Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm trưởng phòng tài chính tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Bảo Châu

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Bảo Châu

Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2021 20 - 30 triệu Chat

1. Kiểm soát hệ thống kế toán, việc tổ chức hoạch toán kế toán và thực hiện các nguyên tắc, thể lệ kế toán phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp luật Việt Nam: a. Kiểm soát quy trình kế toán: - Kiểm soát các quy trình nghiệp vụ về công tác kế toán, điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp luật Việt Nam, Tập đoàn. - Giám sát việc thực hiện quy định tài chính kế toán tại Tập đoàn. - Phát hiện kịp thời những bất cập và hạn chế trong công tác kế toán. Đề xuất các biện pháp xử lý. b. Kiểm soát việc thực hiện các báo cáo tài chính cho cơ quan Nhà nước: - Kiểm soát toàn bộ các chứng từ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính định kỳ cho Nhà nước. - Kiểm soát ngăn ngừa sai phạm tài chính, vi phạm Pháp luật kinh doanh của Nhà nước. - Chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia các buổi làm việc với cơ quan kiểm toán, thuế, bảo hiểm, thanh tra và các cơ quan ban ngành liên quan khác. c. Kiểm soát hoạch toán, thực hiện phần hành kế toán: - Kiểm soát việc lập chứng từ kế toán. - Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính. - Lập báo cáo kế toán, kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán… 2. Kiểm soát toàn bộ thu chi và báo cáo định kỳ cho cấp trên: a. Kiểm soát các chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu (bán hàng…), chi phí (mua hàng…) của Tập đoàn. b. Kiểm soát các chi phí khác của Tập đoàn (Chi phí sản xuất, chi phí gián tiếp, chi phí vật tư,…). c. Kiểm soát các chi phí phát sinh theo tháng/quý/năm chia theo đối tượng quản lý. d. Lập hồ sơ vay/gửi vốn dài hạn, trung hạn, ngắn hạn với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. e. Kiểm soát các hoạt động liên quan đến công nợ phải thu và phải trả. f. Cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu. 3. Kiện toàn và vận hành hoạt động có hệ thống phòng kế toán của Tập đoàn và các công ty thành viên. a. Định biên nhân sự. b. Phân bổ công việc. c. Kiểm soát. 4. Phối hợp: a. Phối hợp với GĐTC nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính. b. Phối hợp với GĐTC và Phòng HCNS xây dựng tổ chức, định biên nhân sự phù hợp với hoạt động của phòng TCKT trong từng giai đoạn. c. Phối hợp với phòng HCNS tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu hoạt động của phòng TCKT trong từng giai đoạn. d. Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và đề xuất đào tạo nâng cao, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. e. Quản lý công việc, phân việc, theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng công việc của nhân viên. 5. Các nhiệm vụ khác: a.Tham mưu cấp trên xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động của phòng TCKT trong từng giai đoạn. b. Quản lý chất lượng công việc: kiểm soát việc thực hiện công tác chuyên môn, phát hiện kịp thời bất cập, hạn chế; Triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục, nâng cao chất lượng công việc. c. Quản lý thông tin chuyên môn: tổ chức thu thập, cập nhất và phân tích, dự báo thông tin liên quan đến hoạt động của phòng TCKT; Quản lý và lưu trữ tài liệu/thông tin chuyên môn đảm bảo tính bảo mật theo quy định của Tập đoàn. d. Báo cáo cấp trên về kết quả hoạt động của Phòng TCKT và các vấn đề liên quan đến chuyên môn theo quy định Công ty và theo yêu cầu của cấp trên. e. Tham mưu cho cấp trên về các chính sách/vấn đề liên quan đến hoạt động thuộc phòng TCKT. f. Tham gia các cuộc họp xem xét của Ban lãnh đạo về hệ thống QLCL liên quan đến Phòng TCKT. g. Lập và gửi yêu cầu về cải tiến chất lượng của Phòng TCKT đến Ban lãnh đạo. h. Xây dựng mối quan hệ với các đối tác và cơ quan quản lý Nhà nước; Đàm phán các chính sách ưu đãi cho Tập đoàn. k. Kiểm soát và ký duyệt các chứng từ kế toán theo quy định. m. Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán. n. Các công việc phát sinh và được giao khác.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Manulife (Vn)

Trưởng Phòng Tài Chính Kinh Doanh (Lương Cứng 20 Triệu Thưởng Hoa Hồng)

Công Ty Tnhh Manulife (Vn)

Hà Nội

Hạn nộp: 19/09/2021 Trên 30 triệu Chat

1. Xây dựng và phát triển đội nhóm kinh doanh. 2. Phối hợp để đào tạo kỹ năng cho nhân viên. 3. Giám sát hoạt động kinh doanh của nhóm và đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 4. Nâng cao kỹ năng bán hàng và quản lý. 5. Xây dựng và triển khai các hoạt động Marketing, bán hàng. 6. Xây dựng công tác chăm sóc khách hàng của đội nhóm kinh doanh.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ địa ốc An Bình

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ địa ốc An Bình

Hà Nội

Hạn nộp: 29/09/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tham mưu cho BLĐ trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán, Thuế và nghiệp vụ tài chính- kế toán, kiểm soát nội bộ. - Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập Kế hoạch tài chính cho công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách trung hạn và dài hạn cho công ty. - Xây dựng hồ sơ gọi vốn, cân đối dòng tiền làm việc với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư để thu xếp nguồn vốn nhằm phục vụ cho các dự án của Công ty. - Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn. - Dự đoán các rủi ro về mặt tài chính để tham mưu cho BLĐ. Lập kế hoạch dự phòng ngân sách phù hợp cho các trường hợp đột xuất. - Cập nhật các quy định của pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho BLĐ. - Thực hiện công tác giám sát nội bộ để đảm bảo công tác tài chính được minh bạch và hiệu quả. - Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy định, quy chế liên quan đến tài chính - kế toán. - Thực hiện các công việc khác do BLĐ phân công.

+ Xem thêm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

Trưởng Phòng Tài Chính

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2020 15 - 20 triệu Chat

- Tham gia xây dựng và thẩm định các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, đề xuất cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án thuộc khối quản lý. - Tham gia phối hợp tìm kiếm và triển khai với các đối tác hợp tác đầu tư, huy động vốn. - Lập kế hoạch tài chính toàn Công ty. - Hướng dẫn xây dựng và thẩm định hệ thống qui trình, qui định liên quan đến hoạt động tài chính. - Hỗ trợ công tác tổ chức bộ máy tài chính kế toán bao gồm: xây dựng sơ đồ tổ chức, số lượng định biên, đánh giá chất lượng nhân sự TCKT. - Hướng dẫn xây dựng và thẩm định qui định về phân quyền tài chính. - Hướng dẫn xây dựng ngân sách, và báo cáo quản trị. - Hướng dẫn xây dựng và thẩm định các bộ định mức, hạn mức nhằm kiểm soát hoạt động và kiểm soát chi phí. - Tổ chức thẩm định, phân tích và lập báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính, ngân sách. - Thực hiện thẩm định và kiểm soát các chính sách kinh doanh, các khoản chi phí lớn theo bảng phân quyền quản lý tài chính. - Phân tích và lập các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát các rủi ro cho Ban tổng giám đốc - Hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn, phân công công việc và giám sát tình hình thực hiện và đánh giá chất lượng của các chuyên viên cấp dưới. - Xây dựng các qui định, qui chế, hướng dẫn thực hiện công việc đối với chuyên môn quản lý ngành dọc, và các qui trình phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Mtv Ht Vina

trưởng phòng tài chính kế toán

Công Ty Tnhh Mtv Ht Vina

Hà Nội

Hạn nộp: 05/12/2020 15 - 20 triệu Chat

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán _Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, Phân công nhiệm vụ nhân viên bộ phận kế toán phù hợp. _Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. _Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp. _ Quản lý dòng tiền, quản lý rủi ro tài chính, Tham mưu cho lãnh đạo công tác hoạch định, kiểm soát hoạt động tài chính, định mức chi phí... _ Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh. _Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học. Kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán phát sinh kịp thời. _ Thiết lập đầy đủ, đúng hạn, chất lượng Báo cáo theo quy định nhà nước, Báo cáo theo quy định công ty, các BC khác theo yêu cầu BGD: Báo cáo tài chính, Thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, Báo cáo quản trị .... _ Cân đối công nợ phải thu, phải trả, các chi phí khác ... _ Tổ chức theo dõi doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh. _ Tổ chức theo dõi TSCD, CCDC...

+ Xem thêm

Vietsourcing Human Resources Services

Trưởng phòng tài chính

Vietsourcing Human Resources Services

Hà Nội

Hạn nộp: 04/01/2020 Thỏa thuận Chat

a) Kế hoạch/Tổ chức công việc 1. Tham mưu cho BGĐ về các chính sách tài chính của chính phủ, các chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 2. Thiết lập chuỗi giá trị tài chính từ hoạt động nghiên cứu phát triển, thu mua nguyên liệu và các yếu tố đầu vào sản xuất, quá trình sản xuất, quá trình tiêu thụ sản phẩm; 3. Thiết lập các mô hình vận hành tài chính cho các hoạt động: - Các dự án nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm; - Các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh; - Các nghiệp vụ giao nhận, vận chuyển kho bãi; - Các nghiệp vụ gia công sản xuất; - Các nghiệp vụ tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm; - Các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thành viên; 4.Thiết lập quy chế chi tiêu nội bộ 5. Thiết lập hệ thống mã chi phí đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành viên; 6. Thiết lập hệ thống mã chi phí đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành viên; 7. Xây dựng tiêu chí tuyển dụng và tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí thuộc quyền quản lý 8. Xây dựng các công cụ quản lý hành chính trong bộ phận. 9. Xây dựng các công cụ quản lý hành chính trong bộ phận. 10. Lập kế hoạch chi phí bộ phận năm, quý, tháng. 11. Đào tạo, giao việc và đánh giá công việc cho các vị trí dưới quyền. 12. Đề xuất các phương án đào tạo nhân sự nhằm khắc phục những vấn đề hiện tại: nâng cao kỷ luật và chất lượng hiệu suất công việc; 13. Xây dựng các chương trình quản lý rủi ro để đảm bảo tính liên tục của công việc trong các tình huống khẩn cấp b) Thực hiện 1. Xây dựng các chương trình quản lý rủi ro để đảm bảo tính liên tục của công việc trong các tình huống khẩn cấp; 2. Lập kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm toàn công ty; 3. Lập kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm toàn công ty; - Chỉ tiêu sản lượng sản xuất; - Giá thu mua tiêu chuẩn của các yếu tố đầu vào hoạt động sản xuất; - Giá xuất kho thành phẩm và các yếu tố đầu vào của hoạt động bán hàng; - Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và giá bán tiêu chuẩn; - Hạn mức công nợ và vòng quay nợ phải thu; - Chính sách than quay nợ phải trả; - Giá trị trung bình và vòng quay hàng tồn kho - Chính sách lương, thưởng, đãi ngộ, phúc lợi; - Ngân sách và hạn mức chi tiêu các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành viên; 4. Lập nhu cầu sử dụng vốn và triển khai kế hoạch tài trợ vốn của toàn công ty, bao gồm các đơn vị thành viên; 5. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, phê duyệt các hồ sơ thanh toán theo thẩm quyền; 6. Giám sát và duy trì việc cập nhật tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng. c)Báo cáo Báo cáo giải trình theo yêu cầu của Tổng giám đốc, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Đại diện lãnh đạo về Chất lượng;;

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype