Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư dự án

Biểu đồ lương kỹ sư dự án

13 triệu 712 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư dự án13,712,000 VNĐ