Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 2018

Đăng bởi Timviec365.vn - 5605 lượt xem

Việc làm kế toán - kiểm toán

Mẫu số 03 - VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp như:

Mẫu số 03 - VT: Tài liệu kiểm tra vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Biểu mẫu 03 - VT ban hành kèm theo thông tư 133/2024/TT-BTC

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, hàng hoá.docx

     Trong trường hợp những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình làm biên bản bàn giao tài sản để nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hóa đơn và thực nhập thì người lập biên bản vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm nhằm xác định về  số lượng cũng như quy cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa và kiểm tra tài sản trước khi nhập kho, thêm nữa sẽ làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

Biên bản kiểm nghiệm cần được lập ra làm 02 bản, một bản để giao cho phòng kế toán lưu lại làm căn cứ sau này, một bản giao giao bên giao/nhận hàng lưu trũ để đối chiếu khi có sự thay đổi liên quan sau này.

Xem thêm: Biên bản thanh lý tài sản cố định

Việc làm kế toán vật tư

Mẫu biên bản kiểm nghiệm cần bao gồm những nội dung như sau:

- Tên đơn vị, bộ phận lập biên bản kiểm nghiệm và số biên bản được trình bày ở góc trái trên cùng của Biểu mẫu, người lập phiếu cần ghi rõ tên đơn vị, bộ phận lập biên bản (hoặc có thể đóng dấu của đơn vị ) và số biên bản để làm căn cứ lưu trữ biên bản.

- Số thứ tự; Tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa được kiểm nghiệm; phương thức kiểm nghiệm hàng hoá (người lập biên bản cần ghi rõ phương pháp kiểm nghiệm các loại hàng hoá có trong biên bản); đơn vị tính của từng loại hàng hoá được kiểm nghiệm; số lượng hàng hoá theo chứng từ; kết quả kiểm nghiệm bao gồm số lượng hàng hoá đúng quy cách phẩm chất và số lượng hàng hoá không đúng quy cách phẩm chất.

- Cuối cùng, người lập biên bản có trách nhiệm lấy ý kiến của ban kiểm nghiệm và chữ ký của các bên liên quan.

Bạn đọc tìm hiểu thêm về biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành, mẫu về việc mua tài sản, trang thiết bịbiểu mẫu về việc sửa chữa tài sản, trang thiết nếu thấy chúng hữu ích.

Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc Biểu mẫu 03 - VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá đê rtham khảo và sử dụng!

Tìm việc nhanh

Tác giả: Timviec365.vn