Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư công trình

Biểu đồ lương kỹ sư công trình

12 triệu 392 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư công trình12,392,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư công trình