Quay lại

Chi phí chung là gì? Những thông tin liên quan tới chi phí chung

Tác giả: Vi Thùy

Chi phí chung là gì? Đây là thắc mắc chung của rất nhiều người. Để tìm kiếm câu trả lời xin việc kế toán tài chính thuận lợi nhất mời các bạn theo dõi bài viết cung cấp dưới đây ngay lúc này.

Việc làm Tài chính

Chi phí chung là gì?

Chi phí chung còn được gọi là chi phí gián tiếp đây được hiểu là loại chi phí không liên quan trực tiếp đến sản phẩm. Khái niệm này đề cập đến tất cả các loại chi phí, không phải chi phí nguyên vật liệu hoặc chi phí lao động trực tiếp. Tổng chi phí sản xuất (chi phí phát sinh trong nhà máy) bao gồm chi phí nguyên liệu gián tiếp, chi phí lao động gián tiếp và các chi phí sản xuất khác như nhiên liệu, điện, nước, chi phí sử dụng máy móc, chi phí khấu hao,… Chi phí phân xưởng  gồm có chi phí bảo dưỡng, nguyên liệu hay là căng tin phục vụ cho phân xưởng cũng sẽ đều được tính vào trong chi phí chung. Chi phí cơ hội không thuộc chi phí chung, đây là một dạng chi phí phát sinh khi không được hưởng lợi ích liên quan đến lựa chọn thay thế tốt nhất.

Tất cả chi phí bán hàng, phân phối và quản lý sản xuất và quản lý vận hành đều được coi là chi phí chung vì chúng không liên quan trực tiếp đến các đơn vị sản phẩm.

Xem thêm: Cấu trúc vốn là gì? Doanh nghiệp cần chú ý gì về cấu trúc vốn

Ứng dụng của việc tính toán chi phí chung trong các lĩnh vực đời sống xã hội:

Đối với hầu hết các công ty, chi phí chung được tính trên cơ sở kế toán ngân sách, nhưng các công ty thường phải biết họ cần bao nhiêu để tính phí cho người tiêu dùng với mục đích kiếm lợi nhuận.  Dưới đây là một số công cụ kế toán phổ biến nhất hiện tại có sử dụng để tính tới chi phí kinh doanh hiện nay.

+ Ứng dụng trong việc phân tích điểm hòa vốn

Phân tích ngưỡng hòa vốn để xác định điểm doanh thu của công ty tương đương với chi phí cần thiết để thu thập nó. Đầu tiên, nó tính toán mức an toàn (điểm tại đó doanh thu vượt quá điểm hòa vốn) bởi vì đây là số tiền "an toàn" có thể làm giảm doanh thu trong khi vượt quá điểm hòa vốn.

+ Ứng dụng trong việc xây dựng biểu đồ ngừng hoạt động

Về mặt kinh tế, đường thu nhập thường được minh họa để cho biết liệu doanh nghiệp có nên tiếp tục hoạt động hay không. Về mặt lý thuyết, nếu một công ty có thể trả chi phí hoạt động thay đổi nhưng không thể trả chi phí cố định trong ngắn hạn, thì công ty phải duy trì hoạt động kinh doanh. Mặt khác, nếu công ty thậm chí không thể trang trải chi phí hoạt động, công ty phải ngừng hoạt động. Mặc dù quy tắc này khác nhau tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, dòng tiền và tính chất cạnh tranh của nó thì nó cũng cũng đóng vai trò như một mô hình áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp nhỏ hiện nay.

+ Ứng dụng trong việc xây dựng bảng cân đối kế toán

Mẫu bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính thể hiện tài sản, nợ phải trả và tài sản tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định. Tài sản và nợ phải trả được chia thành hai loại theo thời hạn: ngắn hạn và dài hạn. Chi phí chung tương ứng với khoản nợ hiện tại vì đây là chi phí mà công ty phải trả trong cơ sở tương đối ngắn thậm chí là phải trả ngay lập tức.  Mặc dù bản thân bảng cân đối không cung cấp nhiều thông tin, nhưng đó là thông tin tài chính hữu ích khi được kết hợp với các tài liệu khác như báo cáo thu nhập hoặc phân tích lãi suất, vì nó cung cấp nhiều thông tin khác nhau trong lĩnh vực tài chính của một công ty. Tất cả các mục trong báo cáo tài chính đều phải tuân theo chuẩn mực kế toán của công ty được luật pháp kiểm soát.

 Xem thêm: Chi phí lãi vay là gì? Tất cả những thông tin có liên quan tới chi phí lãi vay

Những câu hỏi có liên quan tới chi phí chung là gì? Thường hay gặp nhất

Chi phí hạng mục chung hiện nay là gì?

Ngày 29 tháng 5, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 1263 / BXD-KTXD để gửi cho Công ty TNHH L & C về chi phí của các hạng mục chung trong các chi phí khác.

Theo Thông tư số 06/2016 / TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10 tháng 3 năm 2016, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dùng trong đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan đến các yếu tố chung, bao gồm: nhà ở tạm thời, điều hành thi công, chi phí một số công việc không xác định khối lượng từ thiết kế cũng như chi phí của các hạng mục khác. Cách xác định chi phí chung của các hạng mục được quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 06/2016/ TT-BXD.   Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với nội dung của hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc kiểm tra quy định của cơ quan có thẩm quyền được áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính về mặt quyết toán vốn, phù hợp với hình thức giá hợp đồng và nội dung hợp đồng đã ký.

Cách thanh toán phí hạng mục chung của gói thầu được tính như thế nào?

Theo Điều 3, Điều 11 của Thông tư số 06/2016 / TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí liên quan đến các yếu tố chung của đấu thầu Xây dựng được xác định bởi tiêu chuẩn chi phí được công bố bởi cơ quan công quyền có thẩm quyền hoặc theo ước tính.

Tổng chi phí của các yếu tố chung của hồ sơ mời thầu xây dựng không được vượt quá chi phí của yếu tố chung trong dự toán chi phí xây dựng được phê duyệt.

Quá trình thanh toán cũng như giải quyết hợp đồng bắt buộc cần phải phù hợp với loại hợp đồng, giá của hợp đồng cũng như những điều khoản được ghi trong hợp đồng.

Khi thực hiện thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng, các bên không có nghĩa vụ phải ký vào phụ lục hợp đồng trừ khi công việc bổ sung không được bao gồm trong hợp đồng.

Tạm ứng, thanh toán và chứng từ thanh toán của hợp đồng xây dựng phải tuân theo Nghị định số 37/2015 / ND-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 4 năm 2015, quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chi phí của một số công việc không thể xác định được khối lượng trong thiết kế được tính như thế nào?

Chi phí chung là gì? Việc xác định các chi phí khác không thể được xác định bên ngoài hồ sơ thiết kế, như được quy định trong chi phí. Mục chung của Nghị định 32/2015 / ND-CP được xác định trong ước tính là chi phí tối đa khi thành lập đơn vị Giá thầu, bên mời thầu phải dựa vào các điều kiện cụ thể của hồ sơ mời thầu để xác định cho phù hợp.   Khi hồ sơ mời thầu không chỉ định một bài viết riêng, nhà thầu phải phân bổ chi phí này vào đơn giá của hồ sơ dự thầu.

Xem thêm: Để tránh gặp phải những rủi ro trong quá trình tính toán thủ công và để tiết kiệm thời gian thì bạn nên cập nhật ngay công thức tính thuế tncn tại đây.

Làm thế nào để xác định chính xác chi phí chung?

Việc xác định chi phí ước tính của các dự án được thành lập sau ngày Nghị định Chính phủ số 32/2015 / ND-CP có hiệu lực ngày 25 tháng 3 năm 2015 từ Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo những quy định được nêu rõ trong nghị định này.

Đối với chi phí chung của các hạng mục, việc xác định các chi phí này có thể được áp dụng, nhưng không vượt quá chi phí chung được quy định trong Thông tư số 04/2010/ TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 5 năm 2010, hướng dẫn xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi phí lán trại trong chi phí chung được hiểu là gì?

Đầu tiên,cách tính chi phí lán trại là gì?

Theo thông tư 04/2010 / TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 chi phí lán trại bao gồm:

+ Chi phí chỗ ở tạm thời trên trang web để ở và quản lý xây dựng được tính theo tỷ lệ 2% tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung và các thử nghiệm chịu thuế tính toán trước theo chính sách thuế.

+ Đối với các công trình theo các con đường như đường truyền, đường liên lạc bưu chính, đường, kênh, đường ống, xây dựng các tuyến đường khác và bằng 1% tỷ lệ cho các công trình còn lại được nêu ra.

+ Đối với các trường hợp đặc biệt khác (các dự án lớn và phức tạp, công việc ngoài đảo, các dự án sử dụng vốn ODA cho đấu thầu quốc tế), nếu chi phí cho nhà ở tạm thời là tại chỗ. Trong trường hợp xây dựng và quản lý thi công theo tỷ lệ trên, chủ đầu tư sẽ dựa trên các điều kiện thực tế để tổ chức và phê duyệt dự toán chi phí này.

Các điều kiện để chi phí lán trại sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế hiện tại gồm những gì?

Bạn phải hoàn thành bản vẽ, tính toán đơn giá tổng thể với phần diễn giải chi tiết về khối lượng, để làm báo cáo xác nhận hoặc ghi lại đầy đủ vào nhật ký thi công và:

+ Vật tư hoặc NVL để xuất khẩu kho, nghiên cứu và máy móc đã qua sử dụng để xây dựng và lắp đặt ...

+ Các bản vẽ về nhà tạm, nhà kho,…

+ Dự toán chi phí xây dựng nhà tạm

+ Biên bản nhận và vận hành các tòa nhà tạm thời

+ Sơ đồ trang web của lán trại.

Trên đây là tất tần tật những thông tin có liên quan tới Chi phí chung là gì? Và những câu hỏi thường hay bắt gặp liên quan tới chủ đề này. Hy vọng bạn đọc có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích và có nhiều những trải nghiệm thú vị cùng với chuyên mục tuyển dụng.

Xem thêm: ACCA là gì? Định hướng sự nghiệp nên học ACCA hay CIMA

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-