Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kiểm soát viên

Biểu đồ lương kiểm soát viên

9 triệu 600 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kiểm soát viên9,600,000 VNĐ