Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên du lịch

Biểu đồ lương chuyên viên du lịch

17 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên du lịch17,125,000 VNĐ