Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm hr manager

Ecozen International Co.,Ltd

TP. HCNS - HR MANAGER

Ecozen International Co.,Ltd

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/10/2021 20 - 30 triệu Chat

- Phụ trách tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng các vị trí theo nhu cầu phát triển công ty - Phát triển các kênh tuyển dụng tiềm năng và chịu trách nhiệm kết quả tuyển dụng - Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo hội nhập, đào tạo trong/ ngoài - Đào tạo, giúp nhân viên mới hòa nhập môi trường làm việc - Quản lý nhân viên và toàn bộ công việc hành chính nhân sự. - Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, kết hợp các Chương trình vì cộng đồng. - Tham mưu cho BGĐ về các vấn đề liên quan đến đánh giá KPIs của các bộ phận

+ Xem thêm

26 -28 Đường 8B, P. An Phú, Q. 2, Tp. Hcm

[KCN Đất Đỏ - BRVT] Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

26 -28 Đường 8B, P. An Phú, Q. 2, Tp. Hcm

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25/09/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Công tác Hành chính Phân công công việc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của phòng cũng như giám sát cách thức thực hiện công việc của toàn bộ nhân viên trong phòng Hành chính Tổng hợp Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư: Công văn đi và đến, sử dụng điện thoại, quản lý tài liệu và lưu trữ, văn phòng phẩm,… theo đúng quy định hiện hành Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ Đảm bảo về trang thiết bị, máy móc và tài sản chung của Nhà máy, môi trường làm việc cũng như môi trường văn hóa cho toàn bộ công nhân viên của Nhà máy Lên kế hoạch và chiến lược cụ thể để tham mưu với Ban Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến mảng hành chính văn phòng của Nhà máy Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện trong và ngoài của Nhà máy Đón tiếp, hướng dẫn khách đến giao dịch công tác và chăm lo nơi ăn, ở của khách; đảm nhận công tác khánh tiết, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, ngày lễ,... 2. Công tác Nhân sự Tham mưu xây dựng chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý Nhà máy, đề xuất điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển từng giai đoạn Quản lý & Tuyển dụng Nguồn nhân lực: Quản lý và tổ chức phân công thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự: HĐLĐ, quản lý lao động, bố trí công việc, đánh giá, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ phép, nghỉ việc riêng...theo quy định pháp luật lao động và quy định công ty Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, quản lý điều động, điều chuyển, tăng cường, tuyển dụng để cân đối hiệu quả nhất Quản lý và thực hiện công tác đánh giá thi đua, năng lực CBCNV từ đó tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển nhân sự,… và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà máy Xây dựng hệ thống mô tả công việc, xác định hao phí lao động từng vị trí công việc từ đó xác định định biên nhân sự phù hợp nhất Tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực Tham mưu các chính sách quản trị cho Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo việc quản trị Nhà máy phù hợp với quy định pháp luật và đúng định hướng của Công ty Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực: Xây dựng và chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực CBCNV Thiết lập hệ thống các quy định nội bộ về đào tạo, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đào tạo Xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho CBCNV Xây dựng, giám sát vận hành hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ và các chế độ cho CBCNV: Xây dựng và quản lý thực hiện ngân sách tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi của Nhà máy Tham mưu Ban lãnh đạo về chính sách lương, mức lương phù hợp với xu hướng thị trường và chiến lược phát triển của Nhà máy Phối hợp cùng với Công đoàn giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp Thiết lập và kiểm soát thực hiện các định mức, chi phí cho tất cả các lĩnh vực quản lý của phòng gồm: công lao động, đơn giá tiền lương, quản lý công lao động,... 3. Công tác Kế toán - Tài chính Theo dõi và quản lý chi tiêu từng tháng của các bộ phận trong Nhà máy Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành chính xác, kịp thời. Tổ chức tự kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Nhà máy Định kỳ giám sát việc thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản theo quy định Tổ chức lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN  PGT HOLDINGS

HR MANAGER - Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/08/2021 20 - 30 triệu Chat

1. HR TASK: 1.1. System building and administration: - Building a system of organizational structure, staffing standards, streamlined and effective. - Building a system of job description, working process - interaction from individual to each department, ensuring stable, smooth and continuous operation. - Develop a system of appropriate, fair and effective salary, welfare and remuneration policies. - Building company culture, creating internal cohesion and solidarity. - Planning personnel to serve the work and business strategy of the Company. - Improving regulations, policies, regulations and procedures. - Building and managing solutions to save administrative costs. 1.2. Recruitment and training: Manage, operate and control subordinate personnel for the following jobs: - Recruitment: Meeting the schedule and ensuring the quality of personnel in accordance with the current and future resource requirements of the Company. - Training & development: Develop training programs and plans (internal and external) that are appropriate and meet the needs of professional skills, skills, as well as develop the next management team. - Proposing outsourcing websites and newspapers to support effective human resource recruitment when the conditions of self-employment and the use of free recruitment networks are ineffective. 1.3. C&B: Managing, operating and controlling subordinate personnel for the following jobs: - Calculate salary, bonus, benefits, ... monthly for the entire Company. - Resolve questions and complaints about regimes, policies, etc. when they arise. 2. ADMINISTRATIVE WORKS: Manage, operate and control personnel below the following jobs: - Develop regulations on organization of administrative work, logistics, control budget/administrative expenses in the company. - Advise and propose to develop/establish other policies and regulations arising from actual work during operation. - Coordinate and participate in the construction of operating procedures and operations of departments and divisions. - Direct and guide the review, planning and implementation of repair items of facilities, equipment, tools, Review proposals for new purchases or repairs submitted by Administration staff or other departments. - Management of assets and equipment. - Work with state agencies related to administrative procedures (if any). - Management of archival work. - Manage and store company records, equipment records, vehicle records. 3. OTHER WORKS - Other tasks performed at the request of the General Director. _____________________________________________________________________________________ 1. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 1.1. Xây dựng và quản trị hệ thống: - Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả. - Xây dựng hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục. - Xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả. - Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự gắn kết và đoàn kết nội bộ. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho công việc và chiến lược kinh doanh của Công ty. - Xây dựng quy định, chính sách, quy chế, quy trình. - Xây dựng và quản trị giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính. 1.2. Tuyển dụng và đào tạo: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tuyển dụng: Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng nhân sự theo đúng các yêu cầu về nguồn lực trong hiện tại & tương lai của Công ty. - Đào tạo & phát triển: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận. - Đề xuất các thuê ngoài các trang mạng, báo chí hỗ trợ công việc tuyển dụng nhân sự hiệu quả khi điều kiện tuyển dụng tự thân và sử dụng mạng tuyển dụng miễn phí không hiệu quả. 1.3. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau: - Tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty. - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách,.. khi có phát sinh. 2. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH: - Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự bên dưới các công việc sau: - Xây dựng các quy chế tổ chức công tác hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong công ty. - Tham mưu, đề xuất xây dựng/thiết lập các chính sách, quy chế khác phát sinh từ thực tế công việc trong quá trình vận hành. - Phối hợp tham gia xây dựng quy trình vận hành, tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận. - Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, lập kế hoạch triển khai các hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Xem xét các đề xuất mua sắm mới, sửa chữa do nhân viên Hành chính hoặc các bộ phận khác gửi lên. - Quản lý tài sản, trang thiết bị. - Làm việc với những cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục hành chính (nếu có). - Quản lý công tác văn thư lưu trữ. - Quản lý và lưu trữ hồ sơ công ty, hồ sơ thiết bị, hồ sơ phương tiện. 3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC - Các công việc khác thực hiện theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Hoàng Thảo Mộc.

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty TNHH Hoàng Thảo Mộc.

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hạn nộp: 07/07/2021 Thỏa thuận Chat

- Điều hành mọi hoạt động của phòng HC - NS - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự, lập ngân sách nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và văn hoá doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Zholding

Trưởng nhóm tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Zholding

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tham gia tuyển dụng các vị trí cho công ty; - Là người xây dựng, lên kế hoạch tuyển dụng đảm bảo số lượng - chất lượng - tiến độ của dự án; - Kết hợp với các Trưởng dự án, bộ phận tìm hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng; - Xây dựng hệ thống tài liệu và các công cụ hỗ trợ công việc tuyển dụng; - Xây dựng kế hoạch tạo nguồn ứng viên phù hợp với công ty; - Kết nối với các trường và mở rộng kênh tuyển dụng; - Tuyển dụng - build team - training nhân sự;

+ Xem thêm

Công ty cổ phần ABC Việt Nam.

Trưởng phòng HCNS

Công ty cổ phần ABC Việt Nam.

Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Hạn nộp: 10/06/2021 15 - 20 triệu Chat

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng. - Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan. - Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Xanh

Trưởng Phòng Nhân Sự [ Thu nhập 12-15 triệu ]

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Xanh

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 10 - 15 triệu Chat

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng của công ty 2. Xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty 3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. 7. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 8. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. 9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. 11. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. 12. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. 13. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. 14. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. 15. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. 16. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của công ty. 17. Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 20 - 30 triệu Chat

Quản lý Nhân sự • Thường xuyên rà soát và cải tiến các quy định, chính sách nhân sự nhằm thống nhất trong công tác quản lý nguôn nhân lực và đảm bảo tính linh hoạt cho từng thời kỳ phát triển. • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng HCNS • Xây dựng hiệu chỉnh chính sách quy trình nhân sự cho Công ty. • Tham gia thiết kế cơ cấu tổ chức của Công ty và của Phòng ban. • Xây dựng các chính sách, chương trình hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc tại Công ty. • Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế lương, thưởng. Tư vấn, đề xuất, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của Luật và đặc thù của Công ty. • Lập kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự chất lượng, kịp thời và hiệu quả. • Đề xuất bố trí nhân sự Công ty và nhân sự của phòng phù hợp và hiệu quả. • Quản lý Đào tạo, thiết kế chương trình và thực hiện đào tạo nội bộ. • Phụ trách Quan hệ lao động, chấm công, tính lương, BHXH, thi đua khen thưởng Công ty, tổ chức các hoạt động sự kiện là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động. Quản lý Hành chính • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty. • Xem xét và ký các chi phí hành chính, lưu trữ hồ sơ giấy tờ. • Quan hệ đối ngoại hành chính, đảm bảo duy trì tốt với cơ quan tổ chức bên ngoài. • Quản lý quy trình và đảm bảo hệ thống KPI được tuân thủ, đánh giá và cải tiến hệ thống.

+ Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục 123

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục 123

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 15/04/2021 15 - 20 triệu Chat

- Xây dựng, đề xuất và tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của Công ty; - Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngắn/trung/dài hạn; - Đề xuất, xây dựng và giám sát thực hiện quy chế Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc; - Xây dựng hệ thống văn bản: nội quy lao động, quy trình, quy định và các tài liệu nội bộ của Công ty và giám sát thực hiện; - Tổ chức thực hiện công tác hành chính, lễ tân, chăm sóc sức khỏe, quân sự, bảo vệ, an toàn vệ sinh lao động; - Quản lý, điều hành công việc của nhân sự trong Phòng;

+ Xem thêm

công ty TNHH mtv thực phẩm năm mục tiêu

Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) -Nam

công ty TNHH mtv thực phẩm năm mục tiêu

Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hạn nộp: 31/03/2021 15 - 20 triệu Chat

- Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp. - Tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty; xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động, cơ cấu tổ chức, điều hành công ty. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng... Trực tiếp công tác tuyển dụng tất cả các vị trí cấp bậc theo yêu cầu. Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty; chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. Xây dựng & cải tiến các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự. - Xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI). - Tham mưu cho BGĐ xây dựng chiến lược về bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban điều hành Công ty

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype