Quay lại

Các vị trí trong ngân hàng – Cơ hội nghề nghiệp rộng mở!

Tác giả: Timviec365.vn - 05/07/2019

Các vị trí trong ngân hàng là gì? Mô tả công việc của từng chức vụ ấy? Vị trí nào đem lại nhiều lương thưởng nhất? Cùng khám phá qua bài viết sau đây!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Các vị trí trong ngân hàng

KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN

•Kiểm soát trước và sau khi hạch toán các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày

•Kiểm soát các chứng từ trên máy tính

•Tiến hành các công việc liên quan đến kế toán, đối chiếu các nguồn sổ sách với nhau của bộ phận khác nhau, cân bằng tiền mặt tồn kho thực tế để tiến hành thành công việc khoá sổ sách kế toán

•Tiến hành thu nhập số liệu từ khách hàng để nâng cao chất lượng việc làm ke toan nói riêng và công việc của cả phòng nói chung.

Kiểm soát viên kế toán

KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ

•Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của các thành viên của Ngân hàng nhằm phát giác những sai sót, nghĩ ra phương hướng điều chỉnh kịp thời để nhằm hạn chế tối đa rủi ro đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng là hợp pháp, tuân thủ các pháp quy cũng như quy định của ngân hàng.

•Khi phát hiện những yếu tố cần khắc phục lập tức lập báo cáo kiểm soát và kiểm tra giám sát việc thực hiện khắc phục của ngân hàng

•Đưa ra những sáng kiến nhằm cải cách phát triển hiệu quả của hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

•Đảm bảo các hoạt động của ngân hàng đều là hợp pháp cũng như đảm bảo lợi ích của Ngân hàng trong giao dịch với các đối tác. Đánh máy tạo lập các hợp đồng liên quan trong phạm vi công việc.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

•Nghiên cứu và nắm vững chính sách, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đang hoạt động.

•Nghiên cứu chính sách, sản phẩm của ngân hàng tại thị trường trong và ngoài nước thậm chí của các đối thủ cạnh tranh trong nước để đưa ra đường lối chiến lược của ngân hàng.

•Xây dựng và phát triển các sản phẩm mới do ngân hàng đầu tư kinh doanh, dựa trên kết quả khảo sát và nền tảng công nghệ của ngân hàng, sọan thảo các chính sách liên quan đến khách hàng, doanh nghiệp

•Đối với các sản phẩm đã được ngân hàng ban hành để đề xuất, cải tiến bạn phải đánh giá kết quả thực hiện các sản phẩm đó.

•Tìm kiếm thông tin nhu cầu thị trường, tạo lập các chương trình phát triển sản phẩm của doanh nghiệp ngân hàng.

•Phối hợp với phòng ban liên quan tiến hàng tìm cách tăng trưởng doanh thu của ngân hàng

•Nghiên cứu, các văn bản pháp luật quy định, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng, để điều chỉnh các văn bản, quy định, hướng dẫn của ngân hàng phù hợp với pháp luật và chiến lược của ngân hàng.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

•Tiến hàng xây dựng và phát triển quan hệ với tổ chức, cá nhân liên quan để thu hút đầu tư cho ngân hàng.

•Xây dựng ngành nghề mục tiêu và danh sách các khách hàng tiềm năng cho toàn bộ doanh nghiệp ngân hàng

•Nghiên cứu tìm kiếm thông tin về thị trường để việc xây dựng chiến lược và định hướng phát triển khách hàng doanh nghiệp cũng như đảm bảo các nhu cầu thẩm định theo yêu cầu của các đơn vị trong hệ thống ngân hàng

•Chuẩn bị, tổ chức các chương trình quảng cáo quảng bá cho những sản phẩm mới, tiến hành công việc liên quan đến quan hệ công chúng phục vụ phát triển sản phẩm do cấp trên giao phó.

•Phân tích, đánh giá hiệu quả của việc buôn bán sản phẩm

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

•Xây dựng chiến lược khách hàng doanh nghiệp lớn, refresh lai cơ cấu, mô hình họat động, chính sách…

•Phối hợp với Phòng quản trị sản phẩm xây dựng các dịch vụ của các gói sản phẩm phù hợp và đề xuất các giải pháp  mới hiệu quả cho khách hàng lớn

•Phối hợp với các đơn vị thực hiện bán với khách hàng doanh nghiệp lớn

•Chăm sóc các khách hàng hiện có của doanh nghiệp và bán chéo các sản phẩm tín dụng và phi tín dụng

•Thực hiện các chương trình nhằm thúc đẩy họat động khách hàng doanh nghiệp lớn

• Tiếp cận các dự án trung dài hạn

CÁC VỊ TRÍ TRONG NGÂN HÀNG -  CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

•Tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, …

•Triển khai kế hoạch bán hàng các sản phẩm thanh toán quốc tế quản lý tiền tệ …và các sản phẩm khác liên quan

•Thực hiện hỗ trợ các chi nhánh tiến hàng các hoạt động thanh toán toán quốc tế, thanh toán trong nước, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước, các sản phẩm quản lý tiền tệ.

•Quản lý theo danh mục các sản phẩm có liên quan

Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

•Gặp gỡ khách hàng, nghiên cứu hồ sơ khách hàng, chất vấn khách hàng, lập báo cáo thẩm định, trình lên cho cấp có thẩm quyền xem xét và kiểm duyệt các khoản vay hay các khoản hạn mức tín dụng ngắn hạn.

•Thực hiện tái thẩm định tất cả các khoản cho vay ngắn hạn, dài hạn, chiết khấu, mở L/C, …

•Trực tiếp cùng Chuyên viên Khách hàng định giá tài sản thế chấp hoặc tái thẩm định các khoản định giá tài sản thế chấp theo pháp luật quy định.

•Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với các khoản vay. Kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay, trình cấp có thẩm quyền xử lý.

•Ghi nhớ và thấu hiểu các chính sách tín dụng của ngân hàng, miêu tả nội dung áp dụng chính sách tín dụng vào hồ sơ cụ thể.

•Hiểu rõ về các sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và các rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

•Trực tiếp phỏng vấn khách hàng để thu thập tìm kiếm thông tin.

•Căn cứ vào các nghiệp vụ chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ của khách hàng phát hiện lỗi sai từ đó yêu cầu khách hàng bổ sung hoàn chỉnh thông tin cần thiết.

•Phối hợp cùng với Chuyên viên Phân tích và Hỗ trợ Kinh doanh định giá tài sản đảm bảo

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (CV bán các SP tín dụng tiêu dùng)

•Họ là người trực tiếp tiến hành tiếp thị các sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng và các sản phẩm bán lẻ mang tới cho các tổ chức, công ty là khách hàng của ngân hàng doang nghiệp.

•Định kỳ đi tiếp thị các khách vãng để phát triển sản phẩm mới.

•Nghiên cứu các thông tin về đối thủ cạnh tranh

•Phối hợp theo dõi, quản lý nội dung dịch vụ tín dụng tiêu dùng trên trang web của ngân hàng.

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH HỖ TRỢ KINH DOANH (CV HTTD)

•Hỗ trợ Chuyên viên Khách hàng làm công việc phân tích và thẩm định dự án, thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau để tính toán các chỉ tiêu tài chính.

•Hỗ trợ Chuyên viên Khách hàng soạn thảo: hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản đảm bảo của bên thứ 3 với khách hàng, thông báo tín dụng cho khách hàng.

•Tiến hành định giá, quản lý, giám sát tài sản đảm bảo, lập biên bản định giá tài sản đảm bảo.

•Hỗ trợ Chuyên viên Khách hàng trong việc chuyển giao hồ sơ giữa phòng và các phòng, ban khác.

•Theo dõi dư nợ của khách hàng, thông báo cho khách hàng về nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi và các nghĩa vụ có liên quan khác đối với ngân hàng.

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

•Thực hiện thanh toán Hợp đồng, các chi phí.

•Kiểm tra số liệu kế toán tổng hợp hàng ngày.

•Giám sát nghiệp vụ kế toán các chi nhánh từ xa và tại chỗ.

•Kế toán thuế, cổ đông, cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ của ngân hàng.

•Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ có liên quan.

>>> Bạn đọc có thể quan tâm tham khảo thêm thông tin mới nhất về cơ hội việc làm cho các ứng viên đang tìm việc nhân viên kế toán tại tphcm ngay tại đây nhé !

Chuyên viên kế toán tài chính

CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN

Mảng Giao dịch Tiền tệ & Ngoại hối:

•Trực tiếp thực hiện các giao dịch ngoại tệ với thị trường theo yêu cầu của bộ phận thanh khoản thông qua các hệ thống điện tử, điện thoại, fax nhằm mục đích sinh lời.

•Nghiên cứu thị trường để định giá các giao dịch.

•Trực tiếp tiến hành chăm sóc khách hàng là các Tổ chức Tín dụng.

•Phối hợp với các Phòng/Ban phát triển và bán các sản phẩm do phòng phụ trách. Ngăn chặn các rủi ro trong quá trình giao dịch.

CHUYÊN VIÊN MARKETING

•Biên tập, tổng hợp, viết bài, đưa tin về các hoạt động của ngân hàng cả bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh để tạo thương hiệu cho ngân hàng.

•Tiến hành quản trị thương hiệu

•Theo dõi thị trường diễn tiến thế nào qua hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng, tìm hiểu chi tiết về đối thủ cạnh tranh xem họ làm những gì có tốt hơn mình hay không: tình hình hoạt động, chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing.

•Thực hiện khảo sát các sản phẩm ngân hàng tài chính của các ngân hàng trong nước và nước ngoài để đề xuất các ý tưởng phát triển sản phẩm mới ứng dụng vào ngân hàng.

CÁC VỊ TRÍ TRONG NGÂN HÀNG - CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ NỢ

•Tiếp nhận, nghiên cứu và phân tích các khoản nợ quá hạn của các phòng ban nghiệp vụ kinh doanh sau khi đã được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt

•Lên phương án xử lý, khai thác tài sản nhận nợ nhằm nhanh chóng thu hồi vốn và lãi cho ngân hàng

•Triển khai thực hiện phương án xử lý đã được phê duyệt

•Đôn đốc khách hàng thực hiện phương án trả nợ đã được phê duyệt

•Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ kinh doanh có liên quan thực hiện việc kê biên, xiết nợ, phát mại tài sản đảm bảo của khách hàng hoặc làm thủ tục khởi kiện, xúc tiến việc tổ chức thực hiện các phán quyết của toà để thu hồi nợ

•Thực hiện các công việc khác có liên quan

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

•Phân tích năng suất lao động, các chỉ tiêu đo lường kết quả công việc của các cán bộ nhân viên làm cơ sở tư vấn cho Lãnh đạo về các giải pháp tăng năng suất lao động.

•Là bộ phận nhận hồ sơ của người lào động lưu hồ sơ đó để phòng khi cần đến

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

•Tiến hành Đào tạo cán bộ công nhân viên mới của ngân hàng.

CHUYÊN VIÊN THẺ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG

•Giới thiệu dịch vụ thẻ đến các doanh nghiệp là khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng của ngân hàng

•Định kỳ trực tiếp đi tiếp thị các khách vãng lai ở mọi khu vực

•Tiến hàng phát triển đại lý phát hành thẻ của ngân hàng

Và một số vị trí công việc khác…

Chuyên viên thẻ tín dụng tiêu dùng

Việc làm Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

2. Các vị trí trong ngân hàng - Nên làm vị trí nào trong ngân hàng để lương cao và dễ được thưởng nhất

Câu trả lời là nếu bạn muốn lương thật cao thì tất nhiên bạn phải phán đấu lên làm lãnh đạo của các phòng ban trong ngân hàng. Bạn phải tham gia Hội đồng quản trị hay còn gọi là Ban điều hành. Theo khảo sát được biết mức lương bổng cho những nhân viên trong ban bệ của ngân hàng rơi vào khoảng trên dưới 100 triệu đồng/người/tháng.

Các chuyên gia trong ban cố vấn đường hướng phát triển cho các lãnh đạo ngân hàng cũng là được nhận thù lao siêu lớn, phổ biến mức thù lao của họ được nhận rơi vào khoảng vài chục triệu đồng/tháng. Các chuyên gia cố vấn cho ngân hàng người nước ngoài hàng năm còn được nhận cả tỷ đồng.

Giám đốc chi nhánh ở cấp thấp hơn chủ tịch cũng có mức lương khá cao song lương thưởng của họ còn tùy vào kết quả kinh doanh của chi nhánh nơi họ công tác.

Nếu bạn là nhân viên ứng tuyển Các vị trí trong ngân hàng thì cơ hội lương bổng sẽ ra sao?

Theo khảo sát của trung tâm việc làm cho thấy bộ phận kinh doanh của ngân hàng là bộ phận nhận mức lương cao nhất. Trong đó nhân viên kinh doanh vốn, ngoại hối là nhân lực nhận được phần lương thưởng nhiều hơn bao giờ hết.

Lương của họ thường gấp rưỡi, gấp đôi lương của nhân viên bình thường và thậm chí cao hơn mức ấy nữa. Bởi ngoài lương, những nhân viên này còn được thưởng theo tháng theo quý theo năm.

Tại sao họ lại có thu nhập cao hơn những người khác. Lý do là bởi họ là những người rất giỏi, ngoại ngữ sử dụng thành thạo là những người nắm vững kiến thức chuyên môn một cách bài bản về chuyên sâu.

Và tiếp theo, nhân viên bộ phận này phải chịu áp lực công việc siêu lớn do công việc của họ là mang vốn của ngân hàng đi kinh doanh rủi ro họ phải chịu rất lớn nếu làm ngân hàng làm ăn thua lỗ họ có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào nên nhiều ngân hàng thường trích phần trăm để khuyến khích họ mang về lợi nhuận.

Một vị trí công việc nữa trong ngân hàng cũng được ngân hàng chi lương mạnh tay đó là quan hệ khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn. Ngoài lương cứng ra họ còn được thưởng nóng theo doanh số.

Việc làm Lương cao

3. Các công việc trong ngân hàng  - Danh sách các ngân hàng đang tuyển dụng trên cả nước

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong

TPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) thành lập ngày 05/05/2008.

TPBank là nơi chuyên cung cấp các giải pháp, sản phẩm tài chính ngân hàng hiệu quả nhất, phục vụ phân khúc người trẻ tuổi năng động. TPBank là ngân hàng luôn tiên phong trong các xu hướng làm việc trong ngành ngân hàng, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hoạt động hiệu qua nhất Việt Nam.

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt (Lienvietpost Bank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được xây dựng trên cơ sở ngân hàng cũ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được cấp giấy phép thành lập 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

LienVietPostBank xây dựng thương hiệu cố gắng theo tiêu chí phát huy nội lực của ngân hàng, hoạt động công khai trong sáng, gắn kết kinh doanh với xã hội.

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Trải qua 26 năm từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã có những bước tiến, bước tăng trưởng bền vững. SHB vinh dự lọt Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân được tổ quốc đánh giá cao cũng như đạt nhiều huân huy chương cao quý khác.

SHB trước đây chỉ gồm 8 nhân viên chuyên nghiệp, 2 điểm giao dịch, nay đã lớn mạnh không ngừng  sở hữu lên tới 8.000 công nhân viên chức với hơn 520 điểm giao dịch trong nước và ở nước ngoài, hiện SHB phục vụ hơn 4 triệu khách hàng trên khắp 5 châu 4 biển.

SHB hoạt động dựa trên chỉ tiêu “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp”, SHB muốn nhắm tới mục tiêu đứng trong danh sách TOP 3 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

VP Bank

VP Bank

VP Bank tên đầy đủ là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hoạt động như một ngân hàng độc lập từ ngày thành lập là 12/8/1993. Hoạt động đến nay ngân hàng đã thịnh vượng được 25 năm trên quãng đường sự nghiệp, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 219 điểm giao dịch sở hữu gần 24.000 nhân viên ngân hàng.

VPBank đang từng ngày khẳng định uy tín của mình, có nguồn lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với doanh nghiệp và khách hàng. Năm 2017 đã khép lại hành trình 5 năm (2012-2017) với những thành công nở rộ về quy mô và lợi nhuận, đưa VPBank trở thành một trong những ngân hàng TMCP số 1 đỉnh cao ở Việt Nam.

Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank luôn vươn lên vị trí số 1 đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng... Tất cả đã góp phần làm VPBank phát triển trở thành một trong những ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam.

Ngoài những ngân hàng trên bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng công việc tại các ngân hàng lớn khác như Viettinbank, ACB, BIDV,  Bắc Á bank ... tại trang thông tin tìm việc làm tại Lào Cai hàng đầu hiện nay Timviec365.vn. 

Trên đây là những tổng hợp sâu sắc của chúng tôi về các vị trí trong ngân hàng. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn cái nhìn cụ thể nhất về các vị trí làm việc trong mỗi ngân hàng ở Việt Nam. Chúc quý khách sớm tìm được vị trí việc làm ngân hàng ưng ý. Trân trọng!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý