Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng nhóm telesale

Biểu đồ lương trưởng nhóm telesale

13 triệu 136 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng nhóm telesale13,136,000 VNĐ