Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên pháp chế

Biểu đồ lương chuyên viên pháp chế

15 triệu 394 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp chế15,394,000 VNĐ