Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn đầu tư

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn đầu tư

14 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn đầu tư14,666,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên tư vấn đầu tư