating internal cohesion and solidarity. - Planning personnel to serve the work and business strategy of the Company. - Improving regulations, policies, regulations and procedures. - Building and managing solutions to save administrative costs. 1.2. Recruitment and training: Manage, operate and control subordinate personnel for the following jobs: - Recruitment: Meeting the schedule and ensuring the quality of personnel in accordance with the current and future resource requirements of the Company. - Training & development: Develop training programs and plans (internal and external) that are appropriate and meet the needs of professional skills, skills, as well as develop the next management team. - Proposing outsourcing websites and newspapers to support effective human resource recruitment when the conditions of self-employment and the use of free recruitment networks are ineffective. 1.3. C&B: Managing, operating and controlling subordinate personnel for the following jobs: - Calculate salary, bonus, benefits, ... monthly for the entire Company. - Resolve questions and complaints about regimes, policies, etc. when they arise. 2. ADMINISTRATIVE WORKS: Manage, operate and control personnel below the following jobs: - Develop regulations on organization of administrative work, logistics, control budget/administrative expenses in the company. - Advise and propose to develop/establish other policies and regulations arising from actual work during operation. - Coordinate and participate in the construction of operating procedures and operations of departments and divisions. - Direct and guide the review, planning and implementation of repair items of facilities, equipment, tools, Review proposals for new purchases or repairs submitted by Administration staff or other departments. - Management of assets and equipment. - Work with state agencies related to administrative procedures (if any). - Management of archival work. - Manage and store company records, equipment records, vehicle records. 3. OTHER WORKS - Other tasks performed at the request of the General Director. _____________________________________________________________________________________ 1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 1.1. Xây dựng và quản trị hệ thống: - Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả. - Xây dựng hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục. - Xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả. - Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự gắn kết và đoàn kết nội bộ. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho công việc và chiến lược kinh doanh của Công ty. - Xây dựng quy định, chính sách, quy chế, quy trình. - Xây dựng và quản trị giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính. 1.2. Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tuyển dụng: Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng nhân sự theo đúng các yêu cầu về nguồn lực trong hiện tại & tương lai của Công ty. - Đào tạo & phát triển: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận. - Đề xuất các thuê ngoài các trang mạng, báo chí hỗ trợ công việc tuyển dụng nhân sự hiệu quả khi điều kiện tuyển dụng tự thân và sử dụng mạng tuyển dụng miễn phí không hiệu quả. 1.3. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty. - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách,.. khi có phát sinh. 2. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH: - Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự bên dưới các công việc sau: - Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty. - Tham mưu, đề xuất xây dựng/thiết lập các chính sách, quy chế khác phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành. - Phối hợp tham gia xây dựng quy trình vận hành, tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận. - Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập kế hoạch triển khai các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Xem xét các đề xuất mua sắm mới, sửa chữa do nhân viên Hành chính hoặc các bộ phận khác gửi lên. - Quản lý tài sản, trang thiết bị. - Làm việc với những cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục hành chính (nếu có). - Quản lý công tác văn thư lưu trữ. - Quản lý và lưu trữ hồ sơ công ty, hồ sơ thiết bị, hồ sơ phương tiện. 3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC - Các công việc khác thực hiện theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

Công ty Dược phẩm Y-MED

HR Manager - Trưởng phòng Nhân sự

Công ty Dược phẩm Y-MED

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/05/2022 Chat

1. HR Budget plan and Management - Assess and identify the personnel needs of the HR Department and the budget for this plan (including expense for recruiting, salary fund) - Make annual operation plan and set objectives to the Department and team members 2. Recruitment - Work with department managers to receive the demand of hiring and requirements - Review and approve the Job Advertisements prior to posting. Evaluate the effectiveness of recruitment channels. - Develop and supervise the recruitment process to hire the most qualified candidate for the vacancies. 3. Compensation and Benefit - Monitor compensation - ensuring internal equity & compliance and benefits. - Asses the Company’s pay structure and support the Director with the Salary Review Process to ensure reasonable market-rate salary to employees. - Make sure the compensation and benefits programs are in line with overall estimated Human Resources budget. 4. Administration - Provide administrative support to other Departments to ensure the smooth running of the Office. - Supervise all travel and hotel arrangements for staff and visitors, including visas and work permits as applicable. - Organize internal event, activities to enhance the strong relationship. - Work with external parties (Government authority, vendor, etc.) 5. Training and Development - Improve the performance of current employees and new hire. - Create annual training plan and propose respective budget. - Develop and updating HR policies, procedures and employee handbook - Keep all HR related regulation, policies, code of conducts, and other materials up to date. 6. Employee relations  - Create and maintain positive relationship between Company and employee. - Helps prevent and resolve problems or disputes between employees

+ Xem thêm

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PIMA..

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PIMA..

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 15/04/2022 Chat

- Có kinh nghiệm xây dựng & vận hành hệ thống nhân sự trên Phần mềm ERP - Xây dựng tổ chức hệ thống - Có kinh nghiệm xây dựng KPI - Có kinh nghiệm quản lý ISO - Điều hành (lập kế hoạch, đào tạo, tổ chức thực hiện, giám sát) và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc của Phòng HCNS theo kế hoạch, chỉ tiêu Công ty đề ra - Thiết lập và quản lý toàn bộ hệ thống Nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, tiền lương phụ cấp, đánh giá hiệu suất nhân viên,.. - Thực hiện các hoạt động liên đến tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự và các chế độ chính sách liên quan đến Người lao động

+ Xem thêm

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BFO

[BFO GROUP] - Tuyển Trưởng Phòng Nhân Sự - TP.HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BFO

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 20/04/2022 Chat

2. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH 2.1 Hoạch định nhân sự + Theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự trong Công ty và đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nhân sự. + Lập và trình ban hành, tổ chức thực hiện và hoàn thiện các chế độ chính sách, nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp từng thời điểm. + Phối hợp với các cấp quản lý để tiến hành định biên nhân sự trong các Phòng ban-bộ phận. + Quản lý phân công nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ. + Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. + Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. + Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. + Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức-Hành chính-Nhân sự. + Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty. + Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong Công ty. + Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. + Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của Công ty. + Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính. Lao động tiền lương và chế độ chính sách + Xây dựng quy định chính sách quản lý thời giờ làm việc của người lao động, lịch làm việc hằng tuần, tháng. + Rà soát, điều chỉnh cải tiến các chính sách quản lý lao động, tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ cho phù hợp với mục tiêu của công ty và mong muốn của người lao động. + Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ lương của người lao động trong Công ty. + Quản lý và kiểm soát ngày công làm việc của người lao động tại văn phòng Công ty. + Tham mưu và đề xuất thực hiện các quy định về HĐLĐ và các chế độ, quyền lợi của người lao động theo Pháp luật về lao động, BHXH. + Quản lý và theo dõi tình hình khen thưởng, kỷ luật trong Công ty, ra quyết định kỷ luật đối với nhân viên khi vi phạm (theo chức danh công việc).. 2.2 Tuyển dụng + Hoạch định nhu cầu nhân sự, dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai. + Lên kế hoạch tuyển dụng và hướng dẫn các phòng ban-bộ phận thực hiện công tác tuyển dụng theo quy chế, quy định Công ty. + Xây dựng chương trình hội nhập và hướng dẫn triển khai cho nhân viên mới trong thời gian đầu tiếp nhận công việc. + Phối hợp với các cấp quản lý để xây dựng tiêu chí chức danh công việc. Trực tiếp xây dựng quy trình, biểu mẫu có liên quan đến công tác tuyển dụng nhân sự. + Trực tiếp và gián tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tuyển dụng tại Công ty. 2.3 Đào tạo + Xây dựng chính sách đào tạo nhân viên trong Công ty. + Xây dựng nội dung và tổ chức huấn luyện, đào tạo các kỹ năng cho cấp quản lý và nhân viên. + Kết hợp với các trưởng bộ phận hay đối tác bên ngoài xây dựng nội dung & thực hiện chương trình đào tạo có tính chuyên ngành, chuyên sâu về nghiệp vụ của từng bộ phận hay từng vị trí. + Đánh giá kết quả sau đào tạo, quy hoạch nguồn lực kế thừa. + Đánh giá năng lực, thành tích + Tổ chức đánh giá năng lực các cấp quản lý và nhân viên. + Đánh giá thái độ, tinh thần làm việc của nhân viên. + Tham gia xây dựng các chỉ tiêu thi/ các kế hoạch hành động theo kế hoạch. + Đánh giá nhân viên mới sau thời gian thử việc (tùy theo chức danh). 2.4 Xây dựng văn hóa công ty + Định kỳ và đột xuất đề xuất và thực hiện một số hoạt động cụ thể mang tính phát triển các giá trị văn hóa, tinh thần và không khí làm việc sôi động mang tính cộng đồng cho nhân viên. + Tổ chức định kỳ hàng năm các hoạt động team building, tham quan, du lịch cho CBCNV được nghỉ ngơi. Tạo kết nối cộng đồng giữa các bộ phận & các cá nhân lại với nhau. + Tổ chức các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, TDTT, thi tay nghề, … nhằm nâng cao tinh thần cũng như kỹ năng chuyên môn hóa. Tạo hướng phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh trong CB CNV của công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH SANDO

Trưởng phó phòng hành chính nhân sự

CÔNG TY TNHH SANDO

Hồ Chí Minh

15 - 20 triệu

Hạn nộp: 31/03/2022 Chat

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Lập ngân sách nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. -Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ VỀ TUYỂN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NỘI BỘ ĐỊNH HƯỚNG TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ 9 15 TRIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

Hồ Chí Minh

10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30/03/2022 Chat

1. Nhân sự: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng mỗi năm. Thực hiện công tác tuyển dụng và các công việc liên quan đến tuyển dụng như: Đăng tuyển, lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn, gửi thư trả lời kết quả phỏng vấn… Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới. Phối hợp với Leader từng bộ phận để đề xuất quy chế, chính sách cho nhân viên 2. Hành chính: Tổng hợp và đề xuất xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty Duy trì và thực hiện nội quy Công ty Nắm được các quy định về BHXH, BHYT cho người lao động 3. Phát triển văn hóa nội bộ và truyền thông nội bộ: Tổ chức biên soạn và chuẩn hoá các tài liệu VHDN: Xây dựng và tổng hợp tài liệu các quy định tiêu chuẩn về văn hoá (hành vi, nguyên tắc, thủ tục, quy trình) trong hoạt động của các Bộ phận. Xây dựng kế hoạch , đề xuất và phối hợp tổ chức thực hiện công tác truyền thông, các sự kiện (phong trào thi đua, tôn vinh cá nhân tập thể.. )…theo VHDN của Công ty. Xây dựng kế hoạch, đề xuất và phối hợp thực hiện các chương trình văn hóa nội bộ: Team building, Sinh nhật Công ty, Tất niên…. và các chương trình khác tùy từng thời điểm. Xây dựng kế hoạch phát triển các trang nội bộ của Công ty. Phối hợp giám sát thực hiện và đo lường các giá trị VHDN đã ban hành. 4. Xây dựng, tổng hợp, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình của công ty. Xây dựng chính sách thăng tiến giữ chân, phân bổ nhân sự để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham mưu xây dựng các chính sách phúc lợi, đào tạo, phát triển…nhằm tạo ra môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Thu thập dữ liệu, đánh giá năng lực nhân viên trong các phòng ban khác nhau, đưa ra đề xuất đào tạo cho nhân viên mới, nâng cao năng lực nhân sự.

+ Xem thêm

Billion Ascent Việt Nam

Tuyển Trưởng phòng Nhân Sự (HR Manager) biết tiếng Trung hoặc Anh đi làm ngay

Billion Ascent Việt Nam

Hồ Chí Minh

15 - 20 triệu

Hạn nộp: 31/03/2022 Chat

- Tiếp nhận hồ sơ ứng viên - Sàng lọc hồ sơ ứng viên đạt yêu cầu - Phỏng vấn ứng viên - Tìm nguồn lao động bổ sung vào nguồn lực công ty - Đăng tin tuyển dụng - Nhập thông tin nhân viên, soạn thảo Hợp Đồng nhận việc nhân viên - Lưu trữ hồ sơ nhân viên - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

+ Xem thêm

Công Ty Thhh Nha Khoa Implant I-Dent

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty Thhh Nha Khoa Implant I-Dent

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Hạn nộp: 15/03/2022 Chat

1. Tham gia xây dựng chiến lược Nhân sự: - Tham gia cùng Ban Giám đốc phân tích, phát triển chiến lược nhân sự tương thích với nhu cầu kinh doanh. - Tổ chức nguồn lực, giám sát và đảm bảo quá trình triển khai kế hoạch hành động cụ thể của chiến lược nhân sự hàng năm. - Xây dựng và tham mưu điều chỉnh các chế độ, chính sách nhân sự cho phù hợp với từng thời kỳ. 2. Tuyển dụng và điều chuyển Nhân lực: - Phát triển chiến lược tuyển dụng phù hợp với nhu cầu kinh doanh hàng năm. - Hoạch định nguồn nhân lực cùng Ban Giám đốc, tham gia điều chuyển nội bộ ở cấp quản lý cấp trung trở xuống. - Phối hợp cùng các Trưởng phòng khác điều chuyển nhân viên giữa các phòng ban. - Xây dựng hệ thống chức danh, mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng. - Triển khai chính sách, công cụ, thông tin, phương pháp tuyển dụng. - Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng. 3. Phát triển năng lực tổ chức: • Đào tạo: - Tham mưu cho Ban Giám đốc hoạch định chiến lược đào tạo và phát triển nguồn lực của Công ty. - Quản lý ngân sách đào tạo và phát triển nguồn lực Công ty. - Liên kết các đối tác đào tạo bên ngoài. • Đánh giá: - Thiết kế triển khai, huấn luyện, hoạch định cho hệ thống đánh giá thành tích. - Kiểm soát việc thực hiện đánh giá, theo dõi sau đào tạo. - Triển khai hệ thống đánh giá kết quả công việc theo KPI hoặc các công cụ. - Đánh giá thành tích khác cho toàn Công ty. 4. Lương thưởng- phúc lợi: - Tham gia cùng với Ban Giám đốc xây dựng chiến lược về trả công lao động của Công ty. - Phát triển, triển khai các chính sách tiền lương, thưởng - phúc lợi, chính sách thu hút và giữ nhân tài cập nhật với tình hình thị trường. - Xây dựng và thực thi hệ thống trả lương / trả thưởng. - Quản lý quỹ lương và phúc lợi.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype