Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư công trình

Biểu đồ lương kỹ sư công trình

13 triệu 592 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư công trình13,592,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư công trình