Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ in offset

Biểu đồ lương thợ in offset

20 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ in offset20,500,000 VNĐ