NEWS

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mới nhất!

Viết bởi Timviec365.vn, Thursday , 12/07/2018, 891 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Mẫu số 05 - VT: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được sử dụng trong mỗi doanh nghiệp nhằm  xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có trong kho tại thời điểm kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá. Niên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá còn được sử dụng làm căn cứ xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý thừa, thiếu; bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa và ghi chép lại vào sổ kế toán.

Mẫu số 05 - VT: Biên bản kiểm kê vât tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Biểu mẫu 05 - VT ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm kê vật tư,công cụ, hàng hoá.docx

Biên bản kiểm kê thường được lập ra làm 02 bản, một bản để giao cho phòng kế toán lưu lại làm căn cứ sau này, một bản giao lại cho bên thủ kho lưu trữ để đối chiếu khi có sự thay đổi liên quan sau này.

Nội dung của Mẫu 05- VT: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được trình bày như sau: 

- Tên đơn vị, bộ phận lập biên bản kiểm nghiệm và số biên bản được trình bày ở góc trái trên cùng của Biểu mẫu, người lập phiếu cần ghi rõ tên đơn vị, bộ phận lập biên bản (hoặc có thể đóng dấu của đơn vị ) và số biên bản để làm căn cứ lưu trữ biên bản. 

- Giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê.

- Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các ủy viên: cần ghi rõ họ và tên, chức vụ, đại diện của những người có liên quan trong ban kiểm kê.

- Số thứ tự; Tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa được kiểm kê; số lượng hàng hoá và thành tiền được kiểm kê theo sổ kế toán; số lượng hàng hoá và thành tiền thực kiểm kê tại kho; chênh lệch hàng hoá kiểm kê theo số lượng (thừa, thiếu) và thành tiền; Phẩm chất của hàng hoá tại thời điểm kiểm kê (còn tốt 100%, kém  phẩm chất. mất phẩm chất).

- Cuối cùng, người lập biên bản cần xin chữ ký của các bên liên quan để hoàn thiện Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng  hoá.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype