Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên dự án

Biểu đồ lương chuyên viên dự án

15 triệu 44 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên dự án15,044,000 VNĐ