Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư dự án

Biểu đồ lương kỹ sư dự án

11 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư dự án11,750,000 VNĐ