Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Quản lý hành chính là gì? Vấn đề xoay quanh quản lý hành chính

Tác giả: Hồ Thùy Trang

Lần cập nhật gần nhất: ngày 31 tháng 05 năm 2024

Theo dõi timviec365 tại google new

Quản lý hành chính là một thuật ngữ khá là quen thuộc với nhiều người, nhưng không phải ai cũng có biết và hiểu rõ về khái niệm của thuật ngữ này. Vậy Quản lý hành chính là gì? Có các vấn đề như thế nào xung quanh công việc quản lý hành chính. Vậy hãy cùng Timviec365.vn tìm hiểu về khái niệm liên quan đến vẫn đề quản lý hành chính.

1. Quản lý hành chính là gì

Quản lý hành hành chính hay nói cách khác là quản lý hành chính nhà nước, hoạt động của công việc quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động đa dạng trung tâm, nhưng chủ yếu là vì hoạt động hành chính là hoạt động tổ chức và điều hành về để thực hiện quyền lực về Nhà nước trong quản lý xã hội.

1.1. Khái niệm quản lý

Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Với ý nghĩa phổ biến thì quản lý là hoạt động nhằm tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý lên một đối tượng quản lý để điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi của con người, nhằm duy trì tính ổn định và phát triển của đối tượng quản lý theo những mục tiêu đã định. Quản lý sẽ được  bao gồm các yếu tố như sau: - Chủ thể là quản lý và sẽ là các tác nhân để tạo ra việc quản lý nhà nước. Chủ thể có thể là một cá nhân hoặc tổ chức.

- Khách thể quản lý: chịu sự tác động hay chịu sự điều chỉnh của chủ thể quản lý, đó là hành vi của con người và các quá trình xã hội.

–Tong một đối tượng quản lý thì việc tiếp nhận thêm một sự tác động của chủ thể vào việc quản lý quản lý. Tùy thuộc vào đối tượng cụ thể, người ta sẽ phân chia thành các loại quản lý khác nhau.

- Mục tiêu quản lý: là cái đích cần phải đạt tới tại một thời điểm nhất định do chủ thể quản lý định trước. Quản lý là một hoạt động phức tạp và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố đó là: con người; hệ thống và tư tưởng chính trị; tổ chức; thông tin; văn hóa...

Quản lý hành chính là gì
Quản lý hành chính là gì

1.2. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước

Khi nhà nước xuất hiện thì cần phải có bộ phận quản lý hành chính cho nhà nước. Quản lý nhà nước thay đổi phụ thuộc vào chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia qua các giai đoạn lịch sử. Ngày nay quản lý nhà nước bao gồm hoạt động lập pháp của cơ quan lập pháp, hoạt động hành pháp của Chính phủ và hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp. Có thể hiểu quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước và sử dụng pháp luật nhà nước để điều chỉnh các hành vi của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. Quản lý hành chính nhà nước có phạm vi hẹp hơn so với quản lý nhà nước vì:

- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, tức là hoạt động chấp hành và điều hành;

- Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các cơ quan, cán bộ, công chức hành chính nhà nước trong hệ thống hành chính từ Trung ương đến cơ sở. Như vậy, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp nhằm tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi của công dân do các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thực hiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, duy trì trật tự an ninh, thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của nhân dân.

Khái niệm trên có ba điểm cần lưu ý:

- Một là, quản lý hành chính nhà nước có tính quyền lực nhà nước;

- Hai là, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực hiện hàng ngày, tổ chức và điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của công dân bằng việc ra các quyết định quản lý hành chính và thực hiện các hành vi hành chính.

- Ba là, về vấn đề quản lý hành chính nhà nước thì bắt buộc phải dựa vào nhân quyền của con người. Trong hệ thống này đứng đầu là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương, các cấp quản lý hành chính nhà nước địa phương.

2. Đặc điểm trong việc quản lý hành chính nhà nước

Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước là những nét đặc thù của quản lý hành chính nhà nước để phân biệt với các dạng quản lý xã hội của các chủ thể quản lý khác. Để xây dựng nền hành chính phát triển, hiện đại của một nhà nước "của dân, do dân và vì dân", để có một hệ thống tổ chức và quản lý của bộ máy nhà 36 nước có hiệu lực và hiệu quả, điều cần thiết là phải xác định rõ những đặc điểm chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước ở nước ta. Những đặc tính này vừa thể hiện đầy đủ bản chất và nét đặc thù của Nhà nước Việt Nam, đồng thời kết hợp những đặc điểm chung của quản lý hành chính nhà nước theo xu hướng chung của thời đại. Với ý nghĩa đó, quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam có những đặc điểm chủ yếu sau:

quản lý hành chính là gì
Đặc điểm trong việc quản lý hành chính nhà nước

2.1. Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước

 Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của Nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước để phân biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước với các hoạt động quản lý khác (quản trị doanh nghiệp, quản lý bệnh viện, trường học...).

2.2. Quản lý hành chính nhà nước có mục tiêu chiến lược, có chương trình, kế hoạch để thực hiện mục tiêu

Mục tiêu của quản lý hành chính nhà nước là mục tiêu tổng hợp, bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao... Các mục tiêu này mang tính trước mắt và lâu dài. Để đạt được mục tiêu, hành chính nhà nước cần xây dựng các chương trình, dự án và hệ thống kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

Quản lý hành chính nhà nước cần phải tự chủ, đổi mới và linh hoạt.

Tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt này được thể hiện trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội theo đúng chức năng, thẩm quyền.

2.4. Quản lý hành chính nhà nước có tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng

Nhiệm vụ của hành chính nhà nước là phục vụ xã hội và công dân. Đây là công việc hàng ngày, thường xuyên và liên tục vì các mối quan hệ xã hội và hành vi công dân được pháp luật điều chỉnh diễn ra thường xuyên, liên tục.

Chính vì như thế nên nền hành chính của nhà nước phải đảm bảo được tính liên tục cũng như ổn định và cũng như để đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn ở trong bất kì tình huống như thế nào. Với tính liên tục và ổn định thì có thể thấy và loại trừ tính thích ứng. Chính vì thế việc ổn định ở đây được mang một tính tương đối và không phải là cố định và nó cũng không thay đổi.

Đời sống kinh tế - xã hội luôn biến chuyển không ngừng, do đó nền hành chính nhà nước luôn phải thích ứng với thực tế trong từng thời kỳ, thích nghi với xu thế của thời đại, đáp ứng được những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

2.5. Quản lý hành chính nhà nước có chuyên môn và nghề nghiệp cao

Quản lý hành chính luôn phải có căn cứ khoa học. Quản lý hành chính nhà nước là một khoa học vì nó có tính quy luật, có các nguyên lý và các mối quan hệ chặt chẽ với các khoa học khác (kinh tế, tài chính, kế hoạch, tâm lý...). Cùng với tính khoa học, quản lý hành chính nhà nước là nghệ thuật vì đối tượng quản lý của hành chính nhà nước rất đa dạng với nhiều vùng, nhiều thành phần, dân tộc, văn hóa khác nhau. Kết quả quản lý phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh, nhân cách, trí tuệ, kinh nghiệm... của người quản lý.

Quản lý hành chính nhà nước có nội dung phức tạp và đa dạng đòi hỏi các nhà hành chính phải có kiến thức xã hội, kiến thức quản lý hành chính và kiến thức chuyên môn sâu rộng. Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức phải là tiêu chuẩn hàng đầu.

Quản lý hành chính là gì
Quản lý hành chính nhà nước có chuyên môn và nghề nghiệp cao

3. Hình thức quản lý hành chính nhà nước

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình đối với xã hội, các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện rất nhiều hoạt động khác nhau và được thể hiện ra bên ngoài dưới những hình thức nhất định.

3.1. Khái niệm quản lý hình thức nhà nước

Như vậy, hình thức quản lý hành chính nhà nước là sự biểu hiện ra bên ngoài các hoạt động của chủ thể quản lý hành chính nhà nước trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý xã hội. Việc lựa chọn hình thức quản lý hành chính nhà nước phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

- Phải phù hợp với từng chức năng trong bộ phận hành chính

- Phải phù hợp với tất cả các nội dung mang tính chất của các vấn đề và nhiệm vụ cần được giả quyết

- Phải thực sự phù hợp với những dặc điểm của một đối tượng quản lý cụ thể nào đó

- Cũng phải thật phù hợp với một điều kiện cụ thể

3.2. Hình thức quản lý hành chính nhà nước

Một trong những đặc trưng nổi bật của hình thức quẩn lý hành chính nhà nước đó đều là những hình thức mang tính pháp lý và đều có liên kết chặt chẽ lại với nhau trên một cơ sở của sự thống nhất của chức năng chấp hành và điều hành. Ta cũng có thể chia hình thức quản lý hành chính nhà nước thành 2 loại cơ bản như sau:

- Hình thức quản lý mang trong mình một tính chất pháp lý

- Các hình thức quản lý lại không mang hoặc sẽ mang ít tính pháp lý.

Những hình thức quản lý mang tính pháp lý: Những hình thức quản lý mang tính pháp lý được pháp luật quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục. Cách thức quản lý được áp dụng có tính chính thức bao gồm: Văn bản chính thức là tài liệu được phát hành bởi các cơ quan chính phủ có thẩm quyền, nhằm trình bày quan điểm, nhiệm vụ và hướng dẫn lớn liên quan đến các vấn đề chung về mặt chính trị.

Pháp lý của quốc gia và địa phương. Các văn bản này là cơ sở trực tiếp để ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thường thể hiện dưới hình thức nghị quyết, quyết định. Nó đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Với một văn bản quy phạm pháp luật thì với một văn bản quy phạm pháp luật như vậy thì văn bản đó sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định mà trong đó có các quy tắc sử xự chung, đã được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm hướng đến điều chỉnh các quan hệ của xã hội teo một định hướng của xã hội chủ nghĩa.

Quản lý hành chính là gì
Hình thức quản lý hành chính nhà nước

Thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan hành chính nhà nước quy định những quy tắc xử sự chung trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước; những nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia quan hệ quản lý hành chính nhà nước; xác định rõ thẩm quyền và thủ tục tiến hành hoạt động của các đối tượng quản lý.

Văn bản cá biệt: Là loại văn bản do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để giải quyết những vụ việc cụ thể, đối với những đối tượng cụ thể.

Văn bản hành chính thông thường: Là những văn bản mang tính thông tin, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc, đề xuất… của cơ quan, tổ chức nhà nước nói chung, bao gồm: thông báo, báo cáo, tờ trình, công văn hành chính, biên bản, công điện, giấy mời, giấy đi đường…

Các hình thức quản lý mang tính pháp lý khác:

- Hoạt động cấp các loại giấy phép.

- Hoạt động như thế này thì sẽ được cáp các loại giấy phép

- Trưng dụng, trưng mua.

- Công chứng, chứng thực.

- Phòng ngừa, ngăn chặn hành chính.

- Xử phạt nghiêm nghị về vấn đề vi phạm hành chính

- Các biện pháp xử lý hành chính khác: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

Đó là các vấn đề cho khái niệm Quản lý hành chính là gì. Qua bài viết này Timviec365.vn hi vọng đã giải đáp được phần nào thắc mắc trong vấn đề nghề nghiệp của các bạn trẻ và Quản lý hành chính là gì. Timviec365.vn là website chuyên đăng tin tuyển dụng lớn nhất cả nước với mong muốn giúp các bạn dễ dàng hơn trong tìm việc và sẽ tìm được một công việc phù hợp với ngành học của mình. Chúc các bạn thành công với Timviec365.vn.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý