Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ chuẩn nhất

Đăng bởi Timviec365.vn - 25024 lượt xem

Quyết định bổ nhiệm là thuộc loại văn bản quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Công ty, doanh nghiệp, Ban lãnh đạo muốn bổ nhiệm một chức vụ mới cho nhân viên.

Việc làm nhân sự

1. Các mẫu giấy bổ nhiệm theo chức vụ

Dưới đây là bố cục cũng như cách viết các mẫu quyết định bổ nhiêm tổng giám đốc, quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên mônmẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

1.1. Mẫu giấy bổ nhiệm giám đốc

CÔNG TY .....................

........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: ............./......../QĐ-

............., ngày ......tháng .....năm ......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ……………

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY………

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty...............;

- Xét năng lực và phẩm chất của Ông ......................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Bổ nhiệm chức danh: ……………… Đối với ông/bà  ………..

Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: …….

Sinh ngày: …………………… Dân tộc: ………………………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: …………....

Nơi cấp:………………………… Ngày cấp: ……………........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .…………………………….

Nơi ở hiện tại : …………………………………………………

Điều 2:   Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông ........................... có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3:   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông .................................. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐÔNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch HĐTV:

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu giấy bổ nhiệm giám đốc

1.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

CÔNG TY .....................

........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: ............./......../QĐ-

............., ngày ......tháng .....năm ......

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm trưởng phòng

CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty...............;

- Xét năng lực và phẩm chất của Ông ......................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Bổ nhiệm Ông  …………… Làm …………… Công ty ……………… kể từ ngày ...... tháng ...... năm ......

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông ........................... có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3:  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông .................................. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

 

1.3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

...................., ngày........tháng.......năm.......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Tổng giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH                

- Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp ....................................

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH .........................................

- Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên ...............................................   

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) ..................................  giữ chức vụ ................................

Kể từ ngày  ......................................................................

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-

-

-

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán

 

1.4. Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

…………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

(V/v: Bổ nhiệm……………….)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

- Căn cứ Điều lệ công ty ……………….

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;

- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông, bà:…………………….…………………………….…………

Sinh ngày: ……………Dân tộc: …….....……… Giới tính: ……….....……..

Quốc tịch: ………………………………………….…………………………….…………

CMND số ………………… Do Công an …………….cấp ngày………..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ………………….…………………………….……………………

Điều 2: Ông, bà ……………………………………….…... được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty

Điều 3: Các Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan và Ông, bà …………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM CÔNG TY …………………..

Giám đốc…………………………………..

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ
 

>>> Click để tải trọn bộ mẫu quyết định bổ nhiệm đầy đủ nhất

Mau quyet dinh bo nhiem.rar

 

2. Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm 

2.1. Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm

- Căn cứ vào Điều lệ công ty

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc công ty;

- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

- Xét năng lực, phẩm chất của nhân viên

Trong mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ như  mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc bạn phải đảm bảo đầy đủ các điều khoản của người được bổ nhiệm gồm:

Điều 1: Ghi rõ ràng, đầy đủ nội dung thông tin cua người được bổ nhiệm

- Họ tên

- Năm sinh, giới tính, dân tộc

- Quốc tịch

- Số CMND

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.

- Chức vụ hiện tại của bạn

Điều 2: Các quyền lợi và nghĩa vị người bổ nhiệm sẽ được hưởng

Điều 3: Nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành liên quan

Điều 4: Xác nhận của hai bên, mẫu bổ nhiệm nhân sự chỉ có hiệu lực khi có chữ kĩ và đóng dấu rõ ràng. Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự chỉ có hiệu lực kể từ ngày kí.

Xem thêm: Mẫu công văn cử nhân viên đi đào tạo

2.2. Vì sao cần bổ nhiệm chức vụ

Bổ nhiệm là việc một cá nhân nào đó, thường là công chức, viên chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật. Một vài mẫu bổ nhiệm khác như phiếu ý kiến bổ nhiệm nhân sự, mẫu đề xuất nhân sự hay mẫu mẫu phiếu thăng chức.  Những cá nhân này sẽ được hưởng những quyền lợi cũng như chịu một số trách nhiệm và thực hiện các nghĩa vụ được cơ quan, tổ chức đặt ra. Việc bổ nhiệm có tác động rất lớn đến sự thay đổi cấu trúc nhân sự cơ quan hoặc kéo theo những thay đổi lớn khi cá nhân được bổ nhiệm chính thức đảm đương vị trí đó.

Việc bổ nhiệm các chức vụ trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay là một hoạt động tất yếu trong sự phân công công việc, cũng như góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, những người có thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ sẽ ra quyết định bổ nhiệm chức vụ gửi đến cá nhân được bổ nhiệm nói riêng và cả cơ quan nói chung. Đây là việc làm công khai, khi đã được sự đồng thuận từ ban lãnh đạo cũng như toàn thể thành viên tổ chức có liên quan, có thể được gửi qua email hoặc thông báo trong cuộc họp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là mẫu quyết định thường được sử dụng khi có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng, hay bổ nhiệm cán bộ...Bổ nhiệm chức vụ là hình thức khen thưởng cho nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình, nhằm khích lệ các nhân viên còn lại tích cực làm việc, quyết định được đưa ra trong toàn bộ công ty và được thực hiện trong thời gian nhất định, thay đổi chức vụ của nhân viên.

Các loại quyết định bổ nhiệm chức vụ phổ biến nhất hiện nay là quyết định bổ nhiệm giám đốc sử dụng khi cần bổ nhiệm chức vụ giám đốc của công ty và quyết định bổ nhiệm kế toán đối với việc bổ nhiệm kế toán trưởng.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ được công bố trước toàn công ty, sau khi ban giám đốc đưa ra bàn bạc và thống nhất quyết định bổ nhiệm nhân viên vào một chức vụ nào đó, quyết định được soạn thảo căn cứ theo luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty, và xét năng lực và phẩm chất đạo đức của nhân viên.

Việc làm trưởng phòng nhân sự

Vì sao cần bổ nhiệm chức vụ

2.3. Trường hợp nào cần đến mẫu quyết định bổ nhiệm

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã làm việc trong ngành giáo dục được 20 năm, tức là bạn đã trải qua kỳ thi tuyển dụng viên chức, và đang là viên chức. Về vấn đề bạn hỏi trong thời gian bạn công tác bạn không bị kỷ luật và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vậy tại sao lại chưa được thăng hạng viên chức hoặc trở thành viên chức quản lý thì bạn cần đáp ứng đủ những điều kiện và trải qua một số trình tự thủ tục sau.

Căn cứ vào điều 27 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

"Điều 27. Bổ nhiệm viên chức quản lý

1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định;

c) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

3. Quyền lợi của viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 và Khoản 3 Điều 38 Luật viên chức.".

>>> Click để tải trọn bộ mẫu quyết định bổ nhiệm đầy đủ nhất

File mẫu quyết định bổ nhiệm

Mau quyet dinh bo nhiem.rar

 

 

 

2.4. Hướng dẫn viết quyết định bổ nhiệm

- Văn bản phải có tính mục đích Văn bản quản lý hành chính nhà nước được ban hành với danh nghĩa là cơ quan Nhà nước nhằm đề ra các chủ trương, chính sách hay giải quyết các vấn đề sự việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó. Do đó, khi soạn thảo tiến tới ban hành một văn bản nào đó đòi hỏi phải có tính mục đích rõ ràng. Yêu cầu này đòi hỏi văn bản ban hành phải thể hiện được mục tiêu và giới hạn của nó, vì vậy trước khi soạn thảo cần phải xác định rõ mục đích văn bản ban hành để làm gì? nhằm giải quyết vấn đề gì? và giới hạn vấn đề đến đâu? kết quả của việc thực hiện văn bản là gì?

- Văn bản phải có tính khoa học. Văn bản có tính khoa học phải được viết ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng, dễ hiểu, thể thức theo quy định của Nhà nước và nội dung phải nhất quán. Một văn bản có tính khoa học phải đảm bảo:

+ Có đủ lượng thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết, thông tin phải được xử lý và đảm bảo chính xác.

+ Lô gíc về nội dung, bố cục chặt chẽ, nhất quán về chủ đề.

+ Thể thức văn bản theo quy định của Nhà nước.

+ Đảm bảo tính hệ thống của văn bản.

- Văn bản phải có tính đại chúng. Văn bản phải được viết rõ ràng dễ hiểu để phù hợp với trình độ dân trí nói chung để mọi đối tượng có liên quan đến việc thi hành văn bản đều có thể nắm hiểu được nội dung văn bản đầy đủ. Đặc biệt lưu ý là mọi đối tượng ở mọi trình độ khác nhau đều có thể tiếp nhận được. Văn bản quản lý hành chính nhà nước có liên quan trực tiếp đến nhân dân, nên văn bản phải có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ dân trí, đảm bảo tối đa tính phổ cập, song không ảnh hưởng đến nội dung nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học của văn bản.

Hướng dẫn viết quyết định bổ nhiệm

- Văn bản phải có tính bắt buộc thực hiện (tính công quyền) Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, thông qua văn bản đề truyền đạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, văn bản phải có tính bắt buộc thực hiện (quyền lực đơn phương). Tùy theo tính chất và nội dung, văn bản phản ánh và thể hiện quyền lực nhà nước ở các mức độ khác nhau, đảm bảo cơ sở pháp lý để Nhà nước giữ vững quyền lực của mình, truyền đạt ý chí của cơ quan nhà nước tới nhân dân và các chủ thể pháp luật khác.

Để đảm bảo tính công quyền, văn bản phải được ban hành đúng thẩm quyền, nếu ban hành trái thẩm quyền thì coi như văn bản đó là bất hợp pháp. Vì vậy, văn bản phải có nội dung hợp pháp, được ban hành theo đúng hình thức và trình tự do pháp luật quy định.

- Văn bản phải có tính khả thi. Đây là một yêu cầu đối với văn bản, đồng thời là kết quả của sự kết hợp đúng đắn và hợp lý các yêu cầu

về tính mục đích, tính khoa học, tính đại chúng, tính công quyền. Ngoài ra, để các nội dung của văn bản được thi hành đầy đủ và nhanh

chóng, văn bản còn phải có đủ các điều kiện sau:

+ Nội dung văn bản phải đưa ra những yêu cầu về trách nhiệm thi hành hợp lý, nghĩa là phù hợp với trình độ, năng lực, khả năng vật chất của chủ thể thi hành.

+ Khi quy định các quyền cho chủ thể phải kèm theo các điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền đó.

+ Phải nắm vững điều kiện, khả năng mọi mặt của đối tượng thực hiện văn bản nhằm xác lập trách nhiệm của họ trong các văn bản cụ thể. Khi ban hành văn bản người soạn thảo phải tự đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người thi hành thì văn bản mới có khả năng thực thi. Có nghĩa là văn bản ban hành phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh không gian và thời gian.

Xem thêm: Mẫu xây dựng mục tiêu kpi cá nhân

Yêu cầu về thể thức văn bản:

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và

Các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể. Văn bản hành chính phải được soạn theo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày quy định tại Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính Phủ về công tác văn thư và theo quy định chung tại Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (gọi tắt là Thông tư 01) đảm bảo các tiêu chí:

* Khổ giấy

* Định lề trang văn bản

* Kiểu trình bày

* Phông chữ

Về cơ bản văn bản bao gồm 03 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc với 9 yếu tố cơ bản sau đây:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ

- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

- Số, ký hiệu của văn bản

Địa danh và ngày tháng năm ban hành văn bản

 

>>> Click để tải trọn bộ mẫu quyết định bổ nhiệm đầy đủ nhất

Mau quyet dinh bo nhiem.rar

 

 

 

2.5. Những lưu ý khi trình bày nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ (chuẩn, chính xác)

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ trong quá trình soạn thảo cần phải đảm bảo các tiêu chí về mặt nội dung như căn cứ vào điều lệ công ty, căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của giám đốc công ty để bổ nhiệm cho đồng chí có tên là gì, thông tin về ngày sinh, quốc tịch, dân tộc, giới tính, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu, nội dung quyết định bổ nhiệm chức vụ thời hạn thi hành và được hưởng quyết định...

Tại điều 2 của quyết định bổ nhiệm chức vụ cần nêu rõ những nghĩa vụ và trách nhiệm mới của nhân viên sau khi được bổ nhiệm sang chức vụ mới, đó là quản lý nhân viên dưới quyền, và những quyền hạn của người đó trong việc quản lý nhân lực và công việc được giao cho cấp dưới.

Tại điều 3 của quyết định nêu rõ thời gian thực hiện quyết định từ ngày tháng năm nào, và gửi tới phòng ban nào chịu trách nhiệm thi hành quyết định để bổ nhiệm nhân viên vào làm tại vị trí đó, sau khi quyết định được gửi đi yêu cầu nơi nhận thực hiện theo đúng những điều đã được ghi trong quyết định bổ nhiệm.

Những lưu ý khi trình bày nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ (chuẩn, chính xác)

Nhằm giúp bạn đọc dễ dàng hơn khi có nhu cầu sử dụng mẫu quyết định, Tải Miễn Phí đã cập nhật mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất về hệ thống ban hành theo quy định chung bạn đọc có thể tham khảo hoặc có thể tải về để áp dụng sử dụng luôn nhé.

Trên đây, là mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ chuẩn nhất. Hãy tìm hiểu thêm phiếu yêu cầu đào tạo, phiếu xác định nhu cầu đào tạo của nhân viênmẫu danh sách công nhân viên được đào tạo nếu cần thiết nhé. Hi vọng rằng văn bản quyết định bổ nhiệm đó sẽ hữu ích cho bạn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nếu muốn tìm việc nhanh với các vị trí như thư ký, nhân viên hành chính văn phòng, thủ thư,...  thì bạn không nên bỏ qua những biểu mẫu phục vụ cho công việc này.

Công ty tuyển dụng việc làm

Tác giả: Timviec365.vn