Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Luật quốc tế là gì? Câu trả lời đầy đủ nhất từ A tới Z!

Tác giả: Hồ Thùy Trang

Ngày nay sự giao lưu của các nước trên thế giới ngày càng mở rộng, phát triển và trở nên phức tạp, càng cần phải có luật quốc tế thích hợp để điều chỉnh mối quan hệ giữa các nước. Ở nước ta, trước yêu cầu đổi mới, đồng thời mở rộng quan hệ với các nước trên nhiều lĩnh vực, chúng ta cần có sự hiểu biết về luật quốc tế là gì, để chuẩn mực cho các hoạt động đối nội và đối ngoại, có quan hệ giao lưu buôn bán, làm ăn với nước ta. Vậy luật quốc tế là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây!

Việc làm Quan hệ đối ngoại

1. Luật quốc tế là gì?

Luật quốc tế là hệ thống những nguyên tắc, những qui phạm pháp luật, cơ sở pháp lý được các quốc gia và các chủ thể khác tham gia quan hệ pháp luật quốc tế xây dựng nên trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, thông qua đấu tranh và thương lượng, nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị) giữa các chủ thể của Luật quốc tế với nhau (trước tiên và chủ yếu là các quốc gia) và khi cần thiết, được bảo đảm thực hiện bằng những biện pháp cưỡng chế cá thể hoặc tập thể do chính các chủ thể của Luật quốc tế thi hành, và bằng sức đấu tranh của nhân dân và dư luận tiến bộ thế giới.

Thông thường người ta sử dụng thuật ngữ luật quốc tế còn thuật ngữ công pháp quốc tế chỉ dùng để nhấn mạnh sự khác biệt của nó với tư pháp quốc tế. Những điểm khác nhau trong nội dung của công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế được trình bày trong giáo trình tư pháp quốc tế. Ngoài những thuật ngữ kể trên, còn có những thuật ngữ sau đây: Luật quốc tế chung, Luật quốc tế khu vực, Luật quốc tế hiện đại...

1.1. Đặc điểm của luật quốc tế

Trình tự xây dựng các quy phạm luật quốc tế:

Không có cơ quan lập pháp để xây dựng các qui phạm pháp luật của Luật quốc tế.

Con đường hình thành Luật quốc tế là sự thỏa thuận giữa các quốc gia dưới hình thức ký kết các điều ước quốc tế hoặc cùng nhau thừa nhận các tập quán quốc tế.

Luật quốc tế là gì
Luật quốc tế là gì

- Đối tượng điều chỉnh:

Những quan hệ nhiều mặt trong đời sống quốc tế: quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học

- kỹ thuật,... giữa các chủ thể luật quốc tế nhưng chủ yếu là những quan hệ chính trị.

Những quan hệ này có tính chất liên quốc gia (giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế và vượt ra khỏi phạm vi quốc gia).

- Chủ thể luật quốc tế:

Chủ thể Luật quốc tế là các thực thể có quyền năng chủ thể tham gia quan hệ pháp lý quốc tế đó là: các quốc gia có chủ quyền; Các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập (định nghĩa, đặc điểm).

Các tổ chức quốc tế liên chính phủ - chủ thể phái sinh của luật quốc tế (khái niệm; Đặc điểm; Vấn đề quyền năng chủ thể của tổ chức quốc tế liên chính phủ); Các thực thể đặc biệt của luật quốc tế.

Xem thêm: Học viện Tòa án ra làm gì? - Câu trả lời không phải ai cũng biết!

1.2. Vai trò của Luật quốc tế

Là công cụ điều chỉnh các quan hệ quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích của mỗi chủ thể của luật quốc tế trong quan hệ quốc tế.

Là công cụ, là nhân tố quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế.

Có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển văn minh của nhân loại, thúc đẩy cộng đồng quốc tế phát triển theo hướng ngày càng văn minh.

Thúc đẩy việc phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế đặc biệt là quan hệ kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

Việc làm Luật - Pháp lý

2. Quốc gia trong luật quốc tế

Đó chính là sự công nhận của một quốc gia trên thế giới. Sự công nhận là một hành vi pháp lý - chính trị của quốc gia công nhận dựa trên nền tảng các động cơ nhất định (chủ yếu là động cơ chính trị, kinh tế, quốc phòng) nhằm thừa nhận sự tồn tại của một thành viên mới trong cộng đồng quốc tế, khẳng định quan hệ của quốc gia công nhận đối với chính sách, chế độ chính trị, kinh tế,… của thành viên mới này, đồng thời thông qua hành vi pháp lý - chính trị đó mà quốc gia công nhận thể hiện ý định muốn thiết lập các quan hệ bình thường và ổn định với thành viên mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống quốc tế.

- Thể loại công nhận:

  • Công nhận quốc gia mới, công nhận chủ thể mới của luật quốc tế.
  • Công nhận chính phủ mới (chính phủ de facto), công nhận người đại diện hợp pháp của chủ thể luật quốc tế.
  • Điều kiện để công nhận chính phủ de facto.
  • Được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ.
  • Đủ năng lực để duy trì và thực hiện quyền lực quốc gia trong một thời gian dài. Tự quản lý mọi công việc của đất nước.
  • Có khả năng kiểm soát toàn bộ hoặc phần lớn lãnh thổ quốc gia một cách độc lập.
Luật quốc tế là gì
Quốc gia trong luật quốc tế

Vấn đề kế thừa quốc gia trong luật quốc tế: Sự kế thừa của quốc gia là thuật ngữ dùng để chỉ sự thay thế của một quốc gia này cho một quốc gia khác trong việc gánh chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế đối với một lãnh thổ nào đó.

Những cơ sở để làm phát sinh quan hệ thừa của quốc gia đó là:

Do thắng lợi của cuộc CMXH do hợp nhất quốc gia; Do sự phân chia quốc gia thành hai hay nhiều quốc gia mới; Do có sự chuyển nhượng, sáp nhập, trao đổi một phần lãnh thổ của quốc gia này cho một quốc gia khác;…

Xem ngay: Việc làm Luật sư

3. Luật ngoại giao và lãnh sự

Luật ngoại giao và lãnh sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc tế, bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quan hệ đối ngoại nhà nước cùng các thành viên của các cơ quan này, đồng thời cũng điều chỉnh các vấn đề về quyền ưu đi và miễn trừ của tổ chức quốc tế liên Chính phủ cùng thành viên của nó.

Luật quốc tế là gì
 Luật ngoại giao và lãnh sự

- Nguyên tắc của luật ngoại giao lãnh sự là: Bình đẳng không phân biệt đối xử. Tôn trọng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, lãnh sự. Tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại. Nguyên tắc thỏa thuận. Có đi có lại.

3.1. Hệ thống cơ quan, quan hệ đối ngoại của nhà nước

- Trong nước:

Cơ quan đại diện chung: Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện (quốc hội), Chính phủ và người đứng đầu chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Cơ quan đại diện chuyên ngành: các Bộ và cơ quan ngang Bộ cũng như các Uy ban Nhà nước trong những lĩnh vực chuyên môn ...

-Ngoài nước: Cơ quan đại diện ngoại giao. Cơ quan lãnh sự. Phái đoàn đại diện ngọai giao tại các tổ chức quốc tế.

- Cơ quan đại diện ngoại giao: Cơ quan của một quốc gia đóng trên lãnh thổ của một quốc gia khác để thực hiện quan hệ ngoại giao với quốc gia sở tại và với các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia khác ở quốc gia sở tại.

Sẽ được phân loại những cơ quan đại diện như sau: Đại sứ quan, công sứ quán, và cuối cùng là Đại biện quán.

3.2. Cơ quan lãnh sự

Cơ quan lãnh sự là một cơ quan quan hệ đối ngoại của của một nước đặt ở nước ngoài nhằm thực hiện các chức năng lãnh sự trong một khu vực lãnh thổ của nước tiếp nhận trên cơ sở thỏa thuận giữa hai quốc gia hữu quan. Khi thiết lập quan hệ ngọai giao thì bao hàm cả việc thiết lập quan hệ lãnh sự. Quan hệ lãnh sự là một loại quan hệ đặc thù, gắn bó mật thiết với quan hệ ngoại giao nhưng lại mang tính độc lập với những đặc điểm khác biệt tách khỏi quan hệ ngoại giao.

Trong bộ phận tổ chức của cơ quan lãnh sự, sẽ có những cấp và bộ phận sau: Cấp của cơ quan lãnh sự, Người đứng đầu cơ quan lãnh sự, Thành viên của cơ quan lãnh sự.

- Câp cơ quan lãnh sự:

Tổng lãnh sự quán, đứng đầu là tổng lãnh sự. Lãnh sự quán, đứng đầu là lãnh sự. Phó lãnh sự quán, đứng đầu là phó lãnh sự. Đại lý lãnh sự quán, đứng đầu là đại lý lãnh sự. Việc xếp hạng cơ quan lãnh sự do sự thỏa thuận giữa hai quốc gia. Thực tiễn tổng lãnh sự quán và lãnh sự quán.

- Người đứng đầu cơ quan lãnh sự:

Người đứng đầu cơ quan lãnh sự do nước cử lãnh sự bổ nhiệm và do nước tiếp nhận lãnh sự chấp nhận cho phép thực hiện chức năng của mình.

Nước cử lãnh sự bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan lãnh sự bằng cách cấp bằng lãnh sự (ghi họ tên, cấp lãnh sự, khu vực lãnh sự và địa chỉ cơ quan lãnh sự) gửi bằng lãnh sự lên chính quyền nước tiếp nhận để xin giấy chứng nhận nước tiếp nhận lãnh sự cấp giấy chứng nhận lãnh sự  bắt đầu thực hiện các chức năng lãnh sự.

- Thành viên của cơ quan lãnh sự:

Viên chức lãnh sự bao gồm người đứng đầu cơ quan lãnh sự (hoặc trưởng phòng lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao), lãnh sự, tham tán, bí thư lãnh sự, tùy viên lãnh sự. Thông thường viên chức lãnh sự là công dân của nước cử lãnh sự.

Nhân viên lãnh sự: những người thực hiện công việc hành chính, kỹ thuật trong cơ quan lãnh sự. Nhân viên phục vụ người làm công việc phục vụ nội bộ trong cơ quan lãnh sự…

Xem thêm: Criminal justice là gì? Hiểu rõ hơn về lĩnh vực tư pháp hình sự

4. Sinh viên theo học ngành Luật Quốc Tế

Có thể nói Luật Quốc Tế là một trong những ngành thu hút khá là nhiều các bạn trẻ theo học vì tính hấp dẫn cũng như đẳng cấp mà ngành nghề này đem lại. Ngành học Luật quốc tế là một ngành học mang đến cho các sinh viên theo học nhiều những mối quan hệ giao lưu, hợp tác cùng với các quốc gia, mà giữa các quốc gia thì luôn cần đến một hành lang mang tính pháp lý để nhằm đảm bảo được tính ổn định và bền chặt. Cùng với đó là các công việc gắn với ngành học luật quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa như xã hội hiện nay. Bên cạnh đó luật kinh doanh cũng là một lĩnh vực có nhiều sinh viên tham gia học để trở thành các chuyên viên pháp lý, tư vấn cho doanh nghiệp.

Luật quốc tế là gì
Ngành luật quốc tế học những gì

4.1. Ngành luật quốc tế học những gì?

Khi mà theo học ngành luật quốc tế, các sinh viên của ngành sẽ được trang bị những kiến thức về luật, mà trọng tâm đó chính là xoay quanh về vấn đề cũng như là tìm hiểu, áp dụng luật pháp trong bối cảnh toàn cầu. Ngành luật quốc tế được coi là một trong những ngành học yêu thích và có “địa vị”, bởi vậy nên nhiều bạn sinh viên vì có những môn học thú vị như: Luật liên quan đế kinh tế quốc tế, Luật về thương mại của quốc tế, Luật liên quan đến hàng không quốc tế, Luật biển về quốc tế, Công pháp về quốc tế, Luật đầu tư quốc tế, Luật thuế, Luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ  quốc tế,...

Khi sinh viên đã trúng tuyển và tham gia học ngành luật quốc tế ở các trường đại học trong cả nước, thì mục tiêu đào tạo chung cho các sinh viên sẽ là ttrang bị được cho tất cả các sinh viên theo học các kiến thức cơ bản, có liên quan đến chức năng đối ngoại của nhà nước trong mối quan hệ với quốc tế, một kỹ năng lựa chọn và áp dụng vào pháp luật của các quốc gia khác nhau, đàm phán về vấn đề hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.

4.2. Học luật quốc tế ra làm gì?

Khi mà sinh viên đã tốt nghiệp ngành luật quốc tế, sẽ không khó để có được một công việc ổn định với mức lương cao. Sau khi ra trường, các bạn có thể làm những công việc như sau:

- Làm chuyên gia tư vấn về pháp luật, góp một phần vào việc điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa các quốc gia và chủ thể trong mọi mặt lĩnh vực thuộc về quốc tế.

- Làm một chuyên viên chuyên về thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư (giải quyết các vấn đề tranh chấp trong thương mại, dân sự, quốc tế, các vấn đề hoạt động trong lĩnh vực thiên về đầu tư nước ngoài và ký kết hợp đồng…

Tham khảo cụ thể hơn: Ngành Luật Quốc tế ra làm gì?

Bài viết trên của timviec365.vn đã phần nào giải đáp thức mắc nghề nghiệp cho các bạn cũng như gải đáp được Luật quốc tế là gì? Từ đó, các bạn sẽ định hướng rõ hơn những nghề nghiệp trong tương lai của mình. Không lo về vấn đề tìm việc làm đúng ý muốn với timviec365.vn, một trang web hàng đầu chuyên về đăng tin tuyển dụng, giúp các bạn dễ dàng hơn trong vấn đề tìm kiếm việc làm đúng với khả năng và trình độ của bản thân. Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý