Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương khách sạn

Biểu đồ lương khách sạn

10 triệu 792 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của khách sạn10,792,000 VNĐ