Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng nhóm telesale

Biểu đồ lương trưởng nhóm telesale

18 triệu 363 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng nhóm telesale18,363,000 VNĐ