Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát vận hành

Biểu đồ lương giám sát vận hành

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát vận hành11,000,000 VNĐ