Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thiết kế cơ khí

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế cơ khí

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế cơ khí11,000,000 VNĐ