Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Bản cam kết sau đào tạo và những vấn đề liên quan cho bạn!

Đăng bởi Timviec365.vn - 14705 lượt xem

Bản cam kết sau đào tạo giúp bạn và ban lãnh đạo công ty nâng cao lòng tin đối với vấn đề công ty của bạn đi đào tạo. Hãy khiến sếp của bạn tin rằng bạn thực sự rất đáng tin tưởng và xứng đáng với chế độ đào tạo mà đơn vị đưa ra.

Việc làm nhân sự

1. Mẫu cam kết sau đào tạo là gì?

Cam kết sau đào tạo chính là một văn bản hành chính quy phạm pháp luật, là mẫu bản cam kết được sử dụng khi cá nhân được cử đi tham gia chương trình đào tạo nội bộ hoặc theo hợp đồng liên kết đào tạo. Người được đào tạo sẽ viết bản cam kết đào tạo nàygửi tới ban giám hiệu nhà trường, hay phòng quản trị nhân sự, hoặc phòng hành chính nhân sự nhằm mục đích cam kết về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với cơ sở sau khi được đi đào tạo hoặc được cử đi đi đào tạo về. Đối với nhiều cơ quan, mẫu cam kết đào tạo gần như một văn bản bắt buộc đối với nhân viên khi được cửa đào tạo.

Mẫu cam kết sau đào tạo là gì?

2. Mẫu cam kết sau đào tạo mới nhất!

2.1. Mẫu cam kết sau đào tạo – dành cho công nhân viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT SAU ĐÀO TẠO

Chức danh, chức vụ: ……………………………………

Tôi tên: ...........................................................

sinh ngày: ………...

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….

Thời gian công tác: Từ ...................................... đến nay: ……………………….

Được cử đi học sau đại học : ……………………………………………………..

- Chuyên ngành: ………………………………………………………………….

- Nơi đào tạo: …………………………………………………………………….

- Thời gian đào tạo: ..................................... (từ năm ............. đến năm ............)

- Kinh phí đào tạo: ……………………………………………………………….

Theo Quyết định số .................... ngày .............. của ................... về việc cử đi đào tạo.

- Sau khi đào tạo về, thực hiện theo đúng cam kết, các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của trường phòng nhân sự hay chủ quản đơn vị.

- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn chính xác và xin chịu mọi trách nhiệm trước lời cam đoan của mình.

Xin trân thành cảm ơn!

Mẫu cam kết sau đào tạo – dành cho công nhân viên chức

Ý kiến xác nhận, bảo lãnh của Khoa, Trung tâm

Xác nhận Anh/ Chị …….. , hiện đang là viên chức …… Của Khoa, Trung tâm.

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:

- Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi cán bộ có tên trên tốt nghiệp về nước.

- Nhắc nhở Anh/ Chị thường xuyên giữ liên lạc với Khoa, Trung tâm và Phòng Tổ chức – Hành chính trường về địa chỉ nơi ở, nơi học tập, nghiên cứu, chỗ ở và tiến độ học tập, nghiên cứu.

- Phối hợp với Nhà trường yêu cầu viên chức có tên trên thực hiện đúng lời cam kết trên đây.

.............., ngày ... tháng .... năm ....

Xem thêm: Mẫu sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thủ trưởng đơn vị

 

>>> Download mẫu bản cam kết sau đào tạo ngay tại đây

Mau-ban-cam-ket-sau-dao-tao.zip

 

2.2. Mẫu cam kết – Mẫu chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………........................................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi)  ……..………...………………………….....................

Mã số thuế (nếu có):  …………...………..………...………………………….......................

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD : .................... Ngày cấp:  ....................... Nơi cấp:. ....………..

Địa chỉ cư trú/trụ sở: ……………………………………………………......……...................

Nơi làm việc(nếu có):  …………….…………………….……...……………......................

Điện thoại liên hệ: …………………..……………………….....................

Tôi cam kết các nội dung sau đây ............................................…………………..................

1 ...…………….………………..…………………………..............…………………………

2  ...…………….………………..…………………………..............…………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1 …...…………….………………..…………………………..............………………………

2 ...…………….………………..…………………………..............…………………………

3 ................................................................................................................................................

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

............., ngày ...... tháng ...... năm..........

Mẫu cam kết – Mẫu chung

 

2.3. Mẫu cam kết đào tạo huấn luyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN

Tên tôi là .................................................................................................................

Chức vụ............................................................ Bộ phận:........................................

Tham dự khóa học :.................................................................................................

Thời gian học:..........................................................................................................

Nơi tổ chức ..............................................................................................................

Xem thêm: Mẫu quyết định điều động cán bộ

Cam kết thực hiện các điều sau

- Chấp hành tốt các nội qui của lớp học

- Tham gia đầy đủ các buổi học. (Nếu vắng mặt phải viết Đơn xin vắng mặt, có xác nhận của Trưởng bộ phận hoặc cấp quản lý trực tiếp) gửi về Phòng NS

- Kết thúc khóa học phải photo Giấy chứng nhận (hoặc bằng cấp) và kèm theo 01 bộ giáo trình học gửi về Phòng NS chậm nhất 01 tuần kể từ khi nhận được

- Kết quả cuối khóa học nếu không đạt (không gửi giấy chứng nhận/ bằng cấp) phải bồi thường cho Công ty 100% chi phí của khóa học mà Công ty đã tài trợ

- Sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ lập Kế hoạch ứng dụng nội dung đã được đào tạo và gửi về Phòng NS để cùng Trưởng bộ phận theo dõi kết quả ứng dụng

- Chấp hành tốt các nội dung trong quy chế đào tạo của Công ty

Nếu không thực hiện các điều cam kết trên, tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy chế đào tạo và các nội quy, quy chế của Công ty.

Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20…

Việc làm phó phòng nhân sự

 

>>> Download mẫu bản cam kết sau đào tạo ngay tại đây

File mẫu bản cam kết sau đào tạo

Mau-ban-cam-ket-sau-dao-tao.zip

 

 

2.4. Mẫu cam kết rèn luyện và đào tạo cho Đảng Viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG/ ĐƠN VỊ: ………                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ………………………….........                              ….……. , ngày…… tháng ….. năm…….

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU CỦA ĐẢNG VIÊN

NĂM : ……

Họ và tên: …………………………………… Sinh ngày …...…………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Biểu mẫu quyết định khen thưởng

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tu dưỡng học tập và làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh; Đồng thời giữ gìn phẩm chất lối sống đạo đức; luôn luôn gương mẫu trong mọi hoạt động công tác và trong các lĩnh vực của cuộc sống, đi đầu tron đấu tranh và tự đấu tranhchống chủ nghĩa cá nhân,chống tham nhũng và lãng phí quan liêu bao cấp; Nghiêm túc chấp hành mọi nội quy và những quy định chung về những điều mà đảng viên không được làm; Luôn đề cao tinh thần phê và tự phê, tự rèn luyện mình để không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, và luôn có lối sống trong sạch văn minh xứng đáng đứng trong hàng ngũ Đảng)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Mẫu cam kết rèn luyện và đào tạo cho Đảng Viên

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu xây dựng mục tiêu kpi cá nhân

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Mẫu xây dựng mục tiêu công ty

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức, đảng viên cuối năm 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Lưu ý:

Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của đơn vị, cá nhân bổ sung vào các mục 1,2,3,4 nêu ở trên cho phù hợp. Áp dục mục 6 đối với các cá nhân lãnh đạo trong đảng ủy.

Bản cam kết được lập thành 03 bản, Đảng ủy giữ 01 bản, chi bộ giữ 01 bản và cá nhân giữ 01 bản.

Lưu ý: Chi bộ chịu trách nhiệm triển khai việc viết bản cam kết tới toàn thể CBVC, người lao động, đảng viên trong đơn vị và báo cáo kết quả triển khai với Đảng ủy Nhà trường, hồ sơ gồm:  Danh sách đảng viên, danh sách CBVC không phải là đảng viên, viết cam kết (có bản cam kết kèm theo mỗi danh sách).

 

>>> Download mẫu bản cam kết sau đào tạo ngay tại đây

Mau-ban-cam-ket-sau-dao-tao.zip

 

3. Cách viết bản cam kết cử đi đào tạo

Bản cam kết cần đầy đủ 3 phần: Mở đầu, phàn giữa và phần kết

Phần mở đầu cần gi Quốc hiệu, tên bản cam kết, người mà bạn sẽ gửi bản cam kết này. Phần này cần được ghi rõ ràng, ngắn gọn, trình bày gọn ở giữa trang giấy A4.

Phần nội dung: Nội dung cần đảm bảo đủ các thông tin sau:

+ Họ tên đầy đủ của người làm bản cam kết, ngày tháng năm sinh.

+ Chức vụ người đó đang đảm nhiệm

+ Đơn vị đang công tác

+ Thời gian công tác: Nêu rõ thời gian công tác từ khi nào đến khi nào.

+ Chuyên ngành dược cử đi sau đại học:

+ Nơi đào tạo, thời gian đào tạo, kinh phí

+ Lời cam kết của người viết bản cam kết

Phần kết: Người viết cam kết cần có sự xác nhận của Ban giám đốc, phòng HCNS hoặc quản lý nhân sự, kèm theo chữ ký cá nhân.

Cách viết bản cam kết cử đi đào tạo

4. Những lưu ý khi viết mẫu cam kết

Cũng giống như bao văn bản pháp luật khác vì vậy, khi viết mẫu cam kết đào tạo cần phải lưu ý một số điểm tiêu biểu sau:

- Viết rõ ràng đẩy đủ, không gạch xóa trong bản cam kết. Sử dụng ngôn từ trong sáng, dễ hiểu.

- Viết đúng cấu trúc của một văn bản đơn từ thông thường bao gồm quốc hiệu tiêu ngữ, tên văn bản, kinh gửi, chữ ký, …

- Chữ ký là một trong những yếu tố không thể thiếu của bản cam kết, bởi lẽ chữ ký chính là yếu tố xác thực quan trọng nhất để đảm bảo tính pháp lý của văn bản.

- Hãy xin xác nhận của chính quyền địa phương nếu có thể để đảm bảo giá trị tối ưu nhất cho văn bản.

Những lưu ý khi viết mẫu cam kết

Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về mẫu cam kết cho bạn.

Tuyển dụng việc làm

Tác giả: Timviec365.vn