Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên dự án

Biểu đồ lương chuyên viên dự án

14 triệu 240 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên dự án14,240,000 VNĐ