Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên du lịch

Biểu đồ lương chuyên viên du lịch

16 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên du lịch16,333,000 VNĐ