Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phục vụ nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên phục vụ nhà hàng

10 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phục vụ nhà hàng10,750,000 VNĐ