Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thiết kế cơ khí

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế cơ khí

12 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế cơ khí12,300,000 VNĐ