Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương khách sạn

Biểu đồ lương khách sạn

9 triệu 283 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của khách sạn9,283,000 VNĐ