Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát vận hành

Biểu đồ lương giám sát vận hành

10 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát vận hành10,375,000 VNĐ