Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm thư ký hội đồng quản trị

Công việc liên quan

công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản hudland
Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản hudland

Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ sau: a) Tư vấn thủ tục pháp lý, thủ tục thực hiện, danh mục hồ sơ phục vụ các cuộc họp thường kỳ, đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp khác của Hội đồng quản trị Công ty; b) Tập hợp thông tin, tài liệu để báo cáo Hội đồng quản trị trong các phiên họp; c) Tham dự, thực hiện ghi chép, lập biên bản nội dung, gửi thông báo các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty; d) Thực hiện thủ tục lập, ban hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật; e) Cung cấp các biên bản, và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên khi có yêu cầu; g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty; h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; i) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý. (Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn).

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

công ty cổ phần thương mại cơ khí tân thanh
Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

công ty cổ phần thương mại cơ khí tân thanh

Báo cáo cho: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Cty Tân Thanh, Chánh Văn Phòng TGD Trách nhiệm: • Tham mưu, giúp việc cho hội đồng quản trị về lĩnh vực hành chánh nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, công tác tuyển dụng đào tạo, các phương án về lương bổng, khen thưởng, kỷ luật, chế độc chính sách phúc lợi đối với người lao động. đưa ra các chiến lược ngắn hạn và dài hạn trong việc phát triển nguồn nhân lực của công ty. Mô tả công việc: • Trung thực và tận tuỵ trong công việc • Bảo mật thông tin trong công việc, toàn bộ số liệu, dữ liệu phải được đảm bảo không lộ ra bên ngoài và chỉ lưu hành nội bộ • Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động của phòng hành chánh nhân sự • Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc trong việc xây dựng và lập ngân sách hành chánh nhân sự hàng năm • Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị trong việc hoạch định nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phát triển nguồn nhân lực theo từng giai đoạn phát triển của công ty. Đảm bảo nguồn nhân sự kế thừa. • Tham mưu cho hội đồng quản trị trong việc đánh giá hiệu quả công việc của người lao động theo KPI • Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị về cơ cấu tổ chức của công ty phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ • Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của công ty, đảm bảo 100% các nhân sự được tuyển vào làm việc tại công ty đều được qua đào tạo để hiểu biết và nắm bắt được tầm nhìn, sứ mệnh, chủ trương chính sách đường lối phát triển của công ty • Tham mưu và đề xuất lên Hội Đồng Quản Trị các quy chế, quy định về chế độ chính sách, nhằm kích thích, khuyến khích người lao động gắn bó và làm việc lâu dài với công ty. • Tham mưu và hộ trợ các bộ phận khác trong toàn hệ thống công ty trong việc quản lý nguồn nhân sự, hỗ trợ các bộ phận khác về công tác hành chánh • Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của công ty • Phối hợp, hỗ trợ tốt với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty đề ra. • Thực hiện các công việc khác do Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Công Ty Tân Thanh giao Quyền hạn: • Tham mưu, đề xuất, góp ý góp ý cho Ban Tổng Giám Đốc và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Tân Thanh để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. • Kiểm tra các chứng từ, văn bản liên quan đến nhiệm vụ, chức năng được giao.

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

                         tập đoàn fecon
Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

tập đoàn fecon

Mục đích 1. Hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định nội bộ của Công ty. 2. Hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty của HĐQT được tiến hành một cách có hiệu quả. Độ QT %T Mô tả công việc – bao gồm nhưng không giới hạn ở 1. Thực hiện công tác Thư ký HĐQT - Tư vấn về thủ tục, tổ chức triệu tập và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ghi chép các biên bản họp; Dự thảo và trình duyệt các Biên bản họp, Nghị Quyết, Quyết định và tài liệu khác của HĐQT; - Lập và trình duyệt Báo cáo quản trị Công ty bán niên và hàng năm theo Pháp luật về chứng khoán; - Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; - Liên lạc và thu thập phiếu bầu của các thành viên HĐQT, Thu thập ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT; - Hỗ trợ HĐQT tập hợp các báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác theo Quy chế của Công ty; - Cung cấp các thông tin, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên; - Hỗ trợ thành viên HĐQT thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT. - Sắp xếp lịch làm việc, các chuyến đi công tác, hội họp của thành viên HĐQT - Lưu trữ toàn bộ tài liệu, văn bản của HĐQT, Ban kiểm soát, phiên dịch các cuộc họp quốc tế (khi được yêu cầu); - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban Pháp chế - Thư ký 2. Thực hiện công tác thư ký Chủ tịch HĐQT - Trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong việc điều phối công việc, kết nối các hoạt động với Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc/ Bộ phận đảm bảo duy trì được các hoạt động quản trị, xử lý công việc kịp thời; - Sắp xếp & nhắc lịch làm việc, các chuyến đi công tác, hội họp của Chủ tịch HĐQT; - Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt; - Phối hợp với các thành viên trong Ban Pháp chế - Thư ký và các bộ phận trong Công ty để nắm bắt nội dung, chuẩn bị tài liệu liên quan đến cuộc họp, soạn thảo thông báo, thư mời dự họp và tổ chức cuộc họp theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT. - Quản lý, kiểm soát trong quá trình tiếp nhận, lưu trữ và lưu chuyển những thư tín, công văn và chịu trách nhiệm về các thông tin mang tính bảo mật có liên quan đến cá nhân của Chủ tịch Hội HĐQT. - Bảo mật mọi thông tin trong quá trình thực hiện công việc; 3. Hỗ trợ thực hiện giám sát tuân thủ. - Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty; - Đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu khác của HĐQT phù hợp với luật pháp và được triển khai bởi các cấp sau khi được công bố; - Phối hợp với Người được ủy quyền công bố thông tin để hỗ trợ Công ty trong: Xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; Đảm bảo Công ty công bố các thông tin trọng yếu kịp thời, chính xác và minh bạch; Lập Báo cáo thường niên hàng năm; - Đảm bảo việc xây dựng, tuân thủ và định kỳ rà soát chính sách quản trị của Công ty; 4. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình cần thiết liên quan 5. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hà Nội

                         công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h
Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

Công ty Cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24H được biết đến qua 2 website tin tức tổng hợp hàng đầu Việt Nam là 24h.com.vn và Eva.vn. Trong những năm gần đây, 24h không ngừng mở rộng đầu tư đa nghành và trở thành tập đoàn lớn với gần 20 công ty thành viên. Một số đơn vị nổi bật trong group bao gồm 24h Media, 30shines, Anycar, Siêu Việt (timviechanh.com). Đến với chúng tôi, các bạn trẻ tài năng sẽ có cơ hội làm việc không chỉ tại 24h mà cơ hội rộng mở tại toàn bộ các công ty của tập đoàn. Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ chúng tôi tin rằng, môi trường làm việc tại 24H sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời, thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến tăng lương không giới hạn. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị với mô tả công việc như sau: I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện các công tác hậu cần phục vụ công việc, các buổi họp, công tác, tiếp khách của Chủ Tịch theo phân công phụ trách: - Tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu họp và làm việc với Chủ Tịch từ các đối tác, bộ phận và cá nhân liên quan; - Sắp xếp, xác nhận và thông báo lịch họp, làm việc tới Chủ Tịch và các đối tác, bộ phận và cá nhân liên quan; - Thực hiện in ấn, chuẩn bị tài liệu và các công việc hậu cần liên quan theo yêu cầu của Chủ Tịch nhằm phục vụ các chuyến công tác (máy bay, xe cộ, visa, khách sạn, v.v.); - Ghi chép, soạn thảo, biên phiên dịch tài liệu khi cần thiết - Tổ chức, sắp xếp, phân loại các vật dụng phục vụ công việc, trong phòng làm việc của Chủ Tịch, bao gồm: hồ sơ tài liệu lưu trữ, tài liệu để đọc, kho quà tặng, tủ rượu tiếp khách, sổ danh thiếp đối tác, hộp danh thiếp của Chủ Tịch, các vật dụng khác, v.v. 2. Thực hiện tiếp nhận, phân loại và lưu trữ các văn bản trình ký Chủ Tịch - Tiếp nhận và phân loại công văn, văn bản trình ký Chủ Tịch (đánh số thứ tự, phân loại theo mức độ cấp thiết, loại hình văn bản, v.v.); - Hỗ trợ rà soát và xác nhận nội dung công văn, văn bản với bên gửi trước khi trình ký Chủ Tịch; - Lưu trữ các văn bản đã ký và chuyển trả văn bản cho các bộ phận, đơn vị trình ký - Các việc giấy tờ khác liên quan 3. Thực hiện công tác hậu cần (vé máy bay, phòng họp, khách sạn, xe đưa đón, v.v.) phục vụ các lịch làm việc chung của Văn phòng Hội Đồng Quản Trị 4. Chủ trì/ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ Tịch, Trợ Lý/Chánh văn phòng HĐQT II/ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 1/ Lương: 15 – 20 triệu - Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc. 2/ Thưởng: - Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của công ty theo năm. - Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. 3/ Chế độ đãi ngộ khác: - Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, cơ hội tham gia vào những dự án lớn, các công ty khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. - Được training đào tạo, cơ hội thăng tiến, tăng lương không giới hạn. - Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động. - Nghỉ mát 2 lần/năm, khám sức khỏe định kỳ. - Trợ cấp ăn trưa. 4/ Thời gian và môi trường làm việc: - Thời gian làm việc: 08:00 – 17:00 hàng ngày từ Thứ 2 đến thứ 6. - Nơi làm việc: Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

cty cổ phần vật liệu xây dựng & chất đốt đồng nai
Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

cty cổ phần vật liệu xây dựng & chất đốt đồng nai

- Thực hiện các công việc lên lịch họp, chuẩn bị tài liệu họp, soạn thảo biên bản họp của Chủ tịch HĐQT - Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình kế hoạch công tác mà Chủ tịch giao - Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch HĐQT

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đồng Nai

                         hệ thống trường quốc tế tây úc
Thư Ký/trợ Lý Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị

hệ thống trường quốc tế tây úc

- Nhận chỉ đạo trực tiếp các nhiệm vụ hàng ngày từ Chủ tịch HĐQT. - Sắp xếp các cuộc hẹn/cuộc theo yêu cầu. Tham dự, ghi biên bản cuộc họp theo yêu cầu. - Soạn thảo & phân phát các bản thông báo, thông tin và toàn bộ các công văn chính thức của Hội đòng quản trị. - Giải quyết các công việc thư ký bao gồm nhận, trả lời, phân loại và ghi lại các thư từ, điện thoại, fax, tài liệu v.v…chuyển đến. - Soạn thảo, dịch các công văn đi-đến, lưu trữ toàn bộ tài liệu liên quan đến vận hành trong phạm vi công việc được giao - Giám sát, đôn đốc, theo dõi các bộ phận, Phòng ban, Đơn vị thực hiện các kế hoạch, công việc được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. - Chuẩn bị công tác hậu cần cho các chuyến công tác của Hội đồng quản trị - Xây dựng qui trình, hệ thống kiểm soát và thực hiện liên quan đến công việc. - Thực hiện những việc khác liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hồ Chí Minh


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại