Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên pháp chế

Biểu đồ lương chuyên viên pháp chế

12 triệu 884 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp chế12,884,000 VNĐ