NEWS

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Viết bởi Timviec365.vn, Saturday , 07/07/2018, 636 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

-  Mục đích: theo dõi tình hình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cơ quan BHXH các cấp.

-  Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH các cấp (Phòng/Tổ Quản lý thu kết xuất dữ liệu, in 02 bản, ký chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ. Phòng/Tổ cấp sổ thẻ kiểm tra, ký xác nhận, chuyển Phòng/Tổ KH-TC) kiểm tra, ký xác nhận, trình Giám đốc ký để gửi BHXH cấp trên 01 bản, lưu 01 bản.

-  Thời gian lập: hằng tháng.

-  Phương pháp lập: căn cứ Mẫu D02-TS, D02a-TS, D03-TS, D03a-TS, D05-TS, D05a-TS, C69-HD, C83-HD; số tiền đóng; Mẫu S04-TS, S05-TS, S06- TS, S07-TS.

Mẫu B01 -TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

B01-TS.docx

* Hướng dẫn chi tiết cách lập Mẫu B01-TS: Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu

* Chỉ tiêu dòng: ghi đầy đủ các chỉ tiêu
* Chỉ tiêu cột:
- Cột 1: ghi số thứ tự.
- Cột 2: ghi nội dung chỉ tiêu.
- Cột 3: ghi mã số chỉ tiêu.
- Cột 4: ghi đơn vị tính.
- Cột 5: ghi số liệu cuối kỳ trước mang sang.
- Cột 6: ghi tổng hợp số liệu phát sinh trong tháng tương ứng từng chỉ tiêu đến thời điểm chốt số liệu.
- Cột 7: ghi cuối kỳ.
2. Cấp sổ BHXH
- Tổng số lao động đã được cấp sổ kỳ trước (cột 2 mẫu S05- TS)
- Tổng số lao động chưa được cấp sổ kỳ trước (cột 11 - cột 12 mẫu S05- TS)
- Số lao động tăng đã có sổ (cột 4 mẫu S05-TS)
- Số LĐ tăng chưa có sổ (cột 3 - cột 4 mẫu S05 - TS)
- Tổng số LĐ được cấp sổ trong kỳ (cột 3 mẫu S04- TS)
- Tổng số LĐ giảm đã có sổ trong kỳ (cột 5 mẫu S05- TS)
- Số LĐ giải quyết hưu trí (cột 6 mẫu S05- TS)
- Số LĐ giải quyết tử tuất (cột 7 mẫu S05- TS)
- Số LĐ ngừng đóng (cột 8 mẫu S05-TS)
- số LĐ giảm khác (cột 9 mẫu S05- TS)
- Tổng số lao động đã được cấp sổ đến thời điểm cuối kỳ (cột 11 mẫu S05- TS)
- Tổng số LĐ chưa được cấp sổ đến thời điểm cuối kỳ (cột 12 - cột 11 mẫu S05-TS)
- Các chỉ tiêu về phôi bìa sổ BHXH STT 12 đến STT 26 lấy số liệu tại mẫu S04-TS
3. Cấp thẻ BHYT
- Thẻ BHYT cấp tăng mới: (cột 3 mẫu S07-TS)
- Thẻ BHYT hết hạn (cột 1 mẫu S07- TS)
- Tổng số thẻ có giá trị sử dụng tại thời điểm cuối kỳ (Cột 2 mẫu S07-TS)
- Các chỉ tiêu về phôi thẻ BHYT lấy tại mẫu S06-TS Khối loại hình
- C1: Thẻ BHYT còn hạn sử dụng đến thời điểm cuối kỳ theo khối loại hình: (mẫu S07-TS)
- C2: Thẻ tăng mới (mẫu S07-TS)
- C3: Thẻ hết hạn (mẫu S07-TS)
- C4: Thẻ có giá trị sử dụng đến thời điểm cuối kỳ theo nơi đối tượng sinh sống (mẫu S07-TS)
* Chỉ tiêu cột:
- Cột 1: ghi số thứ tự.
- Cột 2: ghi nội dung chỉ tiêu.
- Cột 3: ghi mã số chỉ tiêu.
- Cột 4: ghi đơn vị tính.
- Cột 5: ghi số liệu cuối kỳ trước mang sang.
- Cột 6: ghi tổng hợp số liệu phát sinh trong tháng tương ứng từng chỉ tiêu đến thời điểm chốt số liệu.
- Cột 7: ghi cuối kỳ.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype