Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý

Biểu đồ lương trợ lý

12 triệu 53 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý12,053,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng trợ lý